Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY 2024

Komunikat Organizacyjno-Finansowy Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku nr 1/2024 przyjęty uchwałą Zarządu nr 28/2023 w dniu 17 grudnia 2023 roku

Podstawa prawna: Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2024

przyjęty uchwałą Zarządu PZSzach nr 76/12/2023 w dniu 8 grudnia 2023 roku

Roczna składka członkowska

Roczna składka członkowska w 2024 roku wynosi:

 ulgowa dla nowych członków (rejestrowanych w bieżącym roku) – 100 zł

 ulgowa dla członków zarejestrowanych w 2023 roku – 150 zł

 ulgowa dla członków zarejestrowanych w 2022 roku – 250 zł

 ulgowa dla członków działających w obszarze sportu osób niepełnosprawnych (po akceptacji wniosku złożonego na podstawie par. 23 KOF PZSzach) – 100 zł

 dla pozostałych członków – 400 zł

Opłaty za licencje sportowe

Opłata za wydanie licencji wynosi 40 zł.

Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe

Opłata klasyfikacyjno-rankingowa w turniejach niezgłoszonych do FIDE i klasyfikowanych okręgowo wynosi 6 zł za zawodnika i jest płatna na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do Podlaskiego Związku Szachowego za pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.

Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat klasyfikacyjno-rankingowych na konto Podlaskiego Związku Szachowego. Nieprzekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nieprzekazanie jej w całości skutkuje nieuwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno-rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.

Opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w zł)

sędzia klasy okręgowej (II, III) 60

Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2024 r.

Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2024 roku

Klasa trenerska Wysokość opłaty (w zł)

instruktor, instruktor FIDE (FI) 40

Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w zł)

sędzia klasy drugiej i trzeciej 200

Opłaty za nadanie kategorii szachowych

Kategorie lokalne Wysokość opłaty (zł)

II, III 30

Wpłaty dokonuje zawodnik lub organizator zawodów na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Nadanie kategorii okręgowej jest uwarunkowane przekazaniem przez organizatora turnieju do Podlaskiego Związku Szachowego opłat klasyfikacyjno-rankingowych.

Uwagi i informacje dodatkowe

Wszelkich wyżej wymienionych wpłat należy dokonywać na konto Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku NRB: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891.

Dokonujący wpłaty na konto Podlaskiego Związku Szachowego ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata.

Za prawidłowe i jednoznaczne opisanie wpłat dokonywanych na rzecz Podlaskiego Związku Szachowego wyłączną odpowiedzialność ponosi wpłacający. Brak lub nieprawidłowy opis wpłaty skutkuje zaprzychodowaniem jej przez Podlaski Związek Szachowy w kategorii „dochody inne”.

Niniejszy KO-F obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego.

Za Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku

Skarbnik – Wojciech Walewski Prezes – Leszek Zega

 

 

Opublikował Leszek Zega [21.12.2023 r.]