Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW Międzyrzec Podlaski 30.09-2.10.2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW STREFY LUBELSKO-PODLASKIEJ W SZACHACH

1.Cel zawodów

− Wyłonienie mistrzów międzywojewódzkich młodzików.

− Zdobycie punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego.

− Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci do lat 10.

− Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

2. Organizator:

− Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy

− Polski Związek Szachowy,

− Lubelska Unia Sportu.

3.Realizator:

Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37

4. Termin i miejsce

30 września – 1-2 października 2022 roku

I liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski

5. Uczestnictwo

a) Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw Unii Europejskiej zamieszkujący w Polsce urodzeni w latach 2012, 2013 i 2014.

b) Konieczna jest przynależność do klubu z terenu województw podlaskiego i lubelskiego.

c) W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający:

numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382),

licencję Polskiego Związku Szachowego

6. System rozgrywek

Mistrzostwa zostaną rozegrane w oddzielnych grupach dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

7. Tempo gry

30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch. Obowiązuje zapis partii.

8. Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny radzynskietowarzystwoszachowe@gmail.com albo telefoniczny u sędziego głównego: Adam Pękała 602 425 633. W zgłoszeniu należy podać numer PESEL.

Zgłoszenia można dokonać na stronach turniejowych poszczególnych grup:

− dziewczęta

− chłopcy

Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełniana na stronie. Wpisów na stronie dokonuje wyłącznie sędzia główny. Spełnienie wszystkich wymogów organizacyjnych będzie oznaczone wpisem OK.

9. Ocena wyników

O kolejności miejsc, w przypadku równej liczby dużych punktów, decyduje:

-wartościowanie skrócone Buchholza (z odrzuceniem najniższej wartości),

-wartościowanie pełne Buchholza,

- wartościowanie Sonneborna-Bergera,

-progres,

-wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

- liczba zwycięstw,

- liczba zwycięstw czarnymi

W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów wymienionych w punkcie 1. o miejscach 1-3 w turnieju decyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego.

10. Klasyfikacje zespołowe

Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzone są klasyfikacje zespołowe dla województw i klubów.

Dla sportu szachy w MMM ustalono następującą punktację (oddzielnie dziewczęta i chłopcy):

Lokata 1 2-3 4-12 Suma

Punkty 3 2 1 16

11. Terminarz turnieju

− 30.09.2022r (piątek)

godz. 15.45 - otwarcie zawodów

godz. 16.00 - I runda

godz. 19.00 – kolacja

− 01.10.2022 r. (sobota)

godz. 7.45 – śniadanie

godz. 9.00 - II runda

godz. 11.30 - III runda

godz. 13.45 - obiad

godz. 16.00 - IV

godz. 19.00 kolacja

− 2.10. 2022 r. (niedziela)

godz. 7.45 – śniadanie

godz. 9.00 - V runda

godz. 11.30 - VI runda

godz. 13.45 - obiad

godz. 15.00 - VII runda

ok. godz. 17.00 zakończenie turnieju.

12. Zakwaterowanie i wyżywienie

Wariant I Hotel Manhatan- 20 miejsc 75 zł za noc 25 zł za śniadanie 25 zł za kolację (całkowity koszt 250 zł ze śniadaniami i kolacjami za osobę. Pokoje 2 i 3 osobowe.

Wariant II Zajazd Wiedeński 8 miejsc pokój 2 osobowy 40 zł/osobę pokój jednoosobowy 60 zł śniadanie 15 zł kolacja 15 zł (dla pokoju 2 osobowego 140 zł/osobę ze śniadaniami i kolacjami) (za pokój jednoosobowy 180 zł/osoby z śniadaniami i kolacjami)

OHP w Radzyniu Podlaskim 28 miejsc 55 zł za noc 18 zł za śniadanie 18 zł za kolację (całkowity koszt 174 zł ze śniadaniami i kolacjami za osobę)

Istnieje możliwość zamówienia obiadu cena za sztukę 22 zł Obiad będzie podawany od 13:45 na stołówce niedaleko sali gry. Za obiady odpowiada Gryzli Bar Gwardii 6, 21-300 Radzyń Podlaski

Wpłat należy dokonać do 18.09.2022 r. na dane:

Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37

nr konta: 87 8025 0007 0055 1166 2000 0010

13. Finansowanie

− Koszty organizacji ponosi organizator.

− Opłata startowa + rankingowa wynosi 30 zł płatne przelewem na Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37 nr konta: 87 8025 0007 0055 1166 2000 0010

− Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

14. Nagrody i wyróżnienia

− Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują puchary.

− Dyplomy dla miejsc 1-6.

− Nagrody rzeczowe i upominki wg możliwości finansowych realizatora.

15. Sędziowanie

− W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

− Obie grupy Mistrzostw są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

− Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadający minimum klasę państwową, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.

− Sędziego głównego wyznacza LWZSzach.

− Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

− Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów na 2022 rok.

− Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

− Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

− Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

− W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

− Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia.

− Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do strefy gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

o dla zawodników – przegrania partii;

o dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

− Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.

16. Sprawy wychowawcze

− Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

− Zabrania się uczestnikom opuszczania strefy gry w trakcie trwania partii oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

17. Postanowienia końcowe

− Opiekunowie zawodników zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi, przed rozpoczęciem turnieju oświadczenia RODO - dostępne na stronie turniejowej.

− Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

− Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

− Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

− Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

Osoba do kontaktu z ramienia Organizatora – Paweł Krasuski – 601 327 594

 

 

Opublikował Leszek Zega [30.08.2022 r.]