Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

ELIMINACJE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY REGULAMIN ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH STREFY PODLASKO-LUBELSKIEJ DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW I MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W SZACHACH

Cel:

• Wyłonienie zawodników awansujących do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

• Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród młodzieży.

• Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

Organizator:

• Polski Związek Szachowy

• Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy

• Uczniowski Klub Sportowy LIDER Zamość

Realizator:

• Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37

Termin i miejsce:

• 18-23 października 2022 roku

• Hotel "Koronny" w Zamościu, ul. Koszary 7, http://hotelkoronny.pl

• Zawody rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego na podstawie „Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i woj.: http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/wytyczne_juniorzy_regionalne.pdf.

Uczestnictwo:

• Prawo startu w eliminacjach strefowych mają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy zagraniczni posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

• Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych, przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o jedno miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.

• Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

• Zawodnik może wystąpić tylko w jednych eliminacjach strefowych w przynależnej sobie strefie (decyduje przynależność klubowa, a nie miejsce zamieszkania). Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreślenie go z listy startowej.

System rozgrywek:

• Zawody zostaną rozegrane w sześciu oddzielnych grupach rozgrywkowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

 C09 – chłopcy do lat 9 (rocznik 2013 i młodsi);

 C11 – chłopcy do lat 11 (roczniki 2011 i 2012);

 C13 – chłopcy do lat 13 (roczniki 2009 i 2010);

 D09 – dziewczęta do lat 9 (rocznik 2013 i młodsze);

 D11 – dziewczęta do lat 11 (roczniki 2011 i 2012);

 D13 – dziewczęta do lat 13 (roczniki 2009 i 2010).

• W przypadku udziału w grupie 13 i więcej zawodników zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

• W przypadku udziału 10-12 zawodników zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

• W przypadku, gdy zgłosi się 9 lub mniej zawodników, obowiązuje system kołowy lub dwukołowy.

Tempo gry:

• Po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.

Ocena wyników:

• W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

 suma zdobytych punktów,

 wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie),

 wartościowanie pełne Buchholza,

 liczba zwycięstw

 wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

• W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:

 liczba zdobytych punktów,

 punktacja Sonneborna-Bergera,

 rozszerzony system Koyi,

 liczba zwycięstw,

 wynik bezpośredniej partii.

• W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny sędziego głównego - grzegorz.panko@wp.pl - w terminie do dnia 5 października 2022 roku przesyłając:

o imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, klub (zgodnie z CR), grupa turniejowa,

o potwierdzenie zapłaty opłaty startowej i rankingowej.

Przesyłając większą ilość zawodników w zgłoszeniu powinna zgadzać się suma na potwierdzeniu zapłaty z ilością zawodników.

Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie chessarbiter.com przez sędziego głównego. Spełnienie wszystkich wymogów organizacyjnych będzie oznaczone wpisem OK.

Awanse do finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów Młodszych

• Awans w grupach eliminacji strefowych do lat 9 uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.

• Awans w pozostałych grupach eliminacji strefowych uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

• Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju (w przypadkach zdrowotnych lub losowych ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Młodzieżowej).

Sędziowanie:

• Sędzia główny: Grzegorz Pańko, kom. 502 137 933, e-mail: grzegorz.panko@wp.pl

• Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

• Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach w terminie 3 dni od zakończenia zawodów.

• Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

• W Eliminacjach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.

• Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni mogą być zawodnicy urodzeni w 2015 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 60 minut na całą partię i dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od początku partii.

• Wszystkie grupy zgłoszone do oceny rankingowej FIDE (pod warunkiem uczestnictwa minimum trzech zawodników z rankingiem Elo).

• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.

Nagrody i wyróżnienia:

• Puchary i medale za miejsca I-III.

• Dyplomy dla wszystkich uczestników.

• Nagrody rzeczowe i upominki wg możliwości finansowych realizatora.

Finansowanie:

• Koszty organizacji ponosi organizator.

• Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

• Opłata startowa wynosi 60 zł od zawodnika.

• Opłata rankingowa wynosi 20 zł od zawodnika.

• Opłatę startową i rankingową należy wpłacić na konto Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego do dnia 5 października 2022 r.

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska

NRB: 87 8025 0007 0055 1166 2000 0010

• W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

Terminarz:

Data 6 rund 7 rund 8 rund 9/10* rund

18.10.2022 14:00 – przyjazdy

20:00 – odprawa techniczna (potwierdzenie obecności zawodników)

Uwaga: Zawodnicy, którzy mają na liście startowej adnotację OK, nie muszą uczestniczyć w odprawie technicznej; wtedy potwierdzają obecność telefonicznie do sędziego głównego do godz. 19.00 i zgłosić się bezpośrednio na pierwszą rundę.

19.10.2022 09:00 – runda I 09:00 – runda I 09:00 – runda I 09:00 – runda I

15:00 – runda II

20.10.2022 09:00 – runda II 09:00 – runda II 09:00 – runda III 09:00 – runda III

15:00 – runda III 15:00 – runda IV 15:00 – runda IV

21.10.2022 09:00 – runda III 09:00 – runda IV 09:00 – runda V 09:00 – runda V

15:00 – runda IV 15:00 – runda VI

22.10.2022 09:00 – runda V 09:00 – runda V 09:00 – runda VI 09:00 – runda VII

15:00 – runda VI 15:00 – runda VII 15:00 – runda VIII

23.10.2022 09:00 – runda VI 09:00 – runda VII 09:00 – runda VIII 09:00 – runda IX

15:00 – runda X*

* W miarę możliwości do rozegrania awansem.

Terminarz może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszony zawodników w poszczególnych grupach. Zakończenie i wręczenie nagród osobno w każdej grupie 30 minut po zakończeniu gry.

Posiłki będą wydawane w godzinach: śniadanie 7:00-9.00; obiad 13:30-14.30; kolacja 18:30-19.30

Zakwaterowanie i wyżywienie:

• Hotel Koronny gwarantuje pełną obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

• Hotel oferuje pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe. Pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem, telewizorem i bezprzewodowym i kablowym Internetem.

• Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby: 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych);

• Powyższy koszt obejmuje pięć noclegów oraz wyżywienie od kolacji w dniu 18 października 2022 r. do obiadu w dniu 23 października 2022 r.

• Koszty samych obiadów podczas zawodów - 100 zł (pięć posiłków - możliwość wykupienia).

• Nie przewiduje się możliwości opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane świadczenia noclegowe lub żywieniowe.

• Uczestnicy Eliminacji w dniu przyjazdu będą kwaterowani w pokojach od godziny 14:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiązują się opuścić pokój do godziny 12:00.

• Wcześniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcją.

• Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będą przyjmowane pod adresem: Hotel "Koronny" w Zamościu, p. Agnieszka Romaniuk - agnieszka@koronny.pl .

• Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników Eliminacji upływa w dniu

5 października 2022 r.

• Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie późniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

• Termin i formę zapłaty oraz faktury za pobyt i wyżywienie uzgadniamy z hotelem przy zgłoszeniu.

Sprawy wychowawcze:

• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem oświadczenia organizatorom podczas odprawy technicznej.

• W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz sędzia główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.

• Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

Postanowienia końcowe:

• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

• Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

• Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w komunikacie.

• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

• Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

 dla zawodników – przegrania partii;

 dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

• Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego.

• W sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.

• Opiekunowie zawodników zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi, przed rozpoczęciem turnieju oświadczenia RODO - dostępne na stronie turniejowej.

• Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego komunikatu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego, Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

• Organizator, Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Osoba do kontaktu z ramienia Organizatora – Pan Grzegorz Pańko – 502137933

Prezes

Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego

Marek Uściński

 

 

Opublikował Leszek Zega [08.09.2022 r.]