Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW STREFY PL-LU 8-10.09.2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVII MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ W SZACHACH

Cel zawodów

• Wyłonienie mistrzów międzywojewódzkich młodzików.

• Zdobycie punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego.

• Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci do lat 10.

• Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

Organizator:

• Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku

Realizator:

• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku, 15-757 Białystok ul. Łagodna 10

Rachunek bankowy Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891

tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49, www.podlzwszach.net

• Sędzia główny Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

Termin i miejsce

• 8-10 września 2023 roku

• Akademia Supraska, 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1 (przy Monasterze)

kanclerz Akademii Supraskiej ks. Jarosław Jóźwik, tel. 606 667 444

tel. 85 710 82 88, +48 662 254 177, www.akademiasupraska.pl

e-mail: akademia@oikonomos.pl

Uczestnictwo

• Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw Unii Europejskiej zamieszkujący w Polsce urodzeni w latach 2013, 2014 i 2015.

• Konieczna jest przynależność do klubu z terenu województw podlaskiego lub lubelskiego albo zamieszkanie na terenie ww. województw.

• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający:

 numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382),

 licencję Polskiego Związku Szachowego lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZSzach,

 aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu szachy.

System rozgrywek

• Mistrzostwa zostaną rozegrane w oddzielnych grupach dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry

• Po 30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.

Zgłoszenia

• Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 8 czerwca 2023 roku.

• W zgłoszeniu należy podać numer PESEL.

• Zgłoszenia można dokonać na stronach turniejowych poszczególnych grup:

 chłopcy http://chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_3775/

 dziewczęta http://chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_3776/

• Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie http://www.chessarbiter.com Wpisów na stronie dokonuje wyłącznie sędzia główny. Spełnienie wszystkich wymogów organizacyjnych będzie oznaczone przez OK.

Ocena wyników

• O kolejności miejsc decyduje:

 suma zdobytych punktów,

 wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie),

 wartościowanie pełne Buchholza,

 liczba zwycięstw,

 wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

• W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o podziale medali zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

Klasyfikacje zespołowe

• Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików są zawodami punktowanymi w systemie sportu młodzieżowego.

• Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzone są klasyfikacje zespołowe dla województw i klubów.

• Dla sportu szachy ustalono następującą siatkę punktową (oddzielnie dziewczęta i chłopcy):

Lokata I II-III IV-XII Suma

Punkty 3 2 1 16

Terminarz turnieju

• 8 września 2023 r. (piątek):

 11:00 – otwarcie, I runda

 12:45-14:00 – obiad

 14:15 – II runda

 16:30 – III runda

 18:30-20:00 – kolacja

• 9 września 2023 r. (sobota):

 07:30-09:00 – śniadanie

 09:00 – IV runda

 11:15 – V runda

 12:45-14:00 – obiad

 14:15 – VI runda

 16:30 – VII runda

 18:30-20:00 – kolacja

• 10 września 2023 r. (niedziela):

 07:30-09:00 – śniadanie

 09:00 – VIII runda

 11:15 – IX runda

 12:45-14:00 – obiad

 14:00 – zakończenie

Zakwaterowanie

• Baza noclegowa Akademii Supraskiej obejmuje miejsca noclegowe o różnym standardzie (2-, 3, 4- i 5-osobowe) z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Koszt jednego noclegu wynosi za pokój:

 2-osobowy – 160 zł

 3-osobowy – 250 zł

 4-osobowy – 330 zł

 5-osobowy – 370 zł

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy zaś o godzinie 11:00.

• Rezerwacja pokoi drogą elektroniczną do 31 sierpnia 2023 roku lub wyczerpania miejsc.

• Rezerwację przyjmuje Leszek Zega leszeg@wp.pl

• Rezerwacja jest ważna tylko po uiszczeniu należnej opłaty na konto Podlaskiego Związku Szachowego do 31 sierpnia 2023 roku.

Dodatkowa propozycja noclegów:

• https://meteor-turystyka.pl/noclegi,kwatery-prywatne,suprasl,60.html

Wyżywienie

• Posiłki dla grupy szachistów zapewnia restauracja „Duchowe Łąki”, mieszcząca się w budynku Akademii Supraskiej: śniadanie – 35 zł, obiad – 45 zł, kolacja – 35 zł.

• Zamówienia do 25 sierpnia 2023 r. przyjmuje Leszek Zega leszeg@wp.pl

• Rezerwacja jest ważna tylko po uiszczeniu należnej opłaty na konto Podlaskiego Związku Szachowego do 25 sierpnia 2023 r.

• Indywidualna rezerwacja obiadów bezpośrednio w restauracji „Duchowe Łąki” – obowiązują dania i ceny z karty. Kontakt elektroniczny zajma.suprasl@gmail.com lub telefoniczny 736 861 955.

• Uczestnicy zawodów mogą korzystać z aneksu kuchennego usytuowanego na parterze.

Dodatkowa propozycja posiłków:

• http://superrestauracje.pl/suprasl,restauracje,201.html

Finansowanie

• Koszty organizacji ponosi organizator.

• Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

• Opłaty startowej nie pobiera się.

• Uczestnicy są zwolnieni z opłat rankingowych.

Nagrody i wyróżnienia

• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują puchary i medale.

• Dyplomy dla wszystkich uczestników.

• Nagrody rzeczowe i upominki wg możliwości organizatora.

Sędziowanie

• W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

• Obie grupy są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

• Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadający minimum klasę państwową, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.

• Sędziego głównego wyznaczył organizator.

• Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

• Wszyscy sędziowie posiadają aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów w 2023 roku.

• Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

• Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego.

• Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

• Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

• W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.

• Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

• Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia.

• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.

Uwagi końcowe

• Za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) oraz ubezpieczenie odpowiadają jednostki delegujące (klub lub rodzice).

• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

• Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

• Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.

• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem przegrania partii.

• Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu organizacyjnego.

• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

„Zawody współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

Białystok, 18 maja 2023 r.

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego

 

 

Opublikował Leszek Zega [23.05.2023 r.]