Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

Suwałki, 25–28 czerwca 2023 r.

ORGANIZATOR

 Fundacja Klub Szachowy Jaćwież Suwałki (www.fundacjajacwiez.pl).

MIEJSCE I TERMIN

 Kurs przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 11 w

Suwałkach, ul. Szpitalna 66 i składać się będzie z trzech części:

pedagogiczna (10 godzin, z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy,

którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne

i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym

uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie),

szachowa (10 godzin, z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z

tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM),

metodyczna (25 godzin).

 Kurs odbędzie się w terminie 25-28 czerwca 2023 r. wg dołączonego

harmonogramu zajęć. Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje

certyfikat PZSzach.

 Jedną z form zaliczenia (oprócz egzaminu) będzie również sporządzenie

przykładowego konspektu zajęć szachowych.

ZGŁOSZENIA

 Do 20 czerwca 2023 r. Zgłoszenia udziału w kursie należy nadsyłać

e-mailem na adres: Paweł Jaroch, fundacjajacwiez@gmail.com,

tel. kom. 692 244 586.

 Zgłoszenie powinno zawierać: skan świadectwa szkoły

średniej/studiów, ew. skan kwalifikacji pedagogicznych, skan

oświadczenia kandydata (załączniki znajdują się w serwisie).

 W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE

zameldowani w Polsce), pełnoletni, z minimum średnim

wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie min. II kategorii szachowej

lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych.

FINANSOWANIE

 Całkowity koszt kursu wynosi 550 zł. Opłaty za kurs wpłacamy na

poniższe konto do 20 czerwca 2023 r.

Fundacja Klub Szachowy Jaćwież Suwałki

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

SPRAWY RÓŻNE

 Jesteśmy organizatorami kursów na instruktora szachowego PZSzach

od 2015 r.

 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 Podczas trwania kursu organizator zapewni darmowy serwis kawowy.

HARMONOGRAM KURSU

25.06.2023 r. - Niedziela

08.00-08.30 Spotkanie organizacyjne

08.30-19.00 10h cz. Szachowej + 2h cz. Metodycznej

26.06.2023 r. - Poniedziałek

08.00-20.30 10h cz. Pedagogicznej + 6h cz. Metodycznej

27.06.2023 r. - Wtorek

08.30-19.00 12h cz. Metodycznej

28.06.2023 r. - Środa

08.00-11.45 5h cz. Metodycznej

12.00-14.00 Egzamin

Część pedagogiczna 10h

Metody i zasady pracy (2h)

Metodyka prowadzenia zajęć sportowych (2h)

Psychologia sportu (1h)

Przepisy regulujące działalność ośrodków edukacyjnych (przedszkola, SP, domy

kultury) (2h)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu

edukacyjnego oraz jego elementów (3h)

Część szachowa 10h

Podstawy strategii szachowej (2h)

Podstawy teorii debiutów (1h)

Podstawowe zasady gry końcowej (2h)

Historia szachów (2h)

Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h)

Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne (2h)

Część metodyczna 25h

Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h)

Organizacja turnieju szachowego (2h)

Zasady działania kadr wojewódzkich (1h)

Metodyka nauczania w klubach i zasady działania UKS (3h)

Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (2h)

Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego. (2 h)

System współzawodnictwa młodzieżowego (1h)

Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h)

Organizacja obozu/wypoczynku szachowego (3h)

Szachy – metodyka nauczania początkowego (2h)

Metody planowania szkolenia sportowego (3h)

Instytucje wspierające PZSzach, pozyskiwanie środków na działalność

szachową (2h)

Egzamin 2h

Wykładowcy:

GM Tomasz Warakomski – FT Paweł Jaroch - instruktor szachowy

Piotr Zieliński - instruktor szachowy Karol Busiński - instruktor szachowy

 

 

Opublikował Leszek Zega [27.05.2023 r.]