Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY WALNEGO ZROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego z siedzibą w Białymstoku uprzejmie informuje kluby zarejestrowane w województwie podlaskim, iż w niedzielę, 17 stycznia 2021 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego. Początek obrad Zgromadzenia o godzinie 11:00 (I termin) lub godzinie 11:15 (II termin) w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

1. z głosem stanowiącym:

- Delegaci członków zwyczajnych Związku, tj. klubów posiadających osobowość prawną, z uwzględnieniem art. 25 pkt. 2 i 3 Statutu Podlaskiego Związku Szachowego:

1) ASU Sokółka – 1 delegat,

2) Fundacja Jaćwież – 2 delegatów,

3) KS Elbrus Łomża – 2 delegatów,

4) KSz Hańcza Suwałki – 2 delegatów,

5) KSz Jagiellonia Białystok – 2 delegatów,

6) LUKSz Orient Sokółka – 1 delegat,

7) MUKS Stoczek 45 Białystok – 3 delegatów,

8) UKS Żak przy ZSO Łomża – 1 delegat,

9) UMKSz Jaćwież Suwałki – 1 delegat.

2. z głosem doradczym:

- delegaci członków wspierających, tzn. klubów innych nie posiadających osobowości prawnej,

- członkowie honorowi Związku,

- członkowie władz Podlaskiego Związku Szachowego, jeśli nie są Delegatami członków zwyczajnych,

- zaproszeni goście.

Proszę prezesów ww. Klubów o przesyłanie drogą elektroniczną zgłoszeń Delegatów na druku stanowiącym załącznik nr 3 w terminie do dnia 10 stycznia 2021 roku.

Załączniki:

1. Porządek Obrad – projekt

2. Regulamin Obrad – projekt

3. Zgłoszenie Delegata na WZSD

Za Zarząd:

Leszek Zega

Załącznik nr 1

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego

Białystok, 17.01.2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

projekt

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego

3. Wybór protokolanta

4. Przyjęcie Porządku obrad

5. Przyjęcie Regulaminu obrad

6. Wybór Komisji Mandatowej

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2019-2020

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2020

11. Dyskusja nad sprawozdaniami

12. Wolne głosy i wnioski

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

14. Zakończenie obrad Zgromadzenia

Za Zarząd:

Leszek Zega

Załącznik nr 2

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego

Białystok, 17.01.2021 r.

REGULAMIN OBRAD

projekt

§ 1

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) obraduje w oparciu o Statut Podl. Zw. Szach. zatwierdzony przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Białymstoku w dniu 16.03.1999 r. oraz niniejszy Regulamin, zgodnie z przyjętym przez Delegatów Porządkiem obrad.

§ 2

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

1. z głosem stanowiącym:

- delegaci członków zwyczajnych Związku, tj. klubów będących stowarzyszeniami kultury fizycznej, posiadającymi osobowość prawną;

2. z głosem doradczym:

- członkowie władz Podl. Zw. Szach., jeżeli nie są delegatami członków zwyczajnych,

- członkowie honorowi Związku,

- zaproszeni goście.

§ 3

Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność:

- w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych delegatów,

- w drugim terminie – dowolnej liczby obecnych delegatów.

§ 4

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący obrad powołuje protokolanta za zgodą większości delegatów.

§ 5

Przewodniczący, kierując obradami Walnego Zgromadzenia:

- czuwa nad przestrzeganiem Statutu Podl. Zw. Szach. Porządku obrad oraz Regulaminu obrad,

- przestrzega zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Porządku obrad oraz Regulaminu obrad,

- dba o sprawny przebieg obrad,

- reguluje kolejność wystąpień,

- podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłaszanych wniosków,

- zarządza głosowania.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, komisje robocze:

- Mandatową (3 osoby) – w celu stwierdzenia prawomocności obrad,

- Uchwał i Wniosków (3 osoby) – w celu opracowania i przedłożenia projektów wniosków i uchwał zgłoszonych w trakcie obrad,

2. Wybór członka komisji może być dokonany po wyrażeniu przez kandydata zgody na udział w pracach komisji.

3. Komisje wybierają spośród siebie przewodniczących, którzy kierują ich pracami oraz przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania.

§ 7

1. Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na podstawie pisemnych bądź ustnych zgłoszeń, kierowanych do przewodniczącego obrad.

2. Prawo do zabierania głosu mają wszystkie osoby wymienione w § 2 niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% delegatów przybyłych na obrady.

2. Zwykła większość oznacza, że głosy delegatów wstrzymujących się są zaliczane tylko do liczby oddanych głosów; o rezultacie głosowania decyduje liczba głosów oddanych za wnioskiem lub przeciw niemu.

3. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwstawnych lub kilku wniosków w tej samej sprawie przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący.

§ 9

Sprawy nie ujęte w Regulaminie obrad rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po ewentualnej konsultacji z jego uczestnikami.

Za Zarząd:

Leszek Zega

Załącznik nr 3

……………………………………

/pieczęć klubu/

……………………………………………

/miejscowość, data/

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II

w Białymstoku, ul. Łagodna 10

17 stycznia 2021 roku

ZGŁOSZENIE DELEGATA

z ……………………………….…………………………….………………

/nazwa klubu/

Zgłaszam Kol. ………………………………………………………………………………. do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego, które odbędzie się w Białymstoku w dniu 17 stycznia 2021 roku. Wyżej wymieniony wybrany został delegatem:

1. podczas Zebrania Wyborczego Członków Klubu, które odbyło się w naszym Klubie w dniu …………………………. roku.

2. na podstawie uchwały Zarządu Klubu nr …….. z dnia …………………… *

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

/imię i nazwisko oraz podpis prezesa Klubu/

* - niepotrzebne skreślić

 

 

Opublikował Leszek Zega [02.12.2020 r.]