Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

XXIV MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

XXIV MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK, Suwałki, 20-22.03.2020 r.

CEL

• Popularyzacja honorowego krwiodawstwa.

• Wyłonienie Indywidualnego i Drużynowego Mistrza Polski HDK w Szachach na 2020 r.

• Inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi.

• Nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi.

• Popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z całej Polski.

ORGANIZATOR

• Fundacja Jaćwież (www.fundacjajacwiez.pl)

• Kierownik Mistrzostw: Paweł Jaroch, 692 244 586, paweljaroch84@gmail.com

TERMIN I MIEJSCE

• 20-22 marzec 2020 r.

• Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81 (http://muzeum.suwalki.pl/)

• Terminarz:

20.03.2020 r. (PIĄTEK)

16.00-20.00 – Przyjazd i potwierdzenie udziału (Logos)

18.30-19.30 – Kolacja (Logos)

20.00-20.30 – Odprawa techniczna (Logos)

21.03.2020 r. (SOBOTA)

07.45-08.45 – Śniadanie (Logos)

09.00-09.15 – Otwarcie mistrzostw (Muzeum)

09.15-13.30 – Rundy: Indywidualny I-VI, zwiedzanie (Muzeum)

13.30-14.30 – Obiad (Logos)

14.30-19.00 – Rundy: Indywidualny VII-IX i Drużynowy I-III (Muzeum)

19.00 – Uroczysta kolacja (Logos)

22.03.2020 r. (NIEDZIELA)

07.45-08.45 – Śniadanie (Logos)

09.00-12.00 – Rundy: Drużynowy IV-VII (Muzeum)

12.00-12.45 – Zakończenie mistrzostw (Muzeum)

12.45-13.45 – Obiad (Logos)

• Mistrzostwa drużynowe: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/tdr_196/

• Mistrzostwa indywidualne: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5951904200785920

WARUNKI UCZESTNICTWA

• W rozgrywkach może uczestniczyć każdy honorowy dawca krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 20 marca 2020 r. legitymacji honorowego dawcy krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie lub reprezentujący Okręgową Radę Krwiodawstwa lub też nie zrzeszony w żadnym klubie.

• W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci klubu HDK lub trzej reprezentanci Okręgowej Rady Krwiodawstwa (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie - wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).

• Maksymalna ilość uczestników w turnieju to 80 osób (decyduje kolejność wpływu wpisowego na konto podane przez organizatora).

ZGŁOSZENIA I FINANSOWANIE

• Zgłoszenia (należy podać imię, nazwisko i klub HDK) w nieprzekraczalnym terminie

do 06.03.2020 r. na e-mail: fundacjajacwiez@gmail.com.

• Wpisowe do imprezy wynosi 200 zł. od zawodnika indywidualnego, a przy zgłoszeniu trzyosobowej drużyny wynosi 600 zł. od jednej ekipy (osoby towarzyszące w rozgrywkach są traktowane jako uczestnicy imprezy i muszą opłacić wpisowe).

• Wpisowe należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2020 r. na poniższe konto:

FUNDACJA JAĆWIEŻ

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

z dopiskiem: „Szachowe Mistrzostwa” i kogo opłata dotyczy.

• W ramach wpisowego organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników od kolacji

w dniu 20 marca 2020 r. do obiadu w dniu 22 marca 2020 r.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

• Hotel Logos Suwałki, ul. Kościuszki 120 (http://www.suwalki.hotellogos.pl/)

SYSTEM ROZGRYWEK

• Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund – indywidualnie i 9 rund

– drużynowy, tempem 10 minut + 5 sekund za każdy ruch na całą partię.

• Miejsce w zawodach indywidualnych ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw i progres.

• Miejsca w zawodach drużynowych ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów (Duże) licząc 2 punkty za wygraną partię, 1 punkt za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje suma punktów cząstkowych (Małe) wszystkich zawodników, wynik bezpośredniego meczu, lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

• Drużyny startujące mogą się składać wyłącznie z 3 zawodników danego Klubu, Rady Rejonowej

lub Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa PCK.

NAGRODY

• Puchary i medale dla trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych

zawodników w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

USTALENIA KOŃCOWE

• Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie, odpowiedzialny jest klub lub zawodnik uczestniczący w turnieju. W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw.

• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku

na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora

oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów).

Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych

i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie

czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

 

 

Opublikował Leszek Zega [16.01.2020 r.]