Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO NA 2022 ROK

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO W BIAŁYMSTOKU NR 1/2022 przyjęty Uchwałą Zarządu nr 19/2021 w dniu 5 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: Komunikat organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2022

przyjęty Uchwałą Zarządu PZSzach nr 122/11/2021 w dniu 28 listopada 2021 r.

Roczna składka członkowska

Roczna składka członkowska w 2022 roku wynosi:

 dla nowych członków zarejestrowanych w bieżącym roku – 100 zł

 dla członków zarejestrowanych w 2021 roku – 150 zł

 dla członków zarejestrowanych w 2020 roku – 250 zł

 dla członków zwyczajnych i wspierających działających w zakresie sportu osób niepełnosprawnych – 300 zł

 dla pozostałych członków zwyczajnych i wspierających – 350 zł

Opłaty licencyjne

Opłata za wydanie licencji wynosi 30 zł.

Opłaty rankingowe

Opłata rankingowa w turniejach z możliwością uzyskania wyłącznie kategorii okręgowych wynosi 5 zł za zawodnika płatna do Podlaskiego Związku Szachowego.

Opłatę rankingową zawodnik przekazuje do Podl. Zw. Szach. za pośrednictwem organizatora turnieju i jest obowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.

Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat rankingowych na konto Podl. Zw. Szach. Nieprzekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nieprzekazanie jej w całości skutkuje nieuwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno-rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.

Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu lokalnym

Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię okręgową wynosi:

 turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 40 zł

 turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2 zł x liczba uczestników

Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w zł)

sędzia klasy okręgowej (II, III) 50

Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2022 r.

Opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej

Klasa trenerska Wysokość opłaty (w zł)

instruktor, instruktor FIDE (FI) 30

Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w zł)

sędzia klasy drugiej i trzeciej 150

Opłaty za nadanie kategorii szachowych

Kategorie lokalne Wysokość opłaty (zł)

II, III 20

Wpłaty dokonuje zawodnik lub organizator zawodów na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Nadanie kategorii okręgowej jest uwarunkowane przekazaniem przez organizatora turnieju do Podlaskiego Związku Szachowego opłaty za rejestrację turnieju.

Uwagi i informacje dodatkowe

Wszelkich wyżej wymienionych wpłat należy dokonywać na konto Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku NRB: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891.

Dokonujący wpłaty na konto Podlaskiego Związku Szachowego ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata. Przekazanie kwoty bez określenia składników powoduje niemożność jej prawidłowej identyfikacji w Podl. Zw. Szach., a tym samym zaliczenie do innych dochodów.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego.

Za Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku

Skarbnik – Karol Busiński, Prezes – Leszek Zega

 

 

Opublikował Leszek Zega [13.01.2022 r.]