Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE Suwałki, 2.07.2022

MIEJSCE I TERMIN: Kurs przeprowadzony zostanie w Suwałkach 2 lipca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 i składać się będzie z 14 godzin zajęć poświęconych aktualnym Przepisom Gry Fide i Kodeksu Szachowego.

• Harmonogram: 08:30-19:00.

ORGANIZATOR

• FUNDACJA JAĆWIEŻ (www.fundacjajacwiez.pl)

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA

• Sędzią szachowym może być osoba, która:

a) ma polskie obywatelstwo,

b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można

uzyskać mając ukończone 16 lat,

c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,

d) ma przynajmniej II kategorię szachową,

e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,

f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie,

g) kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym

wypełnienie norm na kategorie szachowe (będzie trzeba w zgłoszeniu podać linki do

sędziowanych zawodów, albo sprawozdania sędziowskie).

• Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:

a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej – w tym przypadku trzeba dodatkowo wypełnić wniosek i wpłacić 30 zł Podlaskiemu Związkowi

Szachwemu),

b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach (150 zł).

• Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

• Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 lipca 2022 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać wyłącznie na e-mailem kierownika kursu: Paweł Jaroch, paweljaroch84@gmail.com,

tel. 692 244 586.

FINANSOWANIE

• Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata kosztów kursu do dnia 1 lipca 2022 r. na konto:

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

SPRAWY RÓŻNE

• W ramach kursu będzie można wziąć udział w VII Festiwalu Szachowym oraz Kursie

na Instruktora Szachowego PZSzach które odbędą się w SP nr 11 Suwałkach.

4 lekcje – Przepisy Gry FIDE,

2 lekcje – Programy do kojarzeń (CAPro, ChessManager),

1 lekcja – Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych,

1 lekcja – Regulaminy turniejowe,

1 lekcja – Systemy rozgrywek,

1 lekcja – Prawa i obowiązki sędziów,

1 lekcja – Wydawanie werdyktów sędziowskich,

1 lekcja – Obsługa zegarów szachowych,

1 lekcja – Ocena pozycji z punktu widzenia sędziego,

1 lekcja – Wzajemne relacje zawodników i sędziów.

Akceptując komunikat uczestnicy kursu sędziowskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez

organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz publikacji jego wyników.

Akceptując regulamin uczestnicy kursu sędziowskiego oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę

na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych

organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być

wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs na sędziego szachowego klasy okręgowej

Suwałki, 2.07.2022 r.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

(ulica, miejscowość, kod)

Data urodzenia

(dd/mm/rrrr)

Klasa sędziowska

Telefon i e-mail

FAKTURA

(jeśli tak, dane poniżej) TAK/NIE

Lista sędziowanych turniejów:

(dotyczy sędziów z III klasą uczestniczących w kursie, należy podać nazwę turnieju z serwisem zawodów,

datę odbycia turnieju oraz rodzaj i tempo gry)

1.

2.

3.

4.

 

 

Opublikował Leszek Zega [25.05.2022 r.]