Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO W BIAŁYMSTOKU ZA LATA 2015-2018

W dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów. Wzięło w nim udział 14 delegatów z głosem stanowiącym na 15 uprawnionych, co stanowiło 93%. Wybrano dziewięcioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną. Prezesem Zarządu został Pan Leszek Zega (MUKS Stoczek 45 Białystok), zaś wiceprezesem Pan Mikołaj Bura (KSz Javena Hańcza Suwałki). Funkcję sekretarza objął Pan Rafał Roszkowski (MUKS Stoczek 45 Białystok), zaś skarbnika Pan Jarosław Galej (MUKS Stoczek 45 Białystok). Skład Zarządu uzupełnili członkowie: Pani Joanna Małgorzata Kiołbasa (LKS Augustovia Augustów), Pani Anna Kosakowska (UMKSz Jaćwież Suwałki), Pan Robert Michalak (KSz Maraton Łomża), Pani Joanna Miroń (LUKSz Orient Sokółka) i Pan Piotr Ludwik Zieliński (UMKSz Jaćwież Suwałki). Do Komisji Rewizyjnej weszli: Pani Gabryela Kozłowska (przewodnicząca) oraz Pani Beata Choińska (KSz Javena Hańcza Suwałki) i Pan Edmund Grabarczyk.

W dniu 14 lutego 2017 roku Pani Joanna Miroń zwróciła się z pisemną prośbą o przyjęcie jej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku. W dniu 21 lutego 2017 roku Zarząd przychylił się tej prośby i przyjął jej rezygnację z pracy w Zarządzie Podlaskiego Związku Szachowego.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 72 posiedzenia Zarządu. Zdecydowaną większość zebrań przeprowadzono drogą elektroniczną. Spotykano się też przy okazji rozgrywanych zawodów sportowych. Podczas zebrań były omawiane wszystkie problemy organizacyjne i sportowe Związku, wymagające decyzji Zarządu. O najważniejszych sprawach kluby na bieżąco były informowane poprzez witrynę internetową. Od 21 stycznia 2012 roku Zarząd przyjmuje uchwały z wykorzystaniem specjalnego systemu e-głosowania Podlaskiego Związku Szachowego. W 2015 roku przyjęto 29 uchwał, 2016 – 25, 2017 – 27, 2018 – 23 (załącznik nr 1).

Polski Związek Szachowy udzielił z dniem 17 stycznia 2007 roku Podlaskiemu Związkowi Szachowemu licencji nr 00000010 na działalność sportową i organizacyjną w formach określonych przez ustawę o sporcie kwalifikowanym, zgodną ze Statutem i przepisami wykonawczymi PZSzach. We wszystkich kolejnych latach zawieraliśmy z PZSzach. umowy w sprawie rozliczeń finansowych, upoważniające Związek do inkasowania składek rocznych, opłat rejestracyjnych, licencyjnych i innych wymienionych w Komunikatach Organizacyjno-Finansowych PZSzach.

Związek należy do Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku, z którą współpracuje w zakresie rozliczania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz dotacji z Ministerstwa Sportu na szkolenie kadry młodzików, a także na organizację Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików oraz eliminacji międzywojewódzkich do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych.

Organizacja

W okresie sprawozdawczym z ewidencji zostały wykreślone kluby:

1) Ludowy Klub Sportowy Augustovia Augustów

W dniu 19 grudnia 2015 roku na podstawie art. 18. Statutu Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2015/15 o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Ludowego Klubu Sportowego Augustovia Augustów z uwagi na fakt, iż klub od trzech lat zalegał z opłatą składek członkowskich i nie brał udziału w pracach Związku.

2) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo Łomża

W dniu 23 stycznia 2017 roku na podstawie art. 18. pkt. c Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2017/01 o skreśleniu z listy członków zwyczajnych z uwagi na złożenie deklaracji likwidacji klubu.

Równocześnie w okresie czterech ostatnich lat Podlaski Związek Szachowy zarejestrował zgłoszenie czterech klubów. Były to:

1) Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku (członek wspierający) – 1 czerwca 2015 r.

2) Akademia Sportów Umysłowych Sokółka (członek zwyczajny) – 2 września 2015 r.

3) Klub Szachowy Jagiellonia Białystok (członek zwyczajny) – 22 stycznia 2018 r.

4) Fundacja Klub Sportowy Elbrus Łomża (członek zwyczajny) – 22 sierpnia 2018 r.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w Podlaskim Związku Szachowym w Białymstoku było zarejestrowanych 10 klubów – 9 członków zwyczajnych i jeden członek wspierający (załącznik nr 2). Aktywność zarejestrowanych klubów była jednak zróżnicowana. Nie wszystkie kluby prowadziły szkolenie i brały udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu mistrzostw województwa lub mistrzostw kraju.

Związek prowadzi swoją działalność poprzez bieżące informowanie wszystkich zainteresowanych o poczynaniach organizacyjnych i rezultatach sportowych zawodników regionu. Od jesieni 2005 roku działa witryna internetowa Związku, co ułatwia szybsze dotarcie do wszystkich zainteresowanych. Uchwałą nr 2/08/2007 Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku z dnia 26.08.2007 r. Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego zobowiązał się do finansowania kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem oficjalnego serwisu internetowego Związku (w szczególności kosztów utrzymania: plików składowych witryny na profesjonalnym serwerze, domeny podlzwszach.net, stałego dostępu do internetu, umożliwiającego prowadzenie serwisu webmasterowi, sprawującemu nad nim ciągłą opiekę techniczną) oraz do współpracy informacyjno-merytorycznej z webmasterem, dotyczącej treści publikowanych na oficjalnej witrynie Związku.

W latach 2015-2018 uprawnione do gry drużyny szachowe naszego województwa wzięły udział w drużynowych rozgrywkach centralnych o mistrzostwo Polski Juniorów. W turniejach indywidualnych o mistrzostwo Polski uczestniczyli głównie juniorzy. Seniorzy sporadycznie brali udział w turniejach otwartych na terenie kraju. Dało się zauważyć niewielką frekwencję naszych reprezentantów – przypuszczalnie z powodu znikomych środków finansowych, jakimi dysponowały kluby.

Istotne zadanie Zarządu stanowiło opracowanie kalendarza sportowego Podlaskiego Związku Sportowego na kolejne lata. Kalendarz sportowy był tworzony na podstawie kalenadarza Plskiego Związku Szachowego oraz terminarzy imprez planowanych w Białymstoku, Łomży, Sokółce i Suwałkach. W okresie sprawozdawczym Związek zorganizował:

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Suwałki 2015);

- Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików (Supraśl 2015, Wasilków 2017);

- Eliminacje Międzywojewódzkie Juniorów (Supraśl 2015, Wasilków 2017);

- Mistrzostwa Województwa Juniorów (Supraśl 2015, Supraśl 2016, Wasilków 2017, Wasilków 2018);

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych (Wasilków 2017, Wasilków 2018).

Kluby naszego województwa zorganizowały szereg imprez szachowych. Wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą rozgrywki Ligi Szkolnej, jakie są prowadzone w Białymstoku, Łomży, Sokółce i Suwałkach. Istotne na mapie województwa są cykliczne turnieje szachów klasycznych:

- Memoriał Ireny Warakomskiej (Suwałki 2017, 2018)

- Memoriał Ludwika Zamenhofa (Białystok 2015, 2016, 2017, 2018);

- Memoriał Braci Bieluczyków (Białystok 2015, 2016, 2017, 2018);

- Mistrzostwa Miasta (Białystok, Łomża, Suwałki);

- Ferie z szachami (Białystok, Łomża, Suwałki);

- Turniej Kresowy (Sokółka);

- Turnieje klasyfikacyjne (Białystok);

- Turnieje Mini-ELO (Białystok, Łomża, Suwałki).

Nie bez znaczenia dla popularyzacji naszej dyscypliny są też liczne turnieje szachów szybkich i błyskawicznych:

- Mistrzostwa Województwa do lat 6, 7 i 8 (Białystok);

- Otwarte Mistrzostwa Województwa P-5’ (Łomża);

- Mistrzostwa Województwa Nauczycieli (Białystok);

- Mistrzostwa Białegostoku, Suwałk, Supraśla;

- Mistrzostwa Rodzin Szachowych (Białystok);

- Mój Pierwszy Turniej (Białystok);

- Grand Prix (Białystok, Sokółka, Suwałki);

Odrębny cykl rozgrywek mają kluby Zrzeszenia LZS oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla tych grup organizowane są zawody, niezależnie od mistrzostw województwa w kategorii seniorów, kobiet czy juniorów. Są to zawody o „Złotą Wieżę” oraz Igrzyska, Gimnazjada (obecnie Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolej) i licealiada.

UMKSz. Jaćwież Suwałki organizował kursy instruktorów sportu w szachach.

Pełną listę turniejów (304) przesłanych do oceny rankingowej FIDE w latach 2015-2018 zawiera załącznik nr 3.

Ww. turnieje prowadzili sędziowie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach – mamy ich obecnie 64. Pełna lista w załączniku nr 4.

Tych osiągnięć organizacyjnych nie byłoby, gdyby do pracy w Związku nie włączyli się działacze klubowi z całego województwa. Większość klubów wykazała dobre zdyscyplinowanie, prowadząc ożywioną działalność sportową, zgłaszając swoich zawodników do indywidualnych mistrzostw województwa. Zajęcia w klubach prowadzą trenerzy II klasy (5), instruktorzy (57) i instruktorzy szkolni (2). Pełne zestawienie zawiera załącznik nr 5.

Finanse (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku)

W latach 2015-2018 Związek dysponował funduszami pochodzącymi jedynie ze środków własnych. Największe były wpływy z:

1) opłat klasyfikacyjno-rankigowych FIDE (2015 – 3443,75 zł, 2016 – 3161,25 zł, 2017 – 7937,12 zł, 2018 – 9506,87 zł);

2) składek rocznych klubów (2015 – 2900 zł, 2016 – 3000 zł, 2017 – 2600 zł, 2018 – 3050 zł);

3) opłat rejestracyjnych turniejów lokalnych (2016 -3080 zł, 2017 – 3151 zł, 2018 – 3266 zł);

4) licencji (2015 – 4290 zł, 2016 – 2610 zł, 2017 – 2130 zł, 2018 – 1920 zł).

Partycypacja Związku we wniesionych opłatach ustalona została przez PZSzach w następujący sposób:

1) za opłaty klasyfikacyjno-rankigowe FIDE – 75% dla PZSzach, 25% dla Podl. Zw. Szach.;

2) za licencje – 20 zł dla Podl. Zw. Szach., 10 zł dla PZSzach.;

3) za składki klubów – po 50% dla Podl. Zw. Szach. i PZSzach.

W latach 2015-2018 wydano 4 licencje klubowe (MDK Białystok, ASU Sokółka, KSz Jagiellonia Białystok i KS Elbrus Łomża) ), 343 licencje zawodnicze (załącznik nr 6), 17 licencji sędziowskich (załącznik nr 7) oraz 19 licencji instruktorskich (załącznik nr 8).

Podlaski Związek Szachowy pobierał składki członkowskie klubów, z których następnie rozliczał się z PZSzach, pozostawiając sobie część określoną w Komunikatach Organizacyjno-Finansowych. Zestawienie składek rocznych klubów z podziałem na lata 2015-2018 stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

Koszty stowarzyszenia wykazują daleko posuniętą oszczędność w gospodarowaniu. W 2015 roku wyniosły one 28902,07 zł; 2016 – 11154,70 zł; 2017 – 40632,77 zł; 2018 – 30689,25 zł.

Na koncie Podlaskiego Związku Szachowego w dniu 31 grudnia 2015 roku pozostawało 10132,59 zł; 31 grudnia 2016 roku – 20099,14 zł; 31 grudnia 2017 roku – 22494,49 zł; 31 grudnia 2018 roku – 24372,11 zł

Szczegółowe zestawienie wpływów i kosztów Związku w układzie rodzajowym za lata 2015-2018 stanowi załącznik nr 10.

Oprócz środków własnych, Związek otrzymywał też – za pośrednictwem Podlaskiej Federacji Sportu – dotacje na zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W roku 2015 dotacja wyniosła 17100 zł, w 2016 – 16900 zł, 2017 – 13480 zł, 2018 – 12750 zł. Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania.

Podlaska Federacja Sportu zajmowała się też rozliczeniami kadry wojewódzkiej młodzików. Ze strony Związku funkcję trenera koordynatora szkolenia pełnili: w latach 2015-2016 – Pan Mikołaj Bura, w latach 2017-2018 – Pan Jarosław Galej. Szkolenie kadry wojewódzkiej w kategorii młodzika finansowały wspólnie Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W roku 2015 otrzymaliśmy środki na 21 dni szkoleniowych po 40 zł na jeden dzień szkolenia z MSiT i po 20 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota na 2015 rok (na szkolenie 9 osób) w wysokości 11340 zł została wykorzystana w całości. W 2016 roku plan wynoszący 15120 zł ponownie został zrealizowany w 100%. W 2017 roku plan wynosił 14175 zł, z czego wykorzystano 7990 zł, czyli 56%. W 2018 roku na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików przeznaczono 10920 zł, jednak środki nie zostały wykorzystane. Szczegóły znajdują się w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Podlaski Związek Szachowy co dwa lata jest organizatorem Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (na przemian z Lubelskim Związkiem Szachowym). Środki przeznaczone na ten cel były wykorzystane w całości: w 2015 roku – 7700 zł, 2017 – 9500 zł. Rozliczenie dotacji w załączniku nr 13.

Szkolenie

Kadra wojewódzka młodzików w roku 2015 liczyła 9 zawodników, w 2016 – 12, w 2017 – 10 i w 2018 – 8.

Zawodnicy naszego województwa co roku brali udział w „Wakacjach z szachami”. Z tego typu szkolenia połączonego z wypoczynkiem w 2015 roku skorzystało 5 osób (Łańcut), w 2016 – 7 (Klewki), w 2017 – 7 (Szydłowiec), zaś w 2018 – 8 (Dobryszyce).

Rezultaty sportowe

Szachiści zarejestrowani w Podlaskim Związku Szachowym w latach 2015-2018 zdobyli 58 medali (29 złotych, 16 srebrnych i 13 brązowych) w Mistrzostwach Polski Młodzików, na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Dzieci do lat 6 i 7 w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych – we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponadto nasi juniorzy często zajmowali miejsca w pierwszej ósemce.

Dokładne zestawienie wyników sportowych uzyskanych w latach 2015-2016 znajduje się w załącznikach: nr 14 – szachy klasyczne, nr 15 – szachy szybkie, nr 16 – szachy błyskawiczne, nr 17 – MP do lat 6, nr 18 – MP do lat 7, nr 19 – MP do lat 8.

Nasi reprezentanci startowali też Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Największe sukcesy to:

 srebrny medal Grzegorza Nasuty (MUKS Stoczek 45 Białystok) na Akademickich Mistrzostwach Świata w szachach (Brazylia 2018);

 srebrny medal Oliwii Kiołbasa (MUKS Stoczek 45 Białystok) na Mistrzostwach Europy Juniorek do lat 18 w szachach (Łotwa 2018);

 złoty medal Moniki Marcińczyk (KSz Maraton Łomża) na Mistrzostwach Europy Juniorek do lat 12 w szachach szybkich (Serbia 2016);

 złote medale Oliwii Kiołbasa (MUKS Stoczek 45 Białystok) na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach (Polska 2017, Niemcy 2018);

 srebrne medale Oliwii Kiołbasa (MUKS Stoczek 45 Białystok) na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach (Polska 2015, Słowenia 2017).

Dokładne rezultaty zaprezentowano w załącznika nr 20 i nr 21.

We wszystkich 10 grupach wiekowych dziewcząt i chłopców finałów MPM do lat 10, MPJMł 12-14 lat i MPJ 16-18 lat w szachach klasycznych województwo podlaskie było reprezentowane przez 40 juniorów w 2015 roku, 38 w 2016 roku, 39 w 2017 roku i 43 w 2018 roku (załącznik nr 22).

Juniorzy i młodzicy zdobywali punkty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Rok 2015 przyniósł nam dorobek 290 punktów (12,35%), 2016 – 209 (8,92%), 2017 – 243 (9,58%0, zaś 2018 – 251 (9,94%).

W roku 2015 przypadła nam 2. lokata w klasyfikacji wojewódzkiej w Polsce, w latach 2016 i 2018 były to 3. miejsca, zaś w 2017 roku – 4.

Najlepszymi klubami w latach 2015-2018 były:

1. MUKS Stoczek 45 Białystok – 643 punkty,

2. KSz Hańcza Suwałki – 263,

3. KSz Maraton Łomża – 32,

4. LUKSz Orient Sokółka – 19

5. UMKSz Jaćwież Suwałki – 16.

Szczegółowe zestawienie ilustrujące dorobek punktowy poszczególnych klubów na przestrzeni czterech lat zawiera załącznik nr 23 do sprawozdania.

Sukcesy odnosiły też nasze zespoły w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. W latach 2015 i 2016 MUKS Stoczek 45 Białystok zajmował 5. miejsca w Ekstralidze. KSz. Javena Hańcza Suwałki w 2016 roku wygrał I Ligę i wywalczył awans do Ekstraligi. Dokładne rezultaty znajdują się w załączniku nr 24.

Zawodnicy reprezentujący kluby województwa podlaskiego uzyskali też inne znaczące osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej.

Ww. rezultaty sprawiły, że Podlaski Związek Szachowy miał podstawy ku temu, by występować z wnioskami o przyznanie stypendium sportowego Marszałka Województwa Podlaskiego na kolejne lata utalentowanym zawodnikom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego. W latach 2015-2016 nasi juniorzy otrzymali łącznie 15 stypendiów – szczegóły w załączniku nr 25. Od 2017 roku stypendium sportowego Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane jest tylko za osiągnięcia w sportach olimpijskich.

Ewidencja i klasyfikacja

Wg stanu na dzień 14 stycznia 2019 roku w Centralnym Rejestrze Członków Polskiego Związku Szachowego było zarejestrowanych 5291 zawodników, 64 sędziów i 64 szkoleniowców. Tytuły międzynarodowe posiadało 14 zawodników, tytuły centralne – 34, zaś kategoriami centralnymi legitymowało się 228 zawodników. Wśród ogółu zaewidencjonowanych zawodników 1580 zostało zarejestrowanych w klubach (29,86%). Zdecydowanie największą grupę stanowią oczywiście juniorzy i juniorki. Z analizy ewidencyjnej wynika, że najwięcej zarejestrowanych zawodników mają kluby: MUKS Stoczek 45 Białystok – 440, KSz Hańcza Suwałki – 317, MDK Białystok – 180, UKS Żak Łomża – 156 i KSz Maraton Łomża – 152. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 26.

Załącznik nr 1

UCHWAŁY ZARZĄDU PRZYJĘTE W LATACH 2015-2018

UCHWAŁA Nr 2015/01 z dnia 14.01.2015 r.

Zarząd podjął uchwałę o upoważnieniu Prezesa do złożenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego Marszałka Województwa Podlaskiego na 2015 rok utalentowanym zawodnikom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2014 rok w kategoriach młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego: Burakowska Gabriela – MUKS Stoczek 45 Białystok, Jaśkiewicz Kamila – KSz. Javena Hańcza Suwałki, Kalinowska Zuzanna – MUKS Stoczek 45 Białystok, Kiołbasa Oliwia – MUKS Stoczek 45 Białystok, Kosakowski Jakub – MUKS Stoczek 45 Białystok, Marcińczyk Monika – KSz. Maraton Łomża, Murawko Katarzyna – KSz. Javena Hańcza Suwałki, Nasuta Grzegorz – MUKS Stoczek 45 Białystok, Rudzińska Michalina – KSz. Javena Hańcza Suwałki, Żochowski Kacper – MUKS Stoczek 45 Białystok.

Za: Mikołaj Bura, Jan Buzun, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega

Nie brali udziału w głosowaniu: Edmund Grabarczyk, Joanna Kiołbasa.

UCHWAŁA Nr 2015/02 z dnia 17.01.2015 r.

Zarząd postanowił, że XVI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 zostaną rozegrane w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu w dniach 12-14.06.2015 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jan Buzun, Edmund Grabarczyk, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa.

UCHWAŁA Nr 2015/03 z dnia 17.01.2015 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił, że IX Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w szachach zostaną rozegrane w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu w dniach 12-14 września 2015 roku. Równocześnie przestaje obowiązywać uchwała Nr 17/2014 z dnia 08.11.2014 roku – z uwagi na zbyt wysokie koszty pobytu w Kompleksie Hotelowym LOGOS w Augustowie i brak odpowiedzi na propozycje ze strony Zarządu.

Za: Mikołaj Bura, Jan Buzun, Edmund Grabarczyk, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa.

UCHWAŁA Nr 2015/04 z dnia 17.01.2015 r.

Zarząd postanowił, że Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Polski Młodzików oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych zostaną rozegrane w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu w dniach 14-19 września 2015 roku. Równocześnie przestaje obowiązywać uchwała Nr 18/2014 z dnia 08.11.2014 roku – z uwagi na zbyt wysokie koszty pobytu w Kompleksie Hotelowym LOGOS w Augustowie i brak odpowiedzi na propozycje ze strony Zarządu.

Za: Mikołaj Bura, Jan Buzun, Edmund Grabarczyk, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa.

UCHWAŁA Nr 2015/05 z dnia 20.01.2015 r.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Za: Mikołaj Bura, Edmund Grabarczyk, Joanna Kiołbasa, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega.

Nie brał udziału w głosowaniu: Jan Buzun.

UCHWAŁA Nr 2015/06 z dnia 20.01.2015 r.

Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok obrachunkowy 2014 w kwocie 4085,91 zł na działalność statutową Związku w 2015 roku.

Za: Mikołaj Bura, Edmund Grabarczyk, Joanna Kiołbasa, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega

Nie brał udziału w głosowaniu: Jan Buzun

UCHWAŁA NR 2015/07 z dnia 30.01.2015 r.

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2011-2014, przygotowane przez Prezesa na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku w dniu 31 stycznia 2015 roku.

Za: Mikołaj Bura, Edmund Grabarczyk, Joanna Kiołbasa, Kamila Klimaszewska, Wojciech Zajkowski, Leszek Zega

Nie brał udziału w głosowaniu: Jan Buzun

UCHWAŁA NR 2015/08 z dnia 31.01.2015 r.

Zarząd jednogłośnie ukonstytuował się w składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku w dniu 31 stycznia 2015 roku. Jednogłośnie dokonano podziału funkcji w zarządzie w następujący sposób:

• Leszek Zega – prezes

• Mikołaj Bura – wiceprezes

• Jarosław Galej – skarbnik

• Rafał Roszkowski – sekretarz

• Joanna Małgorzata Kiołbasa – członek

• Anna Kosakowska – członek

• Robert Michalak – członek

• Joanna Miroń – członek

• Piotr Ludwik Zieliński – członek

Głosowało dziewięciu członków Zarządu.

UCHWAŁA NR 2015/09 z dnia 31.01.2015 r.

Zarząd jednogłośnie do podpisywania dokumentów finansowych upoważnił Panów: Leszek Zega – prezes, Jarosław Galej – skarbnik

Głosowało dziewięciu członków Zarządu.

UCHWAŁA NR 2015/10 z dnia 31.01.2015 r.

Zarząd jednogłośnie prowadzenie ksiąg finansowych powierzył Panu Leszkowi Zega.

Głosowało dziewięciu członków Zarządu.

UCHWAŁA NR 2015/11 z dnia 13.03.2015 r.

Zarząd powołał Pana Mikołaja Burę na trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików na 2015 rok. Kandydat spełnia warunki formalne i merytoryczne do pełnienia funkcji trenera koordynatora. Posiada duże doświadczenie w organizacji i planowaniu szkolenia w grupach młodzieżowych. Osiąga dobre wyniki sportowe w pracy z młodzieżą i jest osobą z dużym autorytetem w środowisku naszego sportu.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/12 z dnia 13.03.2015 r.

Zarząd zatwierdził kadrę wojewódzką młodzików w sporcie szachy na rok 2015 w składzie: Wołągiewicz Kinga (KSz. Javena Hańcza Suwałki), Kozłowski Paweł (Białystok), Dallemura Anna (MUKS Stoczek 45 Białystok), Jaszczuk Hubert (MUKS Stoczek 45 Białystok), Szewczyk Malwina (MUKS ŁASz. Leonardo Łomża), Chojnowska Karolina (KSz. Maraton Łomża), Walendykiewicz Martyna (KSz. Javena Hańcza Suwałki, Arciszewska Zuzanna (MUKS Stoczek 45 Białystok), Dolata Marcin (MUKS Stoczek 45 Białystok), Czarniecki Paweł (KSz. Javena Hańcza Suwałki), Misiewicz Tomasz (MUKS Stoczek 45 Białystok), Malinowska Natalia (MUKS Stoczek 45 Białystok), Garbowska Maja (MUKS Stoczek 45 Białystok), Popielarczyk Maciej (KSz. Maraton Łomża).

Załączniki:

Projekt KWM na 2015 rok

Zestawienie wyników indywidualnych w 2014 roku

Regulamin powoływania kadr

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2015/13 z dnia 14.03.2015 r.

Zarząd powołał Panią Emilię Dolata (MUKS Stoczek 45 Białystok) oraz Panów Dariusza Gałkiewicza (KSz. Javena Hańcza Suwałki), Krzysztofa Jaszczuka (MUKS Stoczek 45 Białystok) i Vafę Mammedova (KSz. Maraton Łomża) na opiekunów w ramach limitu osób towarzyszących, przysługujących osiemnastoosobowej reprezentacji województwa podlaskiego podczas IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych PODLASKIE 2015 w Suwałkach w dniach 07-14.04.2015 r. (załącznik nr 1). Na kierownika ekipy Zarząd wyznaczył Pana Krzysztofa Jaszczuka.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/14 z dnia 23.03.2015 r.

Zarząd dokonał zmiany w składzie kadry wojewódzkiej młodzików w sporcie szachy na 2015 rok. Skreślony został Paweł Kozłowski (Białystok), który bez podania przyczyn zrezygnował z udziału w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych. Jego miejsce zajął kolejny – wg wyników współzawodnictwa – zawodnik Maksymilian Maciejek (MUKS Stoczek 45 Białystok).

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Rafał Roszkowski, Leszek Zega

Nie brali udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński

UCHWAŁA NR 2014/15 z dnia 23.03.2015 r.

Zarząd zatwierdził Regulamin i Komunikat Organizacyjny XVII Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach w Supraślu w dniach 12-14 czerwca 2015 roku. Projekt komunikat w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/16 z dnia 27.04.2015 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski XVII Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do 18 lat w szachach „Supraśl 2015” w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Włodzimierz Chojnacki, Kamila Klimaszewska, Robert Michalak, Sławomir Sobociński i Piotr Zieliński.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/17 z dnia 16.05.2015 r.

Zarząd postanowił skierować na „Wakacje z szachami” w Łańcucie w dniach 10-20 sierpnia 2015 roku następujące dzieci: Miłosz Jaszczuk (MUKS Stoczek 45 Białystok), Eliza Mroczkowska (MUKS ŁASz. Leonardo Łomża), Julia Chodorowska (MUKS ŁASz. Leonardo Łomża) i Matylda Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok); osoba rezerwowa: Kinga Chomicka (MUKS Stoczek 45 Białystok). Jedynym kryterium – zgodnie z komunikatem zamieszczonym na witrynie Podlaskiego Związku Szachowego – była kolejność zgłoszeń.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/18 z dnia 27.06.2015 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny - Regulamin IX Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w szachach w Supraślu w dniach 12-14 września 2015 roku. Projekt komunikat w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/19 z dnia 27.06.2015 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny - Regulamin Eliminacji Międzywojewódzkich do Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w szachach w Supraślu w dniach 14-19 września 2015 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński

UCHWAŁA NR 2015/20 z dnia 05.08.2015 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski IX Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Szachach w Supraślu w dniach 12-14 września 2015 roku w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura (transmisja partii), Włodzimierz Chojnacki, Kamila Klimaszewska, Robert Michalak i Sławomir Sobociński.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega

Głos wstrzymujący: Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń.

UCHWAŁA NR 2015/21 z dnia 05.08.2015 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski Eliminacji Międzywojewódzkich Strefy Podlasko-Lubelskiej do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików I Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Szachach w Supraślu w dniach 14-19 września 2015 roku w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura (transmisja partii), Włodzimierz Chojnacki, Kamila Klimaszewska, Robert Michalak i Sławomir Sobociński.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń.

UCHWAŁA Nr 2015/22 z dnia 28.09.2015 r.

Zarząd postanowił, że XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach zostaną rozegrane w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu w dniach 17-19 czerwca 2016 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Przeciw: Piotr Zieliński.

Nie brała udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska.

UCHWAŁA NR 2015/23 z dnia 04.10.2015 r.

Zarząd zatwierdził Regulamin i Komunikat Organizacyjny XVIII Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach w Supraślu w dniach 17-19 czerwca 2016 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/24 z dnia 19.12.2015 r.

Zarząd zatwierdził kalendarz sportowy województwa podlaskiego na 2016 rok.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/25 z dnia 19.12.2015 r.

Na podstawie art. 18. Statutu Zarząd podjął uchwałę o wykluczeniu z członkostwa w Podlaskim Związku Szachowym Ludowego Klubu Sportowego Augustovia Augustów. Klub od trzech lat zalega z opłatą składek członkowskich i nie bierze udziału w pracach Związku.

Od uchwały Zarządu ww. klubowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/26 z dnia 24.12.2015 r.

Na podstawie artykułu 30. Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd powołuje z dniem 1 stycznia 2016 roku Wojewódzkie Kolegium Sędziów.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2015/27 z dnia 31.12.2015 r.

Na podstawie artykułu 30. Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd zatwierdził Regulamin Działania Wojewódzkiego Kolegium Sędziów. Projekt Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa.

UCHWAŁA NR 2015/28 z dnia 31.12.2015 r.

Na podstawie artykułu 30. Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd zwołuje I Wojewódzką Konferencję Sędziów. Konferencja odbędzie się w niedzielę, 24 stycznia 2016 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10. Komunikat organizacyjny oraz lista sędziów stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Głos wstrzymujący: Piotr Zieliński.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa

UCHWAŁA NR 2015/29 z dnia 31.12.2015 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjno-Finansowy Podlaskiego Związku Szachowego nr 1/2016. Komunikat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Jarosław Galej, Joanna Miroń, Rafał Roszkowski, Leszek Zega

Przeciw: Mikołaj Bura, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

Głos wstrzymujący: Robert Michalak.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa.

UCHWAŁA NR 2016/01 z dnia 03.01.2016 r.

Zarząd wyznaczył Pana Leszka Zegę na Wojewódzkiego Administratora Centralnego Rejestru PZSzach. na czas trwania swojej kadencji, tj. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2019 roku. Oficjalne wyznaczenie takiej osoby wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowych regulaminów PZSzach. (Ewidencyjnego oraz Administratora CR).

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Miroń.

UCHWAŁA NR 2016/02 z dnia 06.01.2016 r.

Zarząd uzupełnił kalendarz sportowy Podlaskiego Związku Szachowego na 2016 rok o imprezy zgłoszone przez Pana Piotra Zielińskiego: XVII Ogólnopolski Turniej Szachowy "Ferie Zimowe 2016", 26-29.01.2016 r., organizator UMKSz. Jaćwież Suwałki, miejsce ZS Nr 3 Suwałki [zgłoszony do FIDE]; II Festiwal Szachowy „Suwalszczyzna 2016”, 09-14.08.2016 r., organizator UMKSz. Jaćwież Suwałki, miejsce ZS Nr 3 Suwałki [zgłoszony do FIDE]; kurs instruktorów szachowych 08-14.08.2016 r., organizator UMKSz. Jaćwież Suwałki, miejsce ZS Nr 3 Suwałki.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Robert Michalak, Joanna Miroń.

UCHWAŁA NR 2016/03 z dnia 06.01.2016 r.

Zarząd dokonał dwóch zmian w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym Podlaskiego Związku Szachowego nr 1/2016: 1. Wykreślono opłaty rankingowe w turniejach na kategorie lokalne. 2. Wykreślono opłaty za nadanie kategorii V i IV.

Za: Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński

Przeciw: Mikołaj Bura.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Joanna Miroń.

UCHWAŁA Nr 2016/04 z dnia 12.01.2016 r.

Zarząd upoważnia Prezesa do złożenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego Marszałka Województwa Podlaskiego na 2016 rok utalentowanym zawodnikom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku w kategoriach młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego: Burakowska Gabriela (MUKS Stoczek 45 Białystok) – miejsce III w MPJ Błyskawicznych; Kalinowska Zuzanna (MUKS Stoczek 45 Białystok) – miejsce III w MPJ; Kiołbasa Oliwia (MUKS Stoczek 45 Białystok) – miejsce V w MŚJ, miejsce II w DMEJ, miejsce I w MPJ, miejsce I w MPJ Szybkich, miejsce II w MPJ Błyskawicznych; Kosakowski Jakub (MUKS Stoczek 45 Białystok) – miejsce I w MPJ, miejsce III w MPJ Szybkich; Marcińczyk Monika (KSz. Maraton Łomża) – miejsce II w MEJ Szybkich; Szewczyk Malwina (MUKS Stoczek 45 Białystok) – miejsce III w DME Niedosłyszących; Szóstko Jakub (MUKS Stoczek 45 Białystok) – miejsce II w MPJ Błyskawicznych.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brała udziału w głosowaniu: Joanna Miroń.

UCHWAŁA Nr 2016/05 z dnia 24.01.2016 r.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń.

UCHWAŁA Nr 2016/06 z dnia 24.01.2016 r.

Jednogłośnie postanowiono przeznaczyć zysk za rok obrachunkowy 2015 w kwocie 10 132,59 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) na działalność statutową Związku w 2016 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń.

UCHWAŁA Nr 2016/07 z dnia 24.01.2016 r.

Opłata za rejestrację turnieju kołowego oraz szwajcarskiego do 20 zawodników, nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię okręgową wynosi 40 zł.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń.

UCHWAŁA NR 2016/08 z dnia 09.02.2016 r.

Zarząd powołał Pana Mikołaja Burę na trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych na 2016 rok. Kandydat spełnia warunki formalne i merytoryczne do pełnienia funkcji trenera koordynatora. Posiada duże doświadczenie w organizacji i planowaniu szkolenia w grupach młodzieżowych. Osiąga dobre wyniki sportowe w pracy z młodzieżą i jest osobą z dużym autorytetem w środowisku naszego sportu.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/09 z dnia 22.02.2016 r.

Zarząd zatwierdził kadrę wojewódzką młodzików w sporcie szachy na rok 2016 w składzie: Anna Dallemura (MUKS Stoczek 45 Białystok), Maria Pałejko (KSz. Javena Hańcza Suwałki), Maja Garbowska (MUKS Stoczek 45 Białystok), Zuzanna Arciszewska (MUKS Stoczek 45 Białystok), Klara Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok), Natalia Malinowska (MUKS Stoczek 45 Białystok), Aleks Bancarewicz (MDK Białystok), Iwo Karolczuk (MUKS Stoczek 45 Białystok), Wiktor Fronczyk (MUKS Stoczek 45 Białystok), Karol Krahel (MDK Białystok), Maja Maksimiuk (MUKS Stoczek 45 Białystok), Krzysztof Ciszewski (MUKS Stoczek 45 Białystok), Paulina Rojek (UMKSz. Jaćwież Suwałki), Hubert Backiel (MDK Białystok), Matylda Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok), Krystian Paszkowski (MUKS Stoczek 45 Białystok), Maciej Popielarczyk (KSz. Maraton Łomża), Martyna Walendykiewicz (KSz. Javena Hańcza Suwałki).

Załączniki:

Projekt KWM na 2016 rok

Zestawienie wyników indywidualnych w 2016 roku

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2016/10 z dnia 03.04.2016 r.

Zarząd powołał Panów Dariusza Gałkiewicza (KSz. Javena Hańcza Suwałki), Krzysztofa Jaszczuka (MUKS Stoczek 45 Białystok) i Vafę Mammadova (KSz. Maraton Łomża) na opiekunów w ramach limitu osób towarzyszących, przysługujących 14-osobowej reprezentacji województwa podlaskiego podczas XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „WARMIA-MAZURY 2016” w Olecku w dniach 30 kwietnia – 7 maja 2016 r. (załącznik nr 1). Na kierownika ekipy Zarząd wyznaczył Pana Krzysztofa Jaszczuka.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski i Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Miroń i Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/11 z dnia 04.04.2016 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski XVIII Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do 18 lat w szachach „Supraśl 2016” w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Włodzimierz Chojnacki, Paweł Jaroch, Kamila Klimaszewska, Robert Michalak i Sławomir Sobociński.

Za: Mikołaj Bura, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Rafał Roszkowski i Leszek Zega.

Głos wstrzymujący: Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Anna Kosakowska i Joanna Miroń.

UCHWAŁA NR 2016/12 z dnia 07.04.2016 r.

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego uzupełnił listę sędziów Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorów o Piotra Zielińskiego, sędziego klasy I.

Za: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska i Rafał Roszkowski.

Przeciw: Mikołaj Bura.

Głos wstrzymujący: Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Robert Michalak, Joanna Miroń i Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/13 z dnia 08.05.2016 r.

Zarząd postanowił skierować na „Wakacje z szachami” w Klewkach w dniach 10-20 sierpnia 2016 roku następujące dzieci: Krzysztof Bienias (KSz. Maraton Łomża), Kinga Chomicka (MUKS Stoczek 45 Białystok), Eliza Mroczkowska (UKS Żak Łomża), Zuzanna Piaścik (UKS Żak Łomża) i Malwina Szewczyk (MUKS Stoczek 45 Białystok).

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega

Nie brali udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński

UCHWAŁA NR 2016/14 z dnia 14.05.2016 r.

Zarząd postanowił wpisać na listę rezerwową „Wakacji z szachami” w Klewkach k. Olsztyna w dniach 10-20 sierpnia 2016 roku Jakuba Firmugę (UKS Żak Łomża) i Maksymiliana Maciejka (MUKS Stoczek 45 Białystok).

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/15 z dnia 27.05.2016 r.

Zarząd postanowił usunąć z Regulaminu/Komunikatu Organizacyjnego XVIII Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach (Supraśl, 17-19.06.2016 r.) punkt 12.6 o brzmieniu „Po 12 najlepszych dziewcząt i chłopców z grup do lat 9, 11 i 13 uzyskuje prawo startu w eliminacjach strefowych (międzywojewódzkich)”, jako niezgodny z Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2016 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim z dnia 19 stycznia 2016 r.

Za: Mikołaj Bura, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/16 z dnia 12.06.2016 r.

Zarząd postanowił dofinansować udział zawodników w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Mistrzostw Polski Młodzików i OOM w 2016 roku kwotą w wysokości 8450 zł (słownie osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt). Dotację otrzymają szachiści, którzy w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Supraślu w dniach 17-19 czerwca 2016 roku zajmą miejsca I-VI w grupach D09, D11, D13, C09, C11 i C13. W sytuacji, gry zawodnik zajmie miejsce I-VI, ale w eliminacjach nie wystartuje, miejsce przez niego wywalczone pozostaje w dyspozycji klubu. W przypadku, gdy w MWJ miejsca I-VI zajmą zawodnicy uprawnieni do gry w Finałach MPJ 2017, automatycznie są oni pomijani. Nie są brani pod uwagę zawodnicy, którzy nie należą do klubów zarejestrowanych w Podlaskim Związku Szachowym. Zainteresowane kluby opłacają zakwaterowanie i wyżywienie zawodników z własnych środków, następnie biorą fakturę na PFS, dostarczają ją bezzwłocznie do Prezesa Podl. Zw. Szach. i czekają na zwrot pieniędzy.

Za: Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Mikołaj Bura, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/17 z dnia 14.06.2016 r.

Zarząd postanowił wybrać Pana Piotra Zielińskiego na Delegata Podlaskiego Związku Szachowego do udziału w Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego, które odbędzie się w Warszawie w dniu 18 czerwca 2016 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/18 z dnia 07.07.2016 r.

Zarząd postanowił przyznać odznakę „Przyjaciel Szachów” Pani Ewie Babińskiej, nauczycielce z ponad 30-letnim stażem pracy, aktualnie zatrudnionej w Szkoły Podstawowej Nr 43 w Białymstoku. Pani Ewa Babińska w swojej pracy pedagogicznej zawsze prowadziła koło szachowe lub zajęcia pozalekcyjne związane z nauką gry w szachy. Sama jest samoukiem (bez kategorii szachowej) – uczyła dzieci z chęcią i nieodpłatnie. Od dwóch lat uczniowie Pani Ewy Babińskiej biorą udział w Szachowej Białostockiej Lidze Szkolnej, a trzech z nich uzyskało już IV i V kategorię szachową.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2016/19 z dnia 29.08.2016 r.

Zarząd postanowił, że XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniach 26-28 maja 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2016/20 z dnia 29.08.2016 r.

Zarząd postanowił, że XI Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej w szachach zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniach 16-18 czerwca 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2016/21 z dnia 29.08.2016 r.

Zarząd postanowił, że Eliminacje Międzywojewódzkie (Strefowe) do Mistrzostw Polski Młodzików oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Strefy Podlasko-Lubelskiej w szachach zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniach 18-24 września 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2016/22 z dnia 29.08.2016 r.

Na podstawie art. 27. pkt. d) Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego.

Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 2017 roku o godz. 11:00 (pierwszy termin) lub o godz. 11:15 (drugi termin) w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/23 z dnia 22.10.2015 r.

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego postanowił wybrać Pana Piotra Ludwika Zielińskiego na Delegata na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podlaskiej Federacji Sportu w dniu 18 listopada 2016 r. w Białymstoku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/24 z dnia 13.12.2016 r.

Zarząd zatwierdził kalendarz sportowy województwa podlaskiego na 2017 rok.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2016/25 z dnia 13.12.2016 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjno-Finansowy Podlaskiego Związku Szachowego nr 1/2017. Komunikat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/01 z dnia 23.01.2017 r.

Na podstawie art. 18. pkt. c Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo w Łomży z uwagi na złożenie deklaracji likwidacji klubu.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2017/02 z dnia 26.01.2017 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Za: Mikołaj Bura, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2017/03 z dnia 26.01.2017 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił przeznaczyć zysk za rok obrachunkowy 2016 w kwocie 20 099,14 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy) na działalność statutową Związku w 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/04 z dnia 27.01.2017 r.

Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2015-2016, przygotowane przez Prezesa na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku w dniu 29 stycznia 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/05 z dnia 29.01.2017 r.

Zarząd jednogłośnie przyznał Brązowe Honorowe Odznaki PZSzach. działaczom KSz. Maraton Łomża kol. Marianowi Cwalinie i kol. Tadeuszowi Prażychowi.

Za: Mikołaj Bura, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega, Piotr Zieliński.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Joanna Miroń.

UCHWAŁA NR 2017/06 z dnia 14.02.2017 r.

Zarząd postanowił przekazać do Polskiego Związku Szachowego wniosek dotyczący wyróżnienia Pana Józefa Bochenko Złotą Honorową Odznaką PZSzach. Uzasadnienie: Pan Józef Bochenko urodził się 4 lipca 1951 roku w Krukowszczyźnie. Od 1977 roku pracuje z młodzieżą w środowisku wiejskim: organizował sportowe imprezy lokalne typu mistrzostwa gminy, powiatu w sportach szachy, warcaby i piłka nożna na terenie gminy Korycin. Szachiści Szkoły Podstawowej w Ostrej Górze zdobywali Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwo Województwa wielokrotnie startowali w finałach wojewódzkich, kończąc je na miejscach medalowych. Od 1982 roku do chwili obecnej Pan Józef Bochenko pracuje na terenie gminy Janów. Organizuje życie szachowe w gminie. Przy Ośrodku Kultury w Janowie utworzył szkółkę szachową. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca w województwie. Szachiści Szkoły Podstawowej w Nowowoli, Gimnazjum w Janowie i Szkoły Podstawowej w Janowie zajmują miejsca na podium Mistrzostwach Województwa Juniorów w szachach. Od 2006 roku organizuje szkolenia szachowe w Sokółce. Przy UKS Batory powstała sekcja szachowa. Zawodnicy aktywnie i z sukcesami uczestniczyli w życiu szachowym Podlasia. W 2006 roku została zorganizowana I edycja Sokólskiej Ligi Szachowej - udział brało 85 zawodników od 6-letnich młodzików do ponad 60-letnich seniorów. Sokólska liga szachowa organizowana jest corocznie, udział biorą zarówno szachiści z województwa podlaskiego, jak i z Białorusi. W 2009 roku został powołany do życia Ludowy Uczniowski Klub Szachowy Orient Sokółka. W 2010 roku zorganizowano I Międzynarodowy Kresowy Festiwal Szachowy. Celem turnieju jest integracja szachistów przygranicznych państw: Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy. Festiwal rozgrywany jest corocznie. W 2012 roku zostało podpisanie porozumienie pomiędzy LUKSz Orient Sokółka a Grodzieńską Federacją Szachową. Dzięki porozumieniu zawodnicy otrzymali prawo do bezpłatnych wiz na udział w turniejach na terenie obu państw. Zawodniczki LUKSz. Orient Sokółka od kilku lat awansują do finałów centralnych MPJ w szachach. W 2012 roku Martyna Ziziuk zdobyła wicemistrzostwo Polski w szachach szybkich. W 2015 roku Pan Józef Bochenko podjął działania zmierzające do zorganizowania nowego klubu sportowego w Sokółce pod nazwą Akademia Sportów Umysłowych. Klub rozpoczął swoją działalność w dniu 1 września 2015 roku w trzech sekcjach: szachy, warcaby i brydż sportowy. Najbardziej aktywna jest grupa szachowa, która reprezentuje Sokółkę i województwo w turniejach szachowych organizowanych przez Podl.Zw.Szach., PZSzach. i inne stowarzyszenia.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska, Robert Michalak, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/07 z dnia 21.02.2017 r.

Zarząd przychylił się do pisemnej prośby Pani Joanny Miroń z dnia 14.02.2017 r. i przyjął jej rezygnację z pracy w Zarządzie Podlaskiego Związku Szachowego.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Joanna Miroń, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2017/08 z dnia 26.02.2017 r.

Zarząd powołał Panów Pawła Jarocha (UMKSz. Jaćwież Suwałki), Krzysztofa Jaszczuka i Rafała Roszkowskiego (obaj MUKS Stoczek 45 Białystok) na opiekunów w ramach limitu osób towarzyszących, przysługujących 14-osobowej reprezentacji województwa podlaskiego podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „LUBUSKIE 2017” w Drzonkowie w dniach 1-8 kwietnia 2017 r. Na kierownika ekipy wojewódzkiej Zarząd wyznaczył Pana Krzysztofa Jaszczuka.

Za: Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Leszek Zega.

Głos wstrzymujący: Rafał Roszkowski.

Nie brali udziału w głosowaniu: Mikołaj Bura, Joanna Kiołbasa, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/09 z dnia 03.03.2017 r.

Zarząd powołał Pana Jarosława Galeja na trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików na 2017 rok. Kandydat spełnia warunki formalne i merytoryczne do pełnienia funkcji trenera koordynatora. Posiada wystarczające doświadczenie w organizacji i planowaniu szkolenia w grupach młodzieżowych. Osiąga dobre wyniki sportowe w pracy z młodzieżą.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/10 z dnia 01.03.2017 r.

Zarząd postanowił przekazać do Polskiego Związku Szachowego wniosek dotyczący wyróżnienia Pana Włodzimierza Hackiewicza Srebrną Honorową Odznaką PZSzach. Uzasadnienie: Pan Włodzimierz Hackiewicz to emerytowany nadleśniczy z 40-letnim stażem zawodowym. Propagator szachów na terenie miasta Bielsk Podlaski. Organizuje społecznie – jako instruktor i sędzia szachowy – turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. Społecznie przygotowuje młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bielska Podlaskiego do Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady. Prowadzi turnieje szachowe i wnioskuje do Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku o nadawanie kategorii szachowych. Jest czynnym zawodnikiem. Posiada najwyższą kategorię szachową (pierwszą) na terenie powiatu Bielsk Podlaski. Uczestniczył w turniejach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Swoje życiowe zainteresowania przekazuje młodzieży szkolnej i dorosłym, zachęcając ich do czynnego uprawiania sportu. Oddany całym sercem pracy na rzecz szachów w mieście Bielsk Podlaski i okolicach.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/11 z dnia 05.03.2017 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny XIX Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach w Wasilkowie w dniach 26-28 maja 2017 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/12 z dnia 07.03.2017 r.

Zarząd zatwierdził kadrę wojewódzką młodzików w sporcie szachy na rok 2017 w składzie: Klara Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok), Gabriela Pałejko (KSz. Hańcza Suwałki), Anna Czarniecka (KSz. Hańcza Suwałki), Julia Dallemura (MUKS Stoczek 45 Białystok), Krystian Paszkowski (MUKS Stoczek 45 Białystok), Paulina Rojek (UMKSz. Jaćwież Suwałki), Gabriel Jarocki (MUKS Stoczek 45 Białystok), Jan Król (MUKS Stoczek 45 Białystok), Maria Pałejko (KSz. Hańcza Suwałki), Marcel Maciejek (MUKS Stoczek 45 Białystok); rezerwa – Hubert Sokołowski (MUKS Stoczek 45 Białystok), Adrianna Staniewicz (MUKS Stoczek 45 Białystok), Igor Jurewicz (MUKS Stoczek 45 Białystok), Kinga Gładyszewska (KSz. Hańcza Suwałki) i Magdalena Brzozowska (KSz. Hańcza Suwałki). W załączeniu zestawienie wyników indywidualnych młodzików w 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/13 z dnia 11.03.2017 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski XIX Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do 18 lat w szachach (Wasilków, 26-28.05.2017 r.) w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Włodzimierz Chojnacki, Paweł Jaroch, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Sławomir Sobociński i Piotr Zieliński.

Za: Mikołaj Bura, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2017/14 z dnia 14.03.2017 r.

Na podstawie art. 24. Statutu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 grudnia 2011 roku Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zwołaniu Wojewódzkiego Zebrania Wyborczego Członków Podlaskiego Związku Szachowego.

Wojewódzkie zebranie wyborcze odbędzie się w sobotę, 27 maja 2017 roku o godz. 19:00 (pierwszy termin) lub o godz. 19:30 (drugi termin) w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku – przy okazji rozgrywanych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorów w szachach.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/15 z dnia 17.03.2017 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny XI Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej w szachach w Wasilkowie w dniach 16-18 czerwca 2017 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/16 z dnia 01.04.2017 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski XI Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej w szachach w Wasilkowie w dniach 16-18 czerwca 2017 roku w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Włodzimierz Chojnacki, Paweł Jaroch i Robert Michalak.

Za: Mikołaj Bura, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/17 z dnia 12.04.2017 r.

Zarząd postanowił przekazać do Polskiego Związku Szachowego wniosek dotyczący wyróżnienia Pana Sławomira Sobocińskiego Złotą Honorową Odznaką PZSzach. Uzasadnienie: Pan Sławomir Sobociński urodził się 1 kwietnia 1954 r. w Łomży. Szkolenie szachowe prowadzi w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży od 1987 roku do chwili obecnej. Jego wychowankowie reprezentowali Klub Szachowy Maraton Łomża, Uczniowski Klub Sportowy Żak Łomża, Klub Szachowy Warmię Grajewo, MUKS Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo Łomża oraz inne kluby z województwa podlaskiego. Szkolenie prowadzone w SP Nr 9 pozwoliło na odnoszenie sukcesów sportowych przez Monikę Marcińczyk, Bartosza Kotarskiego, Karolinę i Justynę Chojnowskie, Macieja Popielarczyka (obecnie zawodnicy KSz. Maraton Łomża) i wielu innych.

Pan Sławomir Sobociński jest założycielem i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Żak przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży. UKS Żak Łomża prowadzi szkolenie i organizuje największą imprezę szachową na terenie byłego województwa łomżyńskiego – już XVIII edycję ligi szkolnej. Uczestniczyli w niej m.in.: Krzysztof i Marcin Jakubowscy, Marta i Ewa Przeździeckie oraz około 30 finalistów Mistrzostw Polski Juniorów. UKS Żak nieodpłatnie wypożycza sprzęt sportowy na turnieje w regionie, np. Feryjne w SP 9 Łomża, Szkolnego Związku Sportowego od Gminnych do Grupy Zachodniej, Turnieje o Puchary Wójtów czy Burmistrzów w Ciechanowcu, Zambrowie, Andrzejewie, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Lelisie, Wąsewie oraz zawody LZS od powiatowych do Mistrzostw Województwa. Pan Sławomir Sobociński jest sędzią klasy pierwszej. Do 1999 roku działał w Zarządzie okręgowego związku szachowego w dawnym województwie łomżyńskim, następnie w Podlaskim Związku Szachowym w Białymstoku (1999-2003 członek Zarządu, 2003-2007 członek Zarządu, 2007-2011 wiceprezes Zarządu).

Za: Mikołaj Bura, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/18 z dnia 28.05.2017 r.

Zarząd postanowił skierować na „Wakacje z szachami” w Szydłowcu w dniach 10-20 sierpnia 2017 roku następujące dzieci: Eliza Mroczkowska (UKS Żak Łomża), Zuzanna Piaścik (UKS Żak Łomża), Aleksandra Kowalczyk (UKS Żak Łomża) i Jakub Firmuga ((UKS Żak Łomża).

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/19 z dnia 28.05.2017 r.

Zarząd postanowił wpisać na listę rezerwową „Wakacji z szachami” w Szydłowcu w dniach 10-20 sierpnia 2017 roku następujące osoby: Małgorzata Dylnicka (MDK Białystok), Patryk Drobot (MDK Białystok) i Anna Makarec (MUKS Stoczek 45 Białystok).

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2017/20 z dnia 27.05.2017 r.

Zarząd postanowił, że Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach w latach 2018 i 2019 zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/21 z dnia 21.07.2017 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny – Regulamin Eliminacji Międzywojewódzkich Strefy Podlasko-Lubelskiej do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Szachach w Wasilkowie w dniach 18-24 września 2017 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/22 z dnia 21.07.2017 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny Turnieju Szachowego „Wasilków open 2017” w Wasilkowie w dniach 18-24 września 2017 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/23 z dnia 21.07.2017 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego i Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Kobiet w Szachach Błyskawicznych w Wasilkowie w dniu 23 września 2017 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/24 z dnia 21.07.2017 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski Eliminacji Międzywojewódzkich Strefy Podlasko-Lubelskiej do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Szachach (Wasilków, 18-24.09.2017 r.) w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Włodzimierz Chojnacki, Paweł Jaroch, Robert Michalak i Sławomir Sobociński.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/25 z dnia 03.12.2017 r.

Zarząd zatwierdził kalendarz sportowy województwa podlaskiego na 2018 rok. Projekt kalendarza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/26 z dnia 03.12.2017 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjno-Finansowy Podlaskiego Związku Szachowego nr 1/2018. Komunikat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2017/27 z dnia 03.12.2017 r.

Zarząd zatwierdził nowy Regulamin Powoływania Kady Wojewódzkiej Młodzików w województwie podlaskim – w miejsce dotychczas obowiązującego. Projekt Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/01 z dnia 21.01.2018 r.

Zarząd powołał Pana Jarosława Galeja na trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików na 2018 rok. Kandydat spełnia warunki formalne i merytoryczne do pełnienia funkcji trenera koordynatora. Posiada wystarczające doświadczenie w organizacji i planowaniu szkolenia w grupach młodzieżowych. Osiąga dobre wyniki sportowe w pracy z młodzieżą.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/02 z dnia 22.01.2018 r.

Decyzją Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2018 r. Klub Szachowy Jagiellonia Białystok (nazwa skrócona KSz. Jagiellonia Białystok) został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Podlaskiego Związku Szachowego.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2018/03 z dnia 27.01.2018 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2018/04 z dnia 27.01.2018 r.

Zarząd postanowił przeznaczyć zysk za rok obrachunkowy 2017 w kwocie 22494,49 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy) na działalność statutową Związku w 2018 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/05 z dnia 18.02.2018 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny XX Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach w Wasilkowie w dniach 01-03 czerwca 2018 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/06 z dnia 18.02.2018 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjny Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego i Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Kobiet w Szachach Błyskawicznych w Wasilkowie w dniu 3 czerwca 2018 roku. Projekt komunikatu w załączniku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/07 z dnia 18.02.2018 r.

Zarząd zatwierdził skład sędziowski XX Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do 18 lat w szachach (Wasilków, 01-03.06.2018 r.) w składzie: sędzia główny – Leszek Zega; sędziowie asystenci – Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Włodzimierz Chojnacki, Paweł Jaroch, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Sławomir Sobociński.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/08 z dnia 28.02.2018 r.

Zarząd zatwierdził Regulamin Powoływania Kady Wojewódzkiej Młodzików w województwie podlaskim – w miejsce obowiązującego od 3 grudnia 2017 roku. Projekt Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/09 z dnia 04.03.2018 r.

Zarząd zatwierdził kadrę wojewódzką młodzików w sporcie szachy na rok 2018 w składzie: Klara Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok), Krzysztof Wojtacha (KSz. Jagiellonia Białystok), Gabriela Pałejko (KSz. Hańcza Suwałki), Kornel Chomicki (MUKS Stoczek 45 Białystok), Anna Czarniecka (KSz. Hańcza Suwałki), Julia Dallemura (MUKS Stoczek 45 Białystok), Dawid Jasiulewicz (KSz. Hańcza Suwałki), Jan Król (MUKS Stoczek 45 Białystok); rezerwa – Wiktoria Chiszko (MUKS Stoczek 45 Białystok), Kinga Gładyszewska (UMKSz. Jaćwież Suwałki), Zuzanna Maciejczuk (MUKS Stoczek 45 Białystok), Szymon Ptaszyński (MUKS Stoczek 45 Białystok). W załączeniu zestawienie wyników indywidualnych młodzików w 2017 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Anna Kosakowska, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2017/10 z dnia 09.04.2018 r.

Zarząd jednogłośnie powołał Panów Dariusza Gałkiewicza (KSz. Hańcza Suwałki), Pawła Jarocha (MUKS Stoczek 45 Białystok), Vafę Mammadova (KSz. Maraton Łomża) i Sławomira Sobocińskiego (MUKS Stoczek 45 Białystok) na opiekunów w ramach limitu osób towarzyszących, przysługujących 18-osobowej reprezentacji województwa podlaskiego podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018” w Sypniewie w dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2018 roku. Na kierownika ekipy wojewódzkiej Zarząd wyznaczył Pana Sławomira Sobocińskiego.

Za: Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Mikołaj Bura, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2018/11 z dnia 10.04.2019 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił, że 21. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2019 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2018/12 z dnia 10.04.2018 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił, że 13. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej w szachach zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniach od 14 do 16 czerwca 2019 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2018/13 z dnia 10.04.2018 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił, że Eliminacje Międzywojewódzkie (Strefowe) do Mistrzostw Polski Młodzików oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Strefy Podlasko-Lubelskiej w szachach zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniach od 17 do 22 września 2019 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/14 z dnia 10.04.2018 r.

Zarząd jednogłośnie postanowił, że 3. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego i 3. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Kobiet w Szachach Błyskawicznych zostaną rozegrane w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku w dniu 21 września 2019 roku.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/15 z dnia 22.04.2018 r.

Zarząd przyznał Brązową Honorową Odznakę PZSzach. działaczce Akademii Sportów Umysłowych Sokółka kol. Anecie Maliszewskiej.

Uzasadnienie: Pani Aneta Maliszewska urodziła się 18 kwietnia 1981 roku w Sokółce. Jest aktywnym działaczem ASU Sokółka, od dwóch lat pełni funkcję sekretarza Zarządu. Występuje z inicjatywami usprawniającymi działalność klubu i popularyzującymi sport szachowy w swoim środowisku. Skutecznie pozyskuje środki finansowe na rozwój klubu. Pomaga przy organizacji turniejów szachowych oraz wypoczynku wakacyjnego połączonego ze szkoleniem. Współpracuje z rodzicami szachistów, potrafi zmobilizować ich do aktywności na rzecz rozwoju sportu szachowego na terenie gminy Janów.

Za: Mikołaj Bura, Anna Kosakowska, Leszek Zega.

Głos wstrzymujący się: Rafał Roszkowski.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/16 z dnia 21.05.2018 r.

Zarząd przyznał Brązową Honorową Odznakę PZSzach. działaczowi Ludowego Uczniowskiego Klubu Szachowego Orient Sokółka kol. Wojciechowi Zajkowskiemu.

Uzasadnienie: Pan Wojciech Zajkowski urodził się 13 stycznia 1977 roku w Sokółce. Jest aktywnym działaczem LUKSz. Orient Sokółka – od ponad pięciu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu. Występuje z inicjatywami usprawniającymi działalność klubu i popularyzującymi sport szachowy w swoim środowisku. Skutecznie pozyskuje środki finansowe na rzecz rozwoju klubu. Organizuje liczne turnieje szachowe, szkolenie dzieci i młodzieży oraz wypoczynek wakacyjny połączony ze szkoleniem. Współpracuje z rodzicami szachistów, potrafi zmobilizować ich do aktywnych działań na rzecz rozwoju sportu szachowego na terenie powiatu Sokółka.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/17 z dnia 25.05.2018 r.

Zarząd postanowił skierować na „Wakacje z szachami” w Dobryszycach w dniach 10-20 sierpnia 2018 roku następujące dzieci: Paweł Michałowski (MDK Białystok), Patryk Drobot (MDK Białystok), Anna Makarec (MUKS Stoczek 45 Białystok) i Paulina Moniuszko (MUKS Stoczek 45 Białystok).

Za: Mikołaj Bura, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Głos wstrzymujący się: Jarosław Galej, Robert Michalak.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/18 z dnia 25.05.2018 r.

Zarząd postanowił wpisać na listę rezerwową „Wakacji z szachami” w Dobryszycach w dniach 10-20 sierpnia 2018 roku następujące osoby: Eliza Mroczkowska (UKS Żak Łomża), Jakub Firmuga ((UKS Żak Łomża), Zuzanna Piaścik (UKS Żak Łomża) i Aleksandra Kowalczyk (UKS Żak Łomża).

Za: Mikołaj Bura, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Głos wstrzymujący się: Jarosław Galej.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/19 z dnia 27.05.2018 r.

Zarząd postanowił dofinansować kwotą w wysokości 6750 zł (słownie sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) udział zawodników w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i OOM, rozgrywanych w dniach 12-18 października 2018 roku w województwie lubelskim. Dotację otrzymają szachiści, którzy w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Juniorów, rozgrywanych w dniach 1-3 czerwca 2018 roku w Wasilkowie, zajmą miejsca I-VI w grupach D08, C08, D10 i C10 oraz miejsca I-IV w grupach D12, C12, D14 i D14 (rocznik 2004 jest pomijany). W sytuacji, gry zawodnik zajmie ww. lokatę, ale w eliminacjach nie wystartuje, miejsce przez niego wywalczone pozostaje w dyspozycji klubu. W przypadku, gdy w MWJ miejsca I-VI albo I-IV zajmą zawodnicy uprawnieni do gry w Finałach MPJ 2019, automatycznie są oni pomijani przy przyznawaniu dofinansowania. Nie są brani pod uwagę zawodnicy, którzy nie należą do klubów zarejestrowanych w Podlaskim Związku Szachowym w Białymstoku. Zainteresowane kluby opłacają koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników z własnych środków, następnie biorą fakturę na Podlaską Federację Sportu, dostarczają ją bezzwłocznie do Prezesa Podl. Zw. Szach. i czekają na zwrot pieniędzy.

Za: Mikołaj Bura, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Jarosław Galej, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska,

Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/20 z dnia 10.09.2018 r.

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku popiera osobę Bogdana Jeżaka jako kandydata do Zarządu Polskiego Związku Szachowego podczas Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, odbywającego się w Warszawie w dniu 16 września 2018 r.

Za: Jarosław Galej, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Mikołaj Bura, Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/21 z dnia 02.12.2018 r.

Zarząd zatwierdził kalendarz sportowy województwa podlaskiego na 2019 rok. Projekt kalendarza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA Nr 2018/22 z dnia 04.12.2018 r.

Na podstawie art. 27. pkt. d) Statutu Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego.

Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 (pierwszy termin) lub o godz. 11:15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Rafał Roszkowski, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Piotr Zieliński.

UCHWAŁA NR 2018/23 z dnia 07.12.2018 r.

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjno-Finansowy Podlaskiego Związku Szachowego nr 1/2019. Komunikat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za: Mikołaj Bura, Jarosław Galej, Leszek Zega.

Nie brali udziału w głosowaniu: Joanna Kiołbasa, Anna Kosakowska, Robert Michalak, Rafał Roszkowski, Piotr Zieliński.

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 2

LISTA KLUBÓW

ZAREJESTROWANYCH W PODLASKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp. Nazwa klubu Członek Prezes

1. Klub Szachowy Hańcza Suwałki zwyczajny Beata Choińska

2. Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy Jaćwież Suwałki zwyczajny Piotr Zieliński

3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok zwyczajny Leszek Zega

4. Uczniowski Klub Sportowy Żak przy ZSO Łomża zwyczajny Tadeusz Jakubowski

5. Klub Szachowy Maraton Łomża zwyczajny Robert Michalak

6. Ludowy Uczniowski Klub Szachowy Orient Sokółka zwyczajny Wojciech Zajkowski

7. Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku wspierający Iwona Szcześniak

8. Akademia Sportów Umysłowych Sokółka zwyczajny Józef Bochenko

9. Klub Szachowy Jagiellonia Białystok zwyczajny Jarosław Galej

10. Fundacja Klub Sportowy Elbrus Łomża zwyczajny Vafa Mammadov

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 3

LISTA TURNIEJÓW

PRZESŁANYCH DO OCENY RANKIGOWEJ FIDE

w latach 2015-2018

Lp. Turniej Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejscowość

1. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 i 20 2015-01-26 2015-01-30 Białystok

2. Mini-ELO Białystok 2015 (5) 2015-03-07 2015-03-08 Białystok

3. Otwarte Mistrzostwa Łomży 2015 – blitz FIDE 2015-03-15 2015-03-15 Łomża

4. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2015 – grupa B 2015-05-01 2015-05-03 Białystok

5. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2015 – grupa A 2015-05-01 2015-05-10 Białystok

6. Mini-ELO Białystok 2015 (6) – grupa A 2015-05-23 2015-05-24 Białystok

7. VII Memorial Bieluczykow Bialystok 2015 B 2015-06-27 2015-06-29 Białystok

8. VII Memorial Bieluczykow Bialystok 2015 A 2015-06-27 2015-07-02 Białystok

9. I Festiwal Szachowy „Suwalszczyzna 2015” – Open A + B 2015-06-29 2015-07-05 Suwałki

10. VI Międzynarodowy Kresowy Festiwal „Sokółka 2015” – grupy A + B 2015-07-06 2015-07-10 Sokółka

11. Mini-ELO Bialystok 2015 (7) 2015-08-29 2015-08-31 Białystok

12. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPJMł’2016 – D13 2015-09-14 2015-09-19 Supraśl

13. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPJMł’2016 – D11 2015-09-14 2015-09-19 Supraśl

14. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPM’2016 – D09 2015-09-14 2015-09-19 Supraśl

15. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPJMł’2016 – C13 2015-09-14 2015-09-19 Supraśl

16. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPJMł’2016 – C11 2015-09-14 2015-09-19 Supraśl

17. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPM’2016 – C09 2015-09-14 2015-09-19 Supraśl

18. Mini-ELO Suwalki 2015 (1) 2015-10-10 2015-10-11 Suwałki

19. Otwarte Mistrzostwa Suwałk 2015-11-07 2015-11-09 Suwałki

20. Otwarte Mistrzostwa Lomzy na 2015 2015-11-20 2015-11-21 Łomża

21. Memorial Zamenhofa Bialystok 2015 – grupa A 2015-12-27 2015-12-29 Białystok

22. Memorial Zamenhofa Bialystok 2015 – grupa B 2015-12-27 2015-12-31 Białystok

23. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 2016-01-25 2016-01-29 Białystok

24. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 i 20 2016-01-25 2016-01-29 Białystok

25. XVII Ogólnopolski Turniej Ferie zimowe 2016 – grupy A-B 2016-01-26 2016-01-29 Suwałki

26. Mini-ELO Białystok 2016 (8) grupa A 2016-03-05 2016-03-07 Białystok

27. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2016 – grupa B 2016-04-30 2016-05-02 Białystok

28. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2016 – grupa A 2016-04-30 2016-05-02 Białystok

29. Mini-ELO Białystok 2016 (9) – grupa A 2016-05-27 2016-05-29 Białystok

30. VIII Memorial imienia Braci Bieluczykow grupa A 2016-06-25 2016-06-30 Białystok

31. VIII Memorial imienia Braci Bieluczykow grupa B 2016-06-25 2015-06-27 Białystok

32. VI Kresowy Festiwal Sokółka 2016 grupy A 2016-07-05 2016-07-09 Sokółka

33. II Festiwal Suwalszczyzna 2016 Open A 2016-08-09 2016-08-14 Suwałki

34. II Festiwal Suwalszczyzna 2016 Open B 2016-08-09 2016-08-14 Suwałki

35. Mini-ELO Bialystok 2016 (10) 2016-08-27 2016-08-28 Białystok

36. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 1. runda do lat 13 2016-09-25 2016-09-25 Białystok

37. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 1. runda do lat 20 2016-10-02 2016-10-02 Białystok

38. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 2. runda do lat 13 2016-10-09 2016-10-09 Białystok

39. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 2. runda do lat 20 2016-10-16 2016-10-16 Białystok

40. Mini-ELO Suwalki 2016 (1) 2016-10-29 2016-10-30 Suwałki

41. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 3. runda do lat 13 2016-10-30 2016-10-30 Białystok

42. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Jesień 2016 grupa B 2016-11-11 2016-11-13 Białystok

43. Mistrzostwa Klubu Szachowego Hańcza Suwałki 2016-11-11 2016-11-13 Suwałki

44. Otwarte Mistrzostwa Łomży na 2016 2016-11-18 2016-11-20 Łomża

45. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 3. runda do lat 20 2016-11-27 2016-11-27 Białystok

46. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 4. runda do lat 13 2016-12-11 2016-12-11 Białystok

47. Mini-ELO Suwalki 2016 (2) 2016-12-17 2016-12-18 Suwałki

48. XXII edycja Bialostockiej Ligi Szkolnej - 4. runda do lat 20 2016-12-18 2016-12-18 Białystok

49. Memoriał Zamenhofa Białystok 2016 grupa A 2016-12-27 2016-12-31 Białystok

50. Memoriał Zamenhofa Białystok 2016 grupa B 2016-12-27 2016-12-31 Białystok

51. Memoriał Zamenhofa Białystok 2016 grupa C 2016-12-28 2016-12-30 Białystok

52. Memoriał Zamenhofa Białystok 2016 blitz 2016-12-29 2016-12-29 Białystok

53. 5. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-01-15 2017-01-15 Białystok

54. 5. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-01-22 2017-01-22 Białystok

55. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 2017-01-23 2017-01-26 Białystok

56. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 20 2017-01-23 2017-01-25 Białystok

57. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 2017-01-23 2017-01-27 Białystok

58. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 – szachy szybkie 2017-01-30 2017-01-31 Białystok

59. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 – szachy szybkie 2017-01-30 2017-01-31 Białystok

60. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 20 – szachy szybkie 2017-01-30 2017-01-31 Białystok

61. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 – szachy błyskawiczne 2017-02-01 2017-02-01 Białystok

62. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 20 – szachy błyskawiczne 2017-02-01 2017-02-01 Białystok

63. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 – szachy błyskawiczne 2017-02-01 2017-02-01 Białystok

64. XVIII Turniej Ferie zimowe 2017 – grupa A 2017-01-30 2017-02-01 Suwałki

65. 6. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-02-12 2017-02-12 Białystok

66. 6. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-02-19 2017-02-19 Białystok

67. Mini-ELO Białystok 2017 (11) grupa A 2017-02-25 2017-02-26 Białystok

68. Otwarte Mistrzostwa Łomży Blitz 2017 - FIDE 2017-03-11 2017-03-11 Łomża

69. 7. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-03-12 2017-03-12 Białystok

70. 7. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-03-19 2017-03-19 Białystok

71. Mini-ELO Suwałki 2017 (1) 2017-03-25 2017-03-26 Suwałki

72. XXII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka 2017-03-26 2017-03-26 Białystok

73. 8. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-04-09 2017-04-09 Białystok

74. 8. runda XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-04-23 2017-04-23 Białystok

75. Otwarte Indywidualne Mistrzostw Suwałk w szachach błyskawicznych 2017-05-01 2017-05-01 Suwałki

76. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2017 – grupa B 2017-04-29 2017-05-01 Białystok

77. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2017 – grupa A 2017-04-29 2017-05-03 Białystok

78. Otwarty Turniej o okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2017-05-07 2017-05-06 Łomża

79. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 10 – C10 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

80. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 12 – C12 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

81. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 14 – C14 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

82. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 16 – C16 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

83. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 18 – C18 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

84. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 10 – D10 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

85. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 12 – D12 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

86. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 14 – D14 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

87. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 16 i 18 – D16+D18 2017-05-26 2017-05-28 Wasilków

88. Mini-ELO Białystok 2017 (12) – grupa A 2017-06-03 2017-06-04 Białystok

89. IX Memoriał imienia Braci Bieluczyków – grupa D szachy błyskawiczne 2017-06-25 2017-06-25 Białystok

90. IX Memoriał imienia Braci Bieluczyków – grupa A 2017-06-24 2017-06-27 Białystok

91. VIII Memoriał imienia Braci Bieluczyków – grupa B 2017-06-25 2017-06-27 Białystok

92. IX Memoriał imienia Braci Bieluczyków – grupa D szachy szybkie 2017-06-27 2017-06-27 Białystok

93. VIII Międzynarodowy Kresowy Festiwal Szachowy „Sokółka 2017” – grupa B 2017-07-02 2017-07-04 Sokółka

94. VIII Międzynarodowy Kresowy Festiwal Szachowy „Sokółka 2017” – blitz 2017-07-02 2017-07-02 Sokółka

95. VIII Międzynarodowy Kresowy Festiwal Szachowy „Sokółka 2017” – grupa A 2017-07-01 2017-07-05 Sokółka

96. 1. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-08-04 2017-08-04 Białystok

97. FIDE Open Blitz Suwałki – III Festiwal Szachowy 2017-08-05 2017-08-05 Suwałki

98. III Festiwal Suwalszczyzna 2017 – open A od 1700 ELO 2017-07-31 2017-08-05 Suwałki

99. III Festiwal Suwalszczyzna 2017 – open B do 1700 ELO 2017-07-31 2017-08-05 Suwałki

100. 2. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-08-11 2017-08-11 Białystok

101. 3. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-08-18 2017-08-18 Białystok

102. I Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – open C 2017-08-11 2017-08-18 Suwałki

103. 4. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-08-25 2017-08-25 Białystok

104. 5. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-09-01 2017-09-01 Białystok

105. I Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – turniej A ELO 2100 2017-08-11 2017-08-18 Suwałki

106. I Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – open B 2017-08-11 2017-08-18 Suwałki

107. Mini-ELO Białystok 2017 (13) – grupa A 2017-09-01 2017-09-03 Białystok

108. 6. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-09-08 2017-09-08 Białystok

109. 7. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-09-15 2017-09-15 Białystok

110. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych 2017-09-23 2017-09-23 Wasilków

111. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Kobiet w Szachach Błyskawicznych 2017-09-23 2017-09-23 Wasilków

112. 8. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-09-22 2017-09-22 Białystok

113. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPM’2018 – C09 2017-09-19 2017-09-24 Wasilków

114. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM’2018 – C11 2017-09-19 2017-09-24 Wasilków

115. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM’2018 – C13 2017-09-19 2017-09-24 Wasilków

116. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów MPM’2018 – D09 2017-09-19 2017-09-24 Wasilków

117. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM’2018 – D11 2017-09-19 2017-09-24 Wasilków

118. Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałów OOM’2018 – D13 2017-09-19 2017-09-24 Wasilków

119. 1. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2017-09-30 2017-09-30 Białystok

120. 9. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-09-29 2017-09-29 Białystok

121. 1. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-10-01 2017-10-01 Białystok

122. 10. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-10-06 2017-10-06 Białystok

123. 1. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2017-10-07 2017-10-07 Białystok

124. 1. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-10-08 2017-10-08 Białystok

125. 11. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-10-13 2017-10-13 Białystok

126. 2. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2017-10-14 2017-10-14 Białystok

127. 2. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-10-15 2017-10-15 Białystok

128. 12. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-10-20 2017-10-20 Białystok

129. 2. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2017-10-21 2017-10-21 Białystok

130. 2. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-10-22 2017-10-22 Białystok

131. Mini-ELO Suwałki 2017 (3) 2017-10-21 2017-10-22 Suwałki

132. 13. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-10-27 2017-10-27 Białystok

133. 14. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-11-03 2017-11-03 Białystok

134. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Jesień 2017 - grupa B 2017-11-04 2017-11-05 Białystok

135. 15. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-11-10 2017-11-10 Białystok

136. 16. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-11-17 2017-11-17 Białystok

137. 3. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2017-11-18 2017-11-18 Białystok

138. 3. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-11-19 2017-11-19 Białystok

139. XXIV Suwalska Liga Szkolna - do lat 13 i gimnazja – III Turniej 2017-11-19 2017-11-19 Suwałki

140. 17. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-11-24 2017-11-24 Białystok

141. 3. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2017-11-25 2017-11-25 Białystok

142. Otwarte Mistrzostwa Łomży w szachach klasycznych FIDE 2017-11-18 2017-11-19 Łomża

143. 3. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-11-26 2017-11-26 Białystok

144. 18. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-12-01 2017-12-01 Białystok

145. XXIV edycja Suwalskiej Ligi Szkolnej – T2 2017-12-03 2017-12-03 Suwałki

146. 19. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-12-08 2017-12-08 Białystok

147. 4. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2017-12-09 2017-12-09 Białystok

148. 4. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2017-12-10 2017-12-10 Białystok

149. 20. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-12-15 2017-12-15 Białystok

150. 4. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2017-12-16 2017-12-16 Białystok

151. 4. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2017-12-17 2017-12-17 Białystok

152. Mini-ELO Suwałki 2017 (4) 2017-12-16 2017-12-17 Suwałki

153. 21. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2017” 2017-12-22 2017-12-22 Białystok

154. 36. Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa – grupa F szachy błyskawiczne 2017-12-29 2017-12-29 Białystok

155. 36. Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa – grupa D 2017-12-27 2017-12-29 Białystok

156. 36. Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa – grupa A 2017-12-27 2017-12-31 Białystok

157. 36. Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa – grupa B 2017-12-27 2017-12-31 Białystok

158. 36. Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa – grupa C 2017-12-27 2017-12-31 Białystok

159. 36. Międzynarodowy Memoriał Ludwika Zamenhofa – grupa E 2017-12-30 2017-12-31 Białystok

160. 1. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-01-05 2018-01-05 Białystok

161. 2. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-01-12 2018-01-12 Białystok

162. 5. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-01-13 2018-01-13 Białystok

163. 5. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-01-14 2018-01-14 Białystok

164. 3. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-01-19 2018-01-19 Białystok

165. 5. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-01-20 2018-01-20 Białystok

166. XXIV Suwalska Liga Szkolna – do lat 13 i gimnazja – V Turniej 2018-01-20 2018-01-21 Suwałki

167. 5. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-01-21 2018-01-21 Białystok

168. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 – szachy klasyczne 2018-01-22 2018-01-26 Białystok

169. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 – szachy klasyczne 2018-01-22 2018-01-26 Białystok

170. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 20 – szachy klasyczne 2018-01-22 2018-01-26 Białystok

171. 4. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-01-26 2018-01-26 Białystok

172. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 – szachy szybkie 2018-01-29 2018-01-30 Białystok

173. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 – szachy szybkie 2018-01-29 2018-01-30 Białystok

174. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 20 – szachy szybkie 2018-01-29 2018-01-30 Białystok

175. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 10 – szachy błyskawiczne 2018-01-31 2018-01-31 Białystok

176. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 14 – szachy błyskawiczne 2018-01-31 2018-01-31 Białystok

177. Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów do lat 20 – szachy błyskawiczne 2018-01-31 2018-01-31 Białystok

178. 5. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-02-02 2018-02-02 Białystok

179. 6. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-02-09 2018-02-09 Białystok

180. 6. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-02-10 2018-02-10 Białystok

181. 6. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-02-11 2018-02-11 Białystok

182. 7. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-02-16 2018-02-16 Białystok

183. 6. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-02-17 2018-02-17 Białystok

184. XXIV Suwalska Liga Szkolna – dla 13 i gimnazja – VI Turniej 2018-02-17 2018-02-17 Suwałki

185. 6. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-02-18 2018-02-18 Białystok

186. 8. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-02-23 2018-02-23 Białystok

187. Mini-ELO Białystok 2018 (14) – grupa A 2018-02-24 2018-02-25 Białystok

188. 9. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-03-02 2018-03-02 Białystok

189. 10. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-03-09 2018-03-09 Białystok

190. 7. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-03-10 2018-03-10 Białystok

191. 7. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-03-11 2018-03-11 Białystok

192. 11. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-03-16 2018-03-16 Białystok

193. Mini-ELO Suwałki 2018 (1) – grupa A 2018-03-17 2018-03-18 Suwałki

194. 23. Otwarty Turniej Szachowy Puchar Stoczka 2018-03-18 2018-03-18 Białystok

195. 7. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-03-24 2018-03-24 Białystok

196. 7. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-03-25 2018-03-25 Białystok

197. XXIV Suwalska Liga Szkolna – dla 13 i gimnazja – VII Turniej 2018-03-24 2018-03-25 Suwałki

198. 12. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-03-23 2018-03-23 Białystok

199. 13. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-04-06 2018-04-06 Białystok

200. 17. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Chłopców do lat 8 2018-04-08 2018-04-08 Białystok

201. 14. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-04-13 2018-04-13 Białystok

202. 8. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-04-14 2018-04-14 Białystok

203. 8. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-04-15 2018-04-15 Białystok

204. XXIV Suwalska Liga Szkolna – dla 13 i gimnazja – VIII Turniej 2018-04-07 2018-04-08 Suwałki

205. 15. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-04-20 2018-04-20 Białystok

206. 8. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-04-21 2018-04-21 Białystok

207. 8. runda XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-04-22 2018-04-22 Białystok

208. 16. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-04-27 2018-04-27 Białystok

209. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2018 – grupa A 2018-04-28 2018-04-30 Białystok

210. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2018 – grupa B 2018-04-28 2018-04-30 Białystok

211. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Wiosna 2018 – grupa C 2018-05-01 2018-05-03 Białystok

212. 17. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-05-04 2018-05-04 Białystok

213. 18. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-05-11 2018-05-11 Białystok

214. 19. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-05-18 2018-05-18 Białystok

215. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Chłopcy do lat 8 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

216. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Chłopcy do lat 10 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

217. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Dziewczęta do lat 10 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

218. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Chłopcy do lat 13 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

219. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Dziewczęta do lat 13 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

220. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Chłopcy do lat 20 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

221. Turniej Mistrzów XXIII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej – Dziewczęta do lat 20 2018-05-19 2018-05-19 Białystok

222. Otwarte Mistrzostwa Łomży w szachach błyskawicznych 2018-05-20 2018-05-20 Łomża

223. 20. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-05-25 2018-05-25 Białystok

224. Mini-ELO Suwałki 2018 (2) – grupa A 2018-05-26 2018-05-27 Suwałki

225. Mini-ELO Białystok 2018 (15) – grupa A 2018-05-26 2018-05-27 Białystok

226. Turniej Kwalifikacyjny MUKS Stoczek 45 Białystok do Ekstraligi 2018 – Chłopcy 2018-05-12 2018-05-27 Białystok

227. 21. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-06-01 2018-06-01 Białystok

228. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 10 – C10 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

229. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 12 – C12 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

230. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 14 – C14 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

231. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 08 – C08 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

232. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 16 – C16 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

233. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 18 – C18 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

234. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 10 – D10 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

235. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 12 – D12 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

236. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 14 – D14 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

237. XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 16 – D16 2018-06-01 2018-06-03 Wasilków

238. II Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych 2018-06-03 2018-06-03 Wasilków

239. II Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych Kobiet 2018-06-03 2018-06-03 Wasilków

240. 22. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-06-08 2018-06-08 Białystok

241. 23. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-06-15 2018-06-15 Białystok

242. 24. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-06-22 2018-06-22 Białystok

243. 10. Memoriał Braci Bieluczyków – grupa D błyskawiczne 2018-06-24 2018-06-24 Białystok

244. 10. Memoriał Braci Bieluczyków – grupa B 2018-06-23 2018-06-25 Białystok

245. 10. Memoriał Braci Bieluczyków – grupa E szybkie 2018-06-26 2018-06-26 Białystok

246. 25. runda Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2018” 2018-06-29 2018-06-29 Białystok

247. 9. Międzynarodowy Kresowy Festiwal Sokółka 2018 - blitz 2018-07-03 2018-07-03 Sokółka

248. 9. Międzynarodowy Kresowy Festiwal Sokółka 2018 – grupa B 2018-07-03 2018-07-05 Sokółka

249. 9. Międzynarodowy Kresowy Festiwal Sokółka 2018 – grupa A 2018-07-02 2018-07-07 Sokółka

250. IV Festiwal Szachowy „Suwalszczyzna 2018” – open A (wszyscy chętni) 2018-07-04 2018-07-09 Suwałki

251. 1. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-08-03 2018-08-03 Białystok

252. II Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – turniej blitza 2018-08-06 2018-08-06 Suwałki

253. II Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – open D 2018-08-01 2018-08-08 Suwałki

254. 2. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-08-10 2018-08-10 Białystok

255. 3. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-08-17 2018-08-17 Białystok

256. 4. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-08-24 2018-08-24 Białystok

257. II Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – open A 2018-08-01 2018-08-08 Suwałki

258. II Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – open B 2018-08-01 2018-08-08 Suwałki

259. II Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – open C 2018-08-01 2018-08-08 Suwałki

260. 5. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-08-31 2018-08-31 Białystok

261. Mini-ELO Białystok 2018 (16) grupa A 2018-08-31 2018-09-02 Białystok

262. 6. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-09-07 2018-09-07 Białystok

263. 7. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-09-14 2018-09-14 Białystok

264. Mini-ELO Suwałki 2018 (3) 2018-09-15 2018-09-16 Suwałki

265. 8. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-09-21 2018-09-21 Białystok

266. 1. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-09-23 2018-09-23 Białystok

267. 1. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-09-22 2018-09-22 Białystok

268. 9. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-09-28 2018-09-28 Białystok

269. 1. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-09-29 2018-09-29 Białystok

270. 1. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-09-30 2018-09-30 Białystok

271. XXV edycja Suwalskiej Ligi Szkolnej gr. A – open T1 2018-09-29 2018-09-29 Suwałki

272. 10. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-10-05 2018-10-05 Białystok

273. 2. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-10-06 2018-10-06 Białystok

274. 2. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-10-07 2018-10-07 Białystok

275. 11. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-10-12 2018-10-12 Białystok

276. 12. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-10-19 2018-10-19 Białystok

277. 2. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-10-20 2018-10-20 Białystok

278. 2. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-10-21 2018-10-21 Białystok

279. 13. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-10-26 2018-10-26 Białystok

280. 14. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-11-02 2018-11-02 Białystok

281. Turniej Klasyfikacyjny Białystok Jesień 2018 – grupa B 2018-11-02 2018-11-04 Białystok

282. Otwarty Turniej z okazji rocznicy Święta Niepodległości 2018-11-03 2018-11-03 Łomża

283. 15. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-11-09 2018-11-09 Białystok

284. Turniej Szachowy w Wierzbowie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 2018-11-11 2018-11-11 Wierzbowo

285. 16. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-11-16 2018-11-16 Białystok

286. 3. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-11-17 2018-11-17 Białystok

287. 3. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-11-18 2018-11-18 Białystok

288. XXV edycja Suwalskiej Ligi Szkolnej gr. A – open T3 2018-11-18 2018-11-18 Suwałki

289. 17. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-11-23 2018-11-23 Białystok

290. 3. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-11-24 2018-11-24 Białystok

291. 3. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-11-25 2018-11-25 Białystok

292. Mini-ELO Suwałki 2018 (4) 2018-11-24 2018-11-25 Suwałki

293. 18. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-11-30 2018-11-30 Białystok

294. XXV edycja Suwalskiej Ligi Szkolnej gr. A – open T4 2018-12-02 2018-12-02 Suwałki

295. 19. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-12-07 2018-12-07 Białystok

296. 4. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 2018-12-08 2018-12-08 Białystok

297. 4. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 2018-12-09 2018-12-09 Białystok

298. 20. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – rapid 2018-12-14 2018-12-14 Białystok

299. 4. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 2018-12-15 2018-12-15 Białystok

300. 4. runda XXIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 2018-12-16 2018-12-16 Białystok

301. 21. runda Grand Prix Białegostoku „Lato-Jesień 2018” – blitz 2018-12-21 2018-12-21 Białystok

302. 37. Memoriał Zamenhofa 2018 grupa B 2018-12-27 2017-12-29 Białystok

303. Otwarte Mistrzostwa Suwałk 2018-12-27 2018-12-30 Suwałki

304. 37. Memoriał Zamenhofa 2018 grupa A 2018-12-27 2017-12-31 Białystok

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 4

LISTA SĘDZIÓW

ZAREJESTROWANYCH W PODLASKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp. Nazwiskoi imię Miejscowość Klasa sędziowska

1. Alijew Borys Podnowinka II

2. Balano Rafał Suwałki III

3. Bartoszewicz Marcin Augustów II

4. Bernacki Gabriel Białystok III

5. Bochenko Józef Nowowola P

6. Bura Mikołaj Suwałki P

7. Burakowski Mariusz Białystok III

8. Busiński Karol Białystok II

9. Buzun Jan Białystok III

10. Chilkiewicz Piotr Białystok III

11. Choiński Andrzej Ciechanowiec II

12. Chojnacki Włodzimierz Białystok II

13. Chojnowski Marcin Ostrołęka III

14. Dubrawski Janusz Białystok II

15. Dziczkowski Mariusz Suwałki III

16. Galej Jarosław Białystok II

17. Gładyszewski Adam Suwałki III

18. Głowacki Andrzej D. Suwałki III

19. Grabarczyk Edmund Białystok III

20. Greś Rafał Michałowo III

21. Hackiewicz Włodzimierz Bielsk Podlaski II

22. Jarczewski Marcin Białystok III

23. Jaroch Paweł Suwałki IA

24. Jurewicz Andrzej Supraśl III

25. Kamiński Maciej Białystok MŁ

26. Klimaszewska Kamila Białystok I

27. Kochańska Emilia Zabłudów III

28. Kosakowska-Jaroch Anna Suwałki I

29. Kosiorek Andrzej Augustów II

30. Kozłowski Tomasz Białystok II

31. Kuczyński Dariusz Bielsk Podlaski III

32. Kuczyński Kamil Białystok III

33. Kurnicki Mateusz Białystok MŁ

34. Miakisz Wojciech Sokółka III

35. Michalak Robert Łomża P

36. Milewski Karol Wasilków III

37. Nasuta Grzegorz Białystok III

38. Obiedziński Piotr Łomża II

39. Okulewicz Zbigniew Grajewo II

40. Ołów Jarosław Suwałki III

41. Popławski Mirosław Białystok II

42. Raczkowski Jarosław Sokółka III

43. Radzewicz Waldemar Suwałki II

44. Radziwonowicz Andrzej Mońki III

45. Roszkowski Rafał Białystok II

46. Rudnik Anna Białystok III

47. Sobocińska Magdalena Łomża II

48. Sobociński Sławomir Łomża I

49. Spisak Czesław Białystok II

50. Stasienko Łukasz Białystok III

51. Suchowierski Łukasz Zabłudów III

52. Szymaniuk Paweł Sokółka III

53. Śmieszek Wojciech Szczecin III

54. Taranienko Janusz Białystok III

55. Ulecka Urszula Białystok II

56. Walewski Wojciech Białystok I

57. Widelski Kacper Wasilków III

58. Wojtkowska Kamila Ciechanowiec II

59. Zalewski Andrzej Łomża I

60. Zapert Katarzyna Łomża III

61. Zega Leszek Białystok IA

62. Zielińska Magdalena Suwałki II

63. Zieliński Piotr Suwałki I

64. Zwolan Anna Białystok III

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 5

LISTA SZKOLENIOWCÓW

ZAREJESTROWANYCH W PODLASKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Uprawnienia

1. Alijew Borys Podnowinka instruktor

2. Bartoszewicz Marcin Augustów instruktor

3. Bochenko Józef Nowowola instruktor

4. Bujno Krystyna Mońki instruktor szkolny

5. Bura Mikołaj Suwałki trener II klasy

6. Buraczewski Rafał Suwałki instruktor

7. Busiński Karol Białystok instruktor

8. Chilkiewicz Grażyna Białystok instruktor

9. Chilkiewicz Marek Białystok instruktor

10. Chilkiewicz Piotr Białystok instruktor

11. Chojnowski Marcin Ostrołęka instruktor

12. Czaja Tomasz Białystok instruktor

13. Dallemura Mariusz Białystok instruktor

14. Dąbrowska Paula Suwałki instruktor

15. Dubrawska Greta Białystok instruktor

16. Dubrawski Janusz Białystok instruktor

17. Filewicz Przemysław Mońki instruktor

18. Galej Jarosław Białystok instruktor

19. Gałkiewicz Dariusz Suwałki instruktor

20. Głowacki Andrzej Suwałki instruktor

21. Janukiewicz Martyna Szczuczyn instruktor

22. Jaroch Paweł Suwałki instruktor

23. Jurewicz Andrzej Supraśl instruktor

24. Klimaszewska Kamila Białystok trener II klasy

25. Klimaszewski Dariusz Białystok instruktor

26. Kosakowska-Jaroch Anna Suwałki instruktor

27. Kostyra Stanisław Białystok trener II klasy

28. Kościuk Jan Białystok trener II klasy

29. Kozłowski Tomasz Białystok instruktor

30. Kurnicka Marzena Białystok instruktor

31. Łada Michał Suwałki instruktor

32. Malinowski Marian Suwałki instruktor

33. Mammadov Vafa Łomża instruktor

34. Michalak Robert Łomża instruktor

35. Mroczkowska Sylwia Łomża instruktor

36. Murawko Julia Suwałki instruktor

37. Obiedziński Piotr Łomża instruktor

38. Ołów Jarosław Suwałki instruktor

39. Ostrowski Leszek Olecko trener II klasy

40. Popławski Mirosław Białystok instruktor

41. Poświatowski Michał Suwałki instruktor

42. Pytel Przemysław Białystok instruktor

43. Raczkowski Jarosław Sokółka instruktor

44. Radzewicz Waldemar Suwałki instruktor

45. Roszkowski Rafał Białystok instruktor

46. Rudnik Anna Białystok instruktor

47. Sobociński Sławomir Łomża instruktor

48. Sowul Bartosz Suwałki instruktor

49. Spisak Czesław Białystok instruktor

50. Stasienko Łukasz Białystok instruktor

51. Suchowierski Łukasz Zabłudów instruktor

52. Szymaniuk Paweł Sokółka instruktor

53. Taranienko Janusz Białystok instruktor

54. Ulecka Urszula Białystok instruktor

55. Walewski Wojciech Białystok instruktor

56. Widelski Kacper Wasilków instruktor

57. Wilczyński Grzegorz Suwałki instruktor

58. Wiszniewski Krzysztof Suwałki instruktor

59. Wojtkowska Kamila Ciechanowiec instruktor

60. Zajkowska Aleksandra Łomża instruktor

61. Zajkowski Maciej Białystok instruktor szkolny

62. Zianowicz Dominik Suwałki instruktor

63. Zielińska Magdalena Suwałki instruktor

64. Zieliński Piotr Suwałki instruktor

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE LICENCJI ZAWODNICZYCH

WYDANYCH PRZEZ PODLASKI ZWIĄZEK SZACHOWY

W LATACH 2015-2018

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Data nadania Nr licencji

1. Aleksandrowicz Maria Suwałki 2017-05-24 10200682

2. Andraka Marek Białystok 2018-06-08 10200748

3. Andrzejewski Krzysztof Sokółka 2017-06-16 10200691

4. Anuszkiewicz Konrad Suwałki 2015-05-18 10200437

5. Bach Franciszek Szudziałowo 2016-06-15 10200605

6. Baczar Tycjan Białystok 2015-05-27 10200458

7. Bagiński Adrian Białystok 2015-05-01 10200429

8. Bagiński Mateusz Białystok 2015-05-01 10200430

9. Bajkowski Jakub Białystok 2015-06-11 10200496

10. Balewska Pola Łomża 2015-05-25 10200442

11. Balewski Joachim Łomża 2015-05-25 10200443

12. Białous Wiktor Janów 2016-05-07 10200574

13. Bielecka Helena Zofia Białystok 2015-06-11 10200501

14. Bienias Michał Białystok 2018-05-21 10200733

15. Bienias Rafał Łomża 2015-05-25 10200444

16. Bienio Maciej Suwałki 2015-06-10 10200473

17. Bobrowski Julian Mikołaj Suwałki 2016-01-25 10200551

18. Bochenko Oliwia Sokółka 2017-04-29 10200648

19. Boguszewska Julia Suwałki 2018-11-21 10200758

20. Boguszewski Kacper Suwałki 2018-04-24 10200718

21. Borkowska Oliwia Suwałki 2015-06-10 10200474

22. Borowik Jan Białystok 2015-03-22 10200419

23. Brzezińska Julia Białystok 2015-05-25 10200453

24. Brzozowska Aleksandra Przerośl 2018-05-21 10200732

25. Brzozowska Magdalena Przerośl 2016-04-27 10200565

26. Brzozowska Marta Przerośl 2016-04-27 10200566

27. Buchajski Julian Sokółka 2015-12-13 10200530

28. Budnik Olga Białystok 2015-05-26 10200456

29. Budzisz Adrian Supraśl 2015-06-09 10200471

30. Budzisz Kinga Supraśl 2015-06-09 10200472

31. Burak Krystian Janów 2017-02-04 10200626

32. Burak Weronika Sokółka 2018-04-21 10200714

33. Burzyński Bartosz Suwałki 2018-04-24 10200716

34. Busiński Jan Białystok 2017-12-04 10200696

35. Butkiewicz Hanna Suwałki 2018-05-16 10200725

36. Butkiewicz Jan Suwałki 2018-04-24 10200717

37. Bykowicz Katarzyna Sokółka 2017-06-16 10200690

38. Carewicz Emilia Krynki 2016-06-15 10200606

39. Cesnowski Maciej Białystok 2015-05-31 10200462

40. Charkiewicz Maria Białystok 2015-06-11 10200502

41. Chełstowski Bartosz Łomża 2015-05-25 10200445

42. Chełstowski Jerzy Łomża 2017-05-18 10200670

43. Chilimoniuk Kacper Białystok 2015-09-07 10200521

44. Chiszko Oskar Białystok 2017-04-22 10200644

45. ChiszkoWiktoria Białystok 2016-06-09 10200588

46. Chodorowska Julia Łomża 2015-05-20 10200440

47. Choiński Bartosz Białystok 2016-05-03 10200573

48. Chomicki Kornel Białystok 2016-04-27 10200568

49. Chomik Maja Białystok 2017-05-09 10200654

50. Chwieduk Antoni Białystok 2018-03-24 10200704

51. Ciszewska Dominika Łomża 2018-03-24 10200706

52. Ciszewski Krzysztof Białystok 2015-05-31 10200465

53. Ciszewski Piotr Łomża 2018-03-24 10200705

54. Citkowski Maksymilian Białystok 2015-06-10 10200484

55. Czarnowicz Mateusz Sokółka 2016-06-10 10200589

56. Dadura Aleksander Suwałki 2015-06-10 10200475

57. Dańko Aleksandra Janów 2015-12-13 10200531

58. Dąbrowski Maksymilian Łomża 2016-04-14 10200560

59. Dąbrowski Piotr Białystok 2015-05-31 10200464

60. Dąbrowski Piotr Białystok 2017-03-17 10200627

61. Deputat Jakub Janów 2015-12-13 10200532

62. Deresz Mateusz Janów 2015-12-28 10200541

63. Dereszkiewicz Szymon Janów 2015-12-13 10200533

64. Dobaj Daniel Bakałarzewo 2016-06-14 10200597

65. Dobrzyński Błażej Sokółka 2017-05-16 10200667

66. Dondziło Emilia Krynki 2016-06-15 10200607

67. Drobot Patryk Białystok 2016-05-27 10200585

68. Duchnowska Adrianna Łomża 2017-05-12 10200658

69. Duchnowski Wiktor Łomża 2017-05-12 10200659

70. Dunda Szymon Białystok 2016-04-27 10200569

71. Dyjak Zofia Białystok 2015-05-25 10200451

72. Dylnicka Małgorzata Białystok 2017-04-29 10200647

73. Dziczkowska Maria Suwałki 2016-01-20 10200547

74. Dziczkowski Julian Suwałki 2016-01-20 10200548

75. Dziejma Kacper Białystok 2018-07-10 10200751

76. Dzieszko Łukasz Suchowola 2018-01-29 10200697

77. Dziewiątkowski Igor Sokółka 2015-12-13 10200534

78. Fałtynowicz Adam Suwałki 2018-11-21 10200757

79. Filewicz Adam Białystok 2015-06-11 10200497

80. Firmuga Jakub Łomża 2016-05-17 10200580

81. Gajewski Bartosz Bakałarzewo 2017-05-22 10200673

82. Gałka Jaromir Krynki 2015-06-11 10200487

83. Gałka Sławomir Krynki 2016-04-10 10200559

84. Gardocki Michał Białystok 2018-05-07 10200720

85. Gerasimiuk Michał Białystok 2015-11-08 10200525

86. Giełażyn Jan Sokółka 2015-05-11 10200431

87. Gładyszewska Kinga Suwałki 2016-01-07 10200544

88. Gładyszewska Natalia Suwałki 2016-01-07 10200543

89. Gołko Klaudia Janów 2015-12-13 10200535

90. Górka Dominika Sokółka 2017-05-05 10200652

91. Górka Filip Sokółka 2017-05-05 10200651

92. Górka Robert Sokółka 2017-05-05 10200653

93. Grygorczuk Zuzanna Sokółka 2015-05-11 10200432

94. Gryko Ilona Białystok 2017-04-05 10200636

95. Gwiazdowska Lena Suwałki 2017-05-23 10200678

96. Hanczaruk Lena Sokółka 2018-05-25 10200744

97. Hanczaruk Olga Sokółka 2017-06-14 10200689

98. Hapoń Gabriela Sokółka 2016-06-14 10200600

99. Hapoń Patrycja Sokółka 2017-05-18 10200671

100. Hapoń Piotr Sokółka 2016-06-14 10200601

101. Hoffman Jakub Białystok 2015-05-27 10200457

102. Hofman Damian Białystok 2016-06-27 10200618

103. Hołownia Agata Sidra 2017-07-04 10200694

104. Hołubowicz Kinga Krynki 2015-06-11 10200488

105. Ignatowicz Jakub Krynki 2016-06-15 10200608

106. Jackiewicz Oliwia Bakałarzewo 2016-06-17 10200614

107. Jagiełło Jakub Janów 2015-12-13 10200536

108. Jankowski Kacper Suwałki 2015-06-10 10200476

109. Jarocka Zofia Białystok 2018-02-11 10200699

110. Jarocki Gabriel Białystok 2015-03-22 10200420

111. Jasiulewicz Dawid Suwałki 2016-05-10 10200577

112. Jasiulewicz Kamil Suwałki 2016-05-11 10200578

113. Jaszczuk Marek Ignatki-Osiedle 2016-06-14 10200602

114. Jaszczuk Piotr Ignatki-Osiedle 2016-04-23 10200564

115. Jurczuk Tomasz Białystok 2015-09-07 10200522

116. Jurkowski Krzysztof Białystok 2015-05-30 10200461

117. Kaczan Anna Marta Białystok 2017-04-05 10200635

118. Kaczan Piotr Sebastian Białystok 2018-05-28 10200747

119. Kalbarczyk Paweł Białystok 2015-09-07 10200523

120. Kicińska Izabela Białystok 2017-05-25 10200684

121. Kicińska Zofia Białystok 2016-04-27 10200570

122. Kierzkowski Kacper Białystok 2018-03-24 10200703

123. Kisielewski Adam Bakałarzewo 2016-06-14 10200598

124. Kisielewski Jan Bakałarzewo 2016-06-14 10200599

125. Klimiuk Szymon Białystok 2015-06-11 10200503

126. Klimuk Gracjan Krynki 2016-06-15 10200609

127. Kojta Anna Sokółka 2017-06-16 10200692

128. Koneszko Maciej Jeleniewo 2016-01-25 10200550

129. Konikowska Lena Białystok 2017-05-09 10200655

130. Konstańczuk Szymon Białystok 2016-05-27 10200584

131. Korbut Sebastian Białystok 2017-05-12 10200661

132. Koroniecki Dawid Białystok 2018-07-10 10200752

133. Koroniecki Rafał Białystok 2015-06-11 10200504

134. Kosmacki Kacper Białystok 2015-06-11 10200500

135. Kossakowski Kamil Łomża 2015-05-25 10200446

136. Kowalczyk Aleksandra Łomża 2016-05-17 10200582

137. Kozłowski Aleksander Białystok 2018-03-25 10200707

138. Kozłowski Seweryn Białystok 2018-03-25 10200708

139. Krasowski Wojciech Janów 2016-01-16 10200546

140. Kroteń Szymon Białystok 2017-01-04 10200625

141. Król Jan Stanisław Białystok 2015-03-22 10200421

142. Krynicki Filip Suwałki 2018-05-16 10200726

143. Krysiewicz Łukasz Grabówka 2018-06-08 10200749

144. Krysiewicz Zofia Białystok 2017-05-13 10200662

145. Kucharski Maksymilian Janowo 2018-05-10 10200721

146. Kuczyński Andrzej Białystok 2017-05-09 10200656

147. Kudraszow Filip Białystok 2017-04-02 10200631

148. Kudraszow Jan Zaścianki 2018-03-17 10200701

149. Kukisz Amelia Krynki 2017-05-24 10200679

150. Kulesza Bartosz Białystok 2017-05-12 10200660

151. Kunowski Szymon Supraśl 2018-05-18 10200728

152. Kurnicka Agnieszka Białystok 2016-04-30 10200571

153. Kużelewska Olga Białystok 2015-06-11 10200493

154. Lebiedziński Gabriel Supraśl 2016-06-17 10200615

155. Leszczyński Wiktor Białystok 2017-05-09 10200657

156. Lisowska Weronika Sokółka 2016-06-15 10200604

157. Maciejczuk Zuzanna Białystok 2017-04-08 10200639

158. Maj Dominik Suwałki 2015-06-10 10200477

159. Majówka Aleksandra Chełm 2015-09-14 10200524

160. Makar Karol Krynki 2015-06-11 10200489

161. Makarec Anna Białystok 2016-04-14 10200561

162. Malczyk Ryszard Białystok 2018-07-09 10200750

163. Maliszewski Stefan Krynki 2016-05-07 10200575

164. Małachowski Piotr Białystok 2017-06-13 10200687

165. Małaszkiewicz Michał Białystok 2017-05-22 10200672

166. Mandziuk Szymon Ernest Łomża 2017-04-02 10200632

167. Markowski Bartosz Białystok 2018-05-23 10200738

168. Michałowska Weronika Białystok 2017-05-24 10200681

169. Michałowski Paweł Białystok 2016-05-27 10200586

170. Milewska Nikola Suwałki 2016-08-03 10200619

171. Milewski Mateusz Suwałki 2015-06-10 10200478

172. Miron Iga Sokółka 2015-06-10 10200486

173. Moczulska Oliwia Suwałki 2017-04-07 10200638

174. Moniuszko Aleksandra Białystok 2016-04-03 10200557

175. Moniuszko Mateusz Białystok 2015-06-11 10200505

176. Moniuszko Paulina Białystok 2016-04-03 10200558

177. Moroz Adrian Białystok 2015-05-26 10200454

178. Moroz Hanna Choroszcz 2018-10-15 10200756

179. Morozewicz Bartosz Białystok 2015-05-31 10200463

180. Morozewicz Tomasz Białystok 2018-05-16 10200724

181. Mroczko Michał Białystok 2017-05-02 10200650

182. Mroczkowska Sylwia Łomża 2015-06-12 10200512

183. Mudrewicz Ewa Sokółka 2017-04-30 10200649

184. Musiaka Kacper Białystok 2017-04-22 10200643

185. Myślińska Wiktoria Łomża 2015-05-25 10200447

186. Mytnik Dorota Białystok 2018-02-10 10200698

187. Nikitiuk Adam Supraśl 2015-06-05 10200467

188. Nikołajuk Julia Białystok 2015-04-03 10200555

189. Obrycki Tomasz Łomża 2018-05-25 10200745

190. Olszewski Filip Mikołaj Białystok 2015-06-11 10200495

191. Olszewski Jan Kazimierz Białystok 2015-06-11 10200494

192. Ołów Wojciech Suwałki 2017-06-12 10200686

193. Omilian Magdalena Bakałarzewo 2016-06-14 10200595

194. Omilian Paweł Bakałarzewo 2016-06-14 10200594

195. Orchowski Piotr Bakałarzewo 2017-05-22 10200674

196. Orchowski Stanisław Bakałarzewo 2017-05-22 10200675

197. Ostapa Anna Białystok 2017-05-15 10200664

198. Ostrowiecka Klaudia Białystok 2018-03-25 10200709

199. Pabiś Wiktoria Białystok 2015-06-01 10200466

200. Pac Arkadiusz Szudziałowo 2018-05-20 10200730

201. Pac Cyryl Sokółka 2015-05-01 10200428

202. Palacz Agnieszka Krynki 2016-06-15 10200610

203. Palacz Karolina Krynki 2015-06-11 10200490

204. Pałejko Gabriela Suwałki 2015-02-19 10200416

205. Pałejko Maria Suwałki 2015-02-19 10200417

206. Panasiuk Martyna Białystok 2018-04-25 10200719

207. Panasiuk Paweł Białystok 2016-06-15 10200613

208. Pańkowski Stanisław Białystok 2015-05-25 10200452

209. Paszkowski Krystian Białystok 2015-03-22 10200422

210. Pawelski Tomasz Białystok 2017-04-02 10200633

211. Pęksa Piotr Białystok 2016-08-03 10200621

212. Pęksa Piotr Białystok 2017-03-24 10200628

213. Pęksa Zuzanna Białystok 2016-08-03 10200622

214. Pęksa Zuzanna Białystok 2017-03-24 10200629

215. Piaścik Zuzanna Łomża 2016-05-17 10200581

216. Piechowska Emilia Krynki 2017-05-24 10200680

217. Pieczulis Hubert Suwałki 2015-06-12 10200509

218. Piekutowska Lena Białystok 2017-05-30 10200685

219. Piktel Marcel Białystok 2018-04-11 10200712

220. Piszczatowski Łukasz Szepietowo 2018-05-24 10200740

221. Pojawa Jakub Suwałki 2015-06-10 10200479

222. Popławska Dominika Białystok 2016-02-22 10200552

223. Półtorzycki Omar Białystok 2016-05-17 10200583

224. Prutis Hanna Supraśl 2015-05-29 10200459

225. Prutis Zofia Supraśl 2015-05-29 10200460

226. Pryzmont Hubert Janów 2016-05-08 10200576

227. Pryzmont Sebastian Janów 2016-05-02 10200572

228. Przybysz Grzegorz Grajewo 2018-05-14 10200723

229. Przybysz Tomasz Grajewo 2018-05-14 10200722

230. Ptaszyński Szymon Wasilków 2016-04-03 10200554

231. Racis Dominika Filipów 2018-05-21 10200731

232. Racis Michał Filipów 2017-04-07 10200637

233. Radel Oliwia Sokółka 2015-06-10 10200485

234. Rekuć Patryk Białystok 2017-05-24 10200683

235. Rojek Bartosz Suwałki 2017-05-18 10200669

236. Rojek Paulina Suwałki 2015-06-10 10200480

237. Rosołowski Julian Grabówka 2015-03-22 10200423

238. Rutkowski Maksymilian Łomża 2015-05-25 10200448

239. Rynkiewicz Zofia Białystok 2015-09-01 10200518

240. Sadowski Jakub Białystok 2015-03-22 10200424

241. Sadowski Szymon Białystok 2017-05-16 10200668

242. Samełko Maria Szepietowo 2018-03-06 10200700

243. Saniukowicz Ryszard Białystok 2018-05-21 10200735

244. Sańko-Sawczenko Igor Białystok 2015-07-11 10200516

245. Sawicki Dorian Suwałki 2018-04-24 10200715

246. Sawicki Jakub Białystok 2015-05-12 10200435

247. Sawicki Jan Jeleniewo 2015-06-10 10200481

248. Schiro’ Benito Sokółka 2015-12-13 10200537

249. Semeniec Szymon Białystok 2015-06-11 10200506

250. Siemieniaka Wiktor Suwałki 2016-06-15 10200611

251. Siemieniuk Adam Białystok 2017-06-13 10200688

252. Sienicki Oliwier Trypucie 2017-04-29 10200646

253. Sikora Oliwier Białystok 2015-05-12 10200436

254. Sikorski Piotr Białystok 2018-05-26 10200746

255. Skrodzka Agnieszka Łomża 2015-06-12 10200510

256. Skrouba Jakub Krynki 2015-06-11 10200491

257. Skupska Magdalena Augustów 2015-06-08 10200470

258. Słabińska Patrycja Suwałki 2015-12-08 10200527

259. Słuchocki Igor Suwałki 2015-12-08 10200528

260. Słuchocki Mikołaj Suwałki 2015-05-18 10200438

261. Smoliński Kajetan Białystok 2015-06-12 10200513

262. Snarska Aleksandra Suwałki 2018-07-14 10200755

263. Sobolewski Wojciech Białystok 2018-05-22 10200737

264. Sokołowski Adam Białystok 2018-03-24 10200702

265. Sokołowski Hubert Max Wasilków 2016-02-28 10200553

266. Solnik Gabriel Natan Sokółka 2015-12-13 10200538

267. Sosnowski Dawid Janów 2015-12-13 10200539

268. Spisak Gabriela Białystok 2015-03-22 10200425

269. Spisak Jakub Białystok 2017-04-26 10200645

270. Stadnik Daniel Suwałki 2015-06-10 10200482

271. Staniewicz Adrianna Wasilków 2015-06-08 10200469

272. Stankiewicz Mateusz Suwałki 2016-08-03 10200620

273. Stańczuk Lena Kuźnica 2017-05-16 10200665

274. Stańczuk Piotr Kuźnica 2017-05-16 10200666

275. Staręga Maksymilian Białystok 2015-06-12 10200514

276. Stefanek Michał Białystok 2017-04-08 10200640

277. Stelmachowski Stanisław Suwałki 2017-07-04 10200693

278. Strankowski Hubert Janów 2018-05-19 10200729

279. Stupak Aleksandra Sokółka 2016-06-10 10200590

280. Stupak Bartosz Sokółka 2015-05-11 10200433

281. Supeł Sebastian Janów 2016-04-16 10200562

282. Supeł Weronika Janów 2015-12-07 10200526

283. Szczotka Bruno Białystok 2016-12-14 10200624

284. Szczotka Klara Białystok 2015-03-28 10200426

285. Szczotka Matylda Białystok 2015-03-28 10200427

286. Szczuka Konrad Janów 2015-12-13 10200540

287. Szekowska Malwina Białystok 2016-04-20 10200563

288. Szeligowski Paweł Łomża 2015-05-25 10200449

289. Szemplińska Julia Lewickie 2015-06-12 10200511

290. Szkiruć Julia Suwałki 2018-07-13 10200754

291. Szlis Maksymilian Sokółka 2016-10-01 10200623

292. Szwed Kamil Gabriel Białystok 2018-05-21 10200734

293. Szydłowski Łukasz Sokółka 2016-06-10 10200591

294. Szydłowski Rafał Sokółka 2015-05-11 10200434

295. Śledź Dawid Suwałki 2015-05-18 10200439

296. Śmiarowski Jakub Mały Płock 2015-06-08 10200468

297. Toczko Fryderyk Suwałki 2017-04-21 10200642

298. Tomczak Oliwia Suwałki 2017-05-22 10200677

299. Trochimczuk Bartosz Białystok 2018-05-23 10200739

300. Trzeciakowski Jakub Białystok 2015-09-04 10200519

301. Tylenda Łukasz Suwałki 2016-04-27 10200567

302. Walewska Hanna Białystok 2018-03-28 10200711

303. Walewska Zofia Białystok 2018-03-28 10200710

304. Walicka Paulina Bakałarzewo 2017-05-22 10200676

305. Waluś Igor Suwałki 2018-05-16 10200727

306. Wasilewska Natalia Suwałki 2018-07-10 10200753

307. Wasilewski Stanisław Suwałki 2016-01-07 10200545

308. Waszkiewicz Anna Białystok 2017-04-18 10200641

309. Waśkiel Krystian Sokółka 2016-07-11 10200596

310. Wawrukiewicz Szymon Suwałki 2016-06-15 10200612

311. Wiercińska Natalia Białystok 2015-06-11 10200499

312. Wierzbicki Nicolas Sokółka 2015-05-22 10200441

313. Więch Wiktor Albert Suwałki 2015-02-19 10200418

314. Wiszniewska Gabriela Suwałki 2015-06-10 10200483

315. Wiszniewska Iga Anna Białystok 2015-06-11 10200507

316. Wiszniewski Albert Białystok 2015-09-04 10200520

317. Wiszniewski Mateusz Białystok 2015-06-11 10200508

318. Wiszniewski Stanisław Łomża 2018-05-22 10200736

319. Wiszowata Magdalena Sokółka 2017-03-26 10200630

320. Witkowska Maja Białystok 2016-06-17 10200617

321. Wojewoda Tobiasz Łomża 2015-06-24 10200515

322. Wojna Aleksander Supraśl 2016-06-17 10200616

323. Wojtacha Krzysztof Wasilków 2016-04-03 10200556

324. Wołągiewicz Anna Suwałki 2015-12-08 10200529

325. Wołpiuk Bartłomiej Białystok 2017-05-15 10200663

326. Woronko Kornel Sokółka 2016-06-10 10200592

327. Wysocka Kamila Jeleniewo 2016-01-25 10200549

328. Wysocka Magdalena Jeleniewo 2016-05-11 10200579

329. Wysocki Oliwier Janów 2017-07-25 10200695

330. Wyszyńska Magdalena Białystok 2018-05-24 10200741

331. Wyszyńska Magdalena Białystok 2018-05-24 10200742

332. Wyszyński Jakub Białystok 2018-05-24 10200743

333. Zabłocki Adrian Janów 2015-12-28 10200542

334. Zajkowski Gabriel Sokółka 2016-06-10 10200593

335. Zaremba Michał Łomża 2015-05-25 10200450

336. Zarzycka Danuta Warszawa 2018-04-19 10200713

337. Zawalich Maciej Krynki 2015-06-11 10200492

338. Zbroch Jan Białystok 2015-06-11 10200498

339. Zdzieszyński Dawid Białystok 2017-04-02 10200634

340. Zubacki Wiktor Białystok 2015-05-26 10200455

341. Zubrycki Bartosz Białystok 2016-06-07 10200587

342. Żukowska Michalina Białystok 2015-08-31 10200517

343. Żygieło Jakub Sokółka 2016-06-14 10200603

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH

WYDANYCH PRZEZ PODLASKI ZWIĄZEK SZACHOWY

W LATACH 2015-2018

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Data wydania Numer licencji

1. Balano Rafał Suwałki 2016-06-25 10300038

2. Busiński Karol Białystok 2016-09-21 10300047

3. Dziczkowski Mariusz Suwałki 2016-07-09 10300039

4. Gładyszewski Adam Suwałki 2016-07-09 10300040

5. Głowacki Andrzej D. Suwałki 2016-08-26 10300046

6. Kosakowska Anna Suwałki 2015-02-16 10300035

7. Kurnicki Mateusz Białystok 2017-05-24 10300048

8. Miakisz Wojciech A. Sokółka 2017-08-24 10300049

9. Milewski Karol Wasilków 2016-07-09 10300041

10. Obiedziński Piotr Łomża 2015-05-25 10300037

11. Ołów Jarosław Suwałki 2016-07-09 10300042

12. Spisak Czesław Białystok 2015-03-01 10300036

13. Suchowierski Łukasz Zabłudów 2016-07-09 10300043

14. Szymaniuk Paweł Sokółka 2018-02-17 10300051

15. Widelski Kacper Wasilków 2016-07-09 10300044

16. Wojtkowska Kamila Ciechanowiec 2016-08-25 10300045

17. Zapert Katarzyna Łomża 2017-10-27 10300050

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH

WYDANYCH PRZEZ PODLASKI ZWIĄZEK SZACHOWY

W LATACH 2015-2018

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Data wydania Numer licencji

1. Buraczewski Rafał Suwałki 2018-08-24 10500035

2. Busiński Karol Białystok 2016-08-27 10500027

3. Chilkiewicz Grażyna Białystok 2016-11-27 10500030

4. Czaja Tomasz Sowlany 2018-12-20 10500039

5. Dallemura Mariusz Białystok 2018-11-19 10500037

6. Filewicz Przemysław Mońki 2016-09-02 10500028

7. Głowacki Andrzej D. Suwałki 2016-08-26 10500025

8. Obiedziński Piotr Łomża 2015-05-25 10500021

9. Ołów Jarosław Suwałki 2016-09-20 10500029

10. Rudnik Anna Białystok 2017-08-10 10500033

11. Sowul Bartosz Suwałki 2017-06-16 10500032

12. Stasienko Łukasz Białystok 2017-01-30 10500031

13. Szymaniuk Paweł Sokółka 2018-02-16 10500034

14. Walewski Wojciech Białystok 2016-08-26 10500026

15. Wilczyński Grzegorz W. Suwałki 2016-07-25 10500022

16. Wiszniewski Krzysztof Suwałki 2018-08-07 10500036

17. Wojtkowska Kamila Ciechanowiec 2016-08-25 10500024

18. Wulkiewicz Piotr Sieradz 2018-12-12 10500038

19. Zielińska Magdalena Suwałki 2016-08-07 10500023

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE SKŁADEK ROCZNYCH KLUBÓW

W LATACH 2015-2018

Lp. Nazwa klubu 2015 2016 2017 2018 Razem

1. ASU Sokółka 150 350 350 350 1200

2. Fundacja KS Elbrus Łomża --- --- --- 100 100

3. KSz Hańcza Suwałki 350 350 350 350 1400

4. KSz Jagiellonia Białystok --- --- --- 100 100

5. KSz Maraton Łomża 350 350 350 500 1550

6. LKS Augustovia Augustów 0 --- --- --- 0

7. LUKSz Orient Sokółka 350 350 350 350 1400

8. MDK Białystok 300 350 350 350 1350

9. MUKS ŁASz. Leonardo Łomża 350 0 --- --- 350

10. MUKS Stoczek 45 Białystok 350 350 350 350 1400

11. UKS Żak przy ZSO Łomża 350 350 350 350 1400

12. UMKSz Jaćwież Suwałki 500 400 500 350 1750

Razem 3050 2850 2950 3150 12000

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I KOSZTÓW

PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

W LATACH 2015-2018

Wpływy

Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018

1. Darowizna 2000

2. Dofinansowanie 100

3. Dotacje na zadania zlecone 8000

4. Egzamin sędziowski 300 300

5. Kursy sędziowskie 1130 210

6. Kurs szkoleniowy 2800

7. Licencje instruktorskie 30 150 90 180

8. Licencje klubowe 60

9. Licencje sędziowskie 240 270 210 30

10. Licencje zawodnicze 3960 2190 1830 1710

11. Nadanie kategorii lokalnych 1100 870 1430

12. Opłaty rankingowe 5880

13. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe FIDE 3443,75 3161,25 7937,12 9506,87

14. Opłaty uprawniające do dział. szkoleniowej 150 330 450 510

15. Opłaty uprawniające do sędziowania 650 800 760 900

16. Pobyt na zawodach 2590

17. Rejestracja klubu 300

18. Rejestracja turniejów lokalnych 3080 3151 3266

19. Roczne składki indywidualne 100

20. Roczne składki członkowskie klubów 2900 3000 2600 3050

21. Składka za serwer 100

22. Wpisowe do zawodów 12410 5820 16240 8560

23. Wypożyczenie zawodnika 195 20

24. Zmiana barw klubowych 10 70 534

25. Zysk za poprzedni rok obrachunkowy 4085,91 10132,59 20099,14 22494,49

Razem wpływy 39 034,66 31 253,84 63 127,26 55 061,36

Koszty

Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018

1. Licencje instruktorskie 20 50 30 60

2. Dyplomy 344,40

3. Licencje klubowe 20

4. Licencje sędziowskie 80 90 60 10

5. Licencje zawodnicze 1250 740 590 550

6. Nagrody pieniężne 6560 4500 15680 15560

7. Nagrody rzeczowe 6034,35 63 8142,11

8. Obsługa sędziowska 3070

9. Obsługa szkoleniowa 2275

10. Obsługa techniczna 546

11. Obsługa zadania zleconego 910

12. Odznaki i legitymacje 250 93

13. Opłata za serwer 207,87 207,87 207,87 207,87

14. Opłaty bankowe 328,60 286,60 350,20 391,50

15. Opłaty pocztowe 15,92 30,75

16. Opłaty rankingowe 1740

17. Opłaty rejestracyjne CR 55 95 180

18. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe FIDE 4990 3160

19. Podatki i opłaty 180 773 225

20. Podróże służbowe 484,76 362,15

21. Rejestracja domeny 73,80 97,17 121,77 123

22. Rejestracja nowego klubu 250

23. Roczne składki członkowskie Związku 450 450 450 450

24. Składki roczne członkowskie klubów 1450 1325 1125 1125

25. Transport 150

26. Ścianka reklamowa 2293,95

27. Trofea sportowe 798,60 2600

28. Usługi telekomunikacyjne 2136,88 1959,91 1841,90 1902,78

29. Wyżywienie 1187,16 870 2002,50

30. Zakwaterowanie 900 870 2297,50

31. Zwrot dotacji 19,05

Razem koszty 28 902,07 11 154,70 40 632,77 30 689,25

Saldo końcowe 10 132,59 20 099,14 22 494,49 24 372,11

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 11

ROZLICZENIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W LATACH 2015-2018

Rok 2015

Osoba odpowiedzialna – Leszek Zega

Lp. Nazwa zadania Miejsce Termin Plan Wykonanie

1. Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Supraśl 12-14.06 7549,99 7549,99

2. Organizacja Eliminacji Międzywojewódzkich do Mistrzostw Polski Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych Supraśl 14-19.09 9550,01 9550,01

Razem 17100 17100

Rok 2016

Osoba odpowiedzialna – Leszek Zega

Lp. Nazwa zadania Miejsce Termin Plan Wykonanie

1. Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Supraśl 17-19.06 8450 8450

2. Udział w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Mistrzostw Polski Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Biardy k. Łukowa 16-22.10 8450 8450

Razem 16900 16900

Rok 2017

Osoba odpowiedzialna – Leszek Zega

Lp. Nazwa zadania Miejsce Termin Plan Wykonanie

3. Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Wasilków 26-28.05 6000 6000

4. Organizacja Eliminacji Międzywojewódzkich do Mistrzostw Polski Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wasilków 18-24.09 7480 7480

Razem 13480 13480

Rok 2018

Osoba odpowiedzialna – Leszek Zega

Lp. Nazwa zadania Miejsce Termin Plan Wykonanie

1. Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Wasilków 01-03.06 6000 6000

2. Udział w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Mistrzostw Polski Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Biardy k. Łukowa 11-18.10 6750 6750

Razem 12750 12750

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 12

ROZLICZENIE DOTACJI

NA SZKOLENIE KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW

W LATACH 2015-2018

/dotacja z MSiT i Urzędu Marszałkowskiego rozliczana przez Podlaską Federację Sportu/

2015

Osoba odpowiedzialna – Mikołaj Bura

Liczba szkolonych zawodników – 9, rezerwa – 5

Plan – 11340 zł Wykonanie – 11340 zł 100 %

Miejsce Plan Wykonanie

od do Osoby FRKF Marsz. od do Osoby FRKF Marsz.

zaw. tow. zaw. tow.

Łazy 28.06 07.07 9 1 3600 1800 28.06 07.07 9 1 3600 1800

Rewal 19.08 29.08 9 1 3960 1980 19.08 29.08 9 1 3960 1980

Razem 7560 3780 Razem 7560 3780

2016

Osoba odpowiedzialna – Mikołaj Bura

Liczba szkolonych zawodników – 12, rezerwa – 6

Plan – 15120 zł Wykonanie – 15120 zł 100 %

Miejsce Plan Wykonanie

od do Osoby FRKF Marsz. od do Osoby FRKF Marsz.

zaw. tow. zaw. tow.

Łazy 26.06 05.07 12 1 4800 2400 26.06 05.07 12 1 4800 2400

Rewal 18.08 28.08 12 1 5280 2640 18.08 28.08 12 1 5280 2640

Razem 10080 5040 Razem 10080 5040

2017

Osoba odpowiedzialna – Jarosław Galej

Liczba szkolonych zawodników – 10, rezerwa – 5

Plan – 14175 zł Wykonanie – 7990 zł 56 %

Miejsce Plan Wykonanie

od do Osoby FRKF Marsz. od do Osoby FRKF Marsz.

zaw. tow. zaw. tow.

Darłówko 24.06 03.07 5 1 2250 1000 24.06 03.07 5 1 2250 1000

Suwałki 10.08 19.08 9 1 3240 600 10.08 19.08 9 1 3240 600

Białystok 01.09 03.09 9 1 810 360 01.09 03.09 9 1 540 360

Białystok 22.09 24.09 9 1 777 233 0 0

Katowice 14.12 17.12 15 1 2373 2522 0 0

Razem 9450 4725 Razem 6030 1960

2018

Osoba odpowiedzialna – Jarosław Galej

Liczba szkolonych zawodników – 8, rezerwa – 4

Plan – 10920 zł Wykonanie – 0 zł 0 %

Miejsce Plan Wykonanie

od do Osoby FRKF Marsz. od do Osoby FRKF Marsz.

zaw. tow. zaw. tow.

Darłówko 23.06 03.07 4 1 1620 720 0 0

Kraków 29.06 08.07 4 1 1620 720 0 0

Polanica 17.08 26.08 8 1 3240 1440 0 0

Białystok 31.08 02.09 4 1 540 240 0 0

Białystok 13.10 14.10 6 1 540 240 0 0

Razem 7560 3360 Razem 0 0

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 13

ROZLICZENIE DOTACJI

NA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSWA MŁODZIKÓW

W LATACH 2015 i 2017

2015

Osoba odpowiedzialna – Leszek Zega

Lp. Nazwa zadania Miejsce Termin Plan Wykonanie

1. Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy PL-LU Supraśl 12-14.09 7700 7700

2017

Osoba odpowiedzialna – Leszek Zega

Lp. Nazwa zadania Miejsce Termin Plan Wykonanie

1. Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy PL-LU Wasilków 16-18.06 9500 9500

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 14

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Mistrzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolska Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów

Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat w szachach

Jastrzębia Góra, 1-8.03.2015

29. Malinowska Natalia DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

31. Dallemura Anna DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

43. Garbowska Maja DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

47. Arciszewska Zuzanna DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

53. Walendykiewicz Martyna DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

21. Popielarczyk Maciej CH KSz. Maraton Łomża

22. Czarniecki Paweł CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

32. Maciejek Maksymilian CH MUKS Stoczek 45 Białystok

50. Misiewicz Tomasz CH MUKS Stoczek 45 Białystok

64. Jaszczuk Miłosz CH MUKS Stoczek 45 Białystok

Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat w szachach

Karpacz, 15-22.03.2015

1. Kiołbasa Oliwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 15

5. Murawko Katarzyna D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 8

6. Murawko Julia D16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6

6. Szóstko Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 6

6. Rudnik Anna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 7

7. Burakowska Gabriela D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 6

11. Jaśkiewicz Kamila D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

14. Ziziuk Martyna D16 LUKSz. Orient Sokółka 3

23. Kozaczyńska Aleksandra D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

28. Śmieszek Wojciech C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

9. Moćkun Dawid C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4

21. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Umysłowych

Suwałki, 8-14.04.2015

1. Kosakowski Jakub C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 9

3. Kalinowska Zuzanna D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 6

5. Popławski Maciej C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5

9. Rudzińska Michalina D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4

17. Wołągiewicz Kinga D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2

18. Kopeć Norbert C12 LUKSz. Orient Sokółka 2

19. Marcińczyk Monika D12 KSz. Maraton Łomża 2

22. Wierzbicki Michał C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2

23. Choińska Debora D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2

25. Szewczyk Malwina D12 MUKS ŁASz. Leonardo Łomża 1

25. Pytel Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

30. Chojnowska Karolina D12 KSz. Maraton Łomża 1

30. Kamiński Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

32. Koruch Maria D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

37. Jaszczuk Hubert C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

41. Łukaszewska Magdalena D14 KSz. Maraton Łomża 0

43. Dolata Marcin C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

46. Kutyło Konrad C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 20 54

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 11 36

3. LUKSz. Orient Sokółka 2 5

4. KSz. Maraton Łomża 4 3

5. MUKS ŁASz. Leonardo Łomża 1 1

6. UMKSz. Jaćwież Suwałki 1 0

Razem 39, w tym 22 dziewczęta 99

Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat w szachach

Jastrzębia Góra, 28.02-6.03.2016

2. Bancarewicz Aleks CH MDK Białystok

9. Malinowska Natalia DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

13. Dallemura Anna DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

14. Arciszewska Zuzanna DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

17. Backiel Hubert CH MDK Białystok

29. Garbowska Maja DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

29. Fronczyk Wiktor CH MUKS Stoczek 45 Białystok

33. Karolczuk Iwo CH MUKS Stoczek 45 Białystok

35. Ciszewski Krzysztof CH MUKS Stoczek 45 Białystok

36. Krahel Karol CH MDK Białystok

39. Paszkowski Krystian CH MUKS Stoczek 45 Białystok

45. Rojek Paulina DZ UMKSz. Jaćwież Suwałki

49. Pałejko Maria DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

51. Szczotka Matylda DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

58. Szczotka Klara DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

61. Maksimiuk Maja DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat w szachach

Szklarska Poręba, 12-20.03.2016

5. Szóstko Jakub C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 8

11. Burakowska Gabriela D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

11. Moćkun Dawid C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

13. Murawko Julia D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

14. Buraczewski Rafał C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

17. Śmieszek Wojciech C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

20. Kozaczyńska Aleksandra D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

26. Filewicz Radosław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

35. Popławski Maciej C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

22. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szachach

Olecko, 30.04-7.05.2016

3. Marcińczyk Monika D12 KSz. Maraton Łomża 5

4. Rudzińska Michalina D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5

6. Pytel Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

8. Kosakowski Jakub C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

10. Kalinowska Zuzanna D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

20. Wołągiewicz Kinga D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2

25. Koruch Maria D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

26. Chojnowska Karolina D12 KSz. Maraton Łomża 1

27. Jaszczuk Hubert C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

28. Szewczyk Malwina D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

34. Choińska Debora D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

35. Dolata Marcin C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

36. Wierzbicki Michał C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

38. Kopeć Norbert C14 LUKSz. Orient Sokółka 1

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 23 31

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 9 18

3. KSz. Maraton Łomża 2 6

4. LUKSz. Orient Sokółka 1 1

5. MDK Białystok 3 0

6. UMKSz. Jaćwież Suwałki 1 0

Razem 39, w tym 20 dziewcząt 56

Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat w szachach

Karpacz, 25.02-5.03.2017

5. Szczotka Klara DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

6. Król Jan CH MUKS Stoczek 45 Białystok

8. Pałejko Maria DZ KSz. Hańcza Suwałki

8. Paszkowski Krystian CH MUKS Stoczek 45 Białystok

23. Jarocki Gabriel CH MUKS Stoczek 45 Białystok

24. Staniewicz Adrianna DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

28. Czarniecka Anna DZ KSz. Hańcza Suwałki

31. Dallemura Julia DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

34. Rojek Paulina DZ UMKSz. Jaćwież Suwałki

51. Pałejko Gabriela DZ KSz. Hańcza Suwałki

55. Maciejek Marcel CH MUKS Stoczek 45 Białystok

60. Jurewicz Igor CH MUKS Stoczek 45 Białystok

64. Sokołowski Hubert CH MUKS Stoczek 45 Białystok

Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat w szachach

Ustroń-Jaszowiec, 11-19.03.2017

1. Kiołbasa Olwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 15

2. Kosakowski Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 10

8. Kalinowska Zuzanna D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 5

11. Murawko Julia D18 KSz. Hańcza Suwałki 3

12. Pytel Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

16. Rudzińska Michalina D16 KSz. Hańcza Suwałki 3

17. Szóstko Jakub C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

24. Koruch Maria D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

24. Ziziuk Martyna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

24. Moćkun Dawid C18 KSz. Hańcza Suwałki 1

28. Wierzbicki Michał C16 KSz. Hańcza Suwałki 1

30 Choińska Debora D16 KSz. Hańcza Suwałki 1

30. Filewicz Radosław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

23. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szachach

Drzonków, 1-8.05.2017

8. Karolczuk Iwo C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

15. Wołągiewicz Kinga D14 KSz. Hańcza Suwałki 3

17. Szydło Michał C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

17. Marcińczyk Monika D14 KSz. Maraton Łomża 2

18. Szczotka Matylda D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

22. Bancarewicz Aleks C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

24. Kopeć Norbert C14 LUKSz. Orient Sokółka 2

29. Chomicka Kinga D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

33. Arciszewska Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

34. Dallemura Anna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

36. Garbowska Maja D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

38. Ciszewski Krzysztof C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

39. Jaszczuk Hubert C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

42. Bednarska Julita D14 KSz. Hańcza Suwałki 0

44. Kutyło Konrad C14 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 27 56

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 11 12

3. KSz. Maraton Łomża 1 2

4. LUKSz. Orient Sokółka 1 2

5. UMKSz. Jaćwież Suwałki 1 0

Razem 41, w tym 22 dziewczęta 72

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10 w szachach

Chrusty k. Zagnańska, 24.02-04.03.2018

1. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 8,5

13. Szymon Ptaszyński C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

13. Gabriela Pałejko D10 KSz. Hańcza Suwałki 6,0

17. Julia Dallemura D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

18. Kinga Gładyszewska D10 KSz. Hańcza Suwałki 5,5

19. Jan Król C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

21. Krzysztof Wojtacha C10 KSz. Jagiellonia Białystok 5,5

35. Dawid Jasiulewicz C10 KSz. Hańcza Suwałki 4,5

39. Anna Czarniecka D10 KSz. Hańcza Suwałki 4,0

40. Wiktoria Chiszko D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

50. Marcel Maciejek C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

54. Paulina Moniuszko D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

56. Kornel Chomicki C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,0

58. Anna Makarec D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,0

67. Aleksandra Moniuszko D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 1,0

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach

Jastrzębia Góra, 11-18.03.2018

1. Oliwia Kiołbasa D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 8,5 (15)

1. Jakub Kosakowski C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0 (12)

2. Michalina Rudzińska D16 KSz. Hańcza Suwałki 7,0 (10)

4. Zuzanna Kalinowska D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0 (8)

10. Maciej Pytel C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5 (4)

13. Maria Koruch D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0 (3)

14. Michał Wierzbicki C16 KSz. Hańcza Suwałki 5,0 (3)

22. Debora Choińska D16 KSz. Hańcza Suwałki 4,0 (2)

27. Kinga Chomicka D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0 (1)

31. Kinga Wołągiewicz D16 KSz. Hańcza Suwałki 3,5 (1)

32. Maciej Kamiński C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2,5 (0)

24. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży do 14 lat – Wielkopolska 2018

Sypniewo k. Jastrowia, 28.04–05.05.2018

4. Monika Marcińczyk D14 KSz. Maraton Łomża 6,5 5

8. Anna Dalemura D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0 4

11. Iwo Karolczuk C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5 3

13. Krystian Paszkowski C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5 3

16. Aleks Bancarewicz C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5 3

19. Maja Garbowska D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0 2

21. Hubert Backiel C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5 2

25. Matylda Szczotka D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5 1

27. Maria Pałejko D12 KSz. Hańcza Suwałki 4,5 1

31. Karol Krahel C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0 1

36. Zuzanna Arciszewska D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0 1

37. Paweł Czarniecki C14 KSz. Hańcza Suwałki 4,0 1

38. Martyna Walendykiewicz D12 KSz. Hańcza Suwałki 3,5 1

39. Michał Szydło C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5 1

41. Gabriel Jarocki C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

41. Malwina Szewczyk D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

44. Edyta Wysocka D14 KSz. Hańcza Suwałki 3,0

49. Krzysztof Ciszewski C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2,5

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 30 64

2. KSz Hańcza Suwałki 12 19

3. KSz Maraton Łomża 1 5

KSz Jagiellonia Białystok 1 -

Razem 44, w tym 25 dziewcząt 88

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów

w Szachach Szybkich

21. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Szybkich

Katowice, 6-8.08.2015

1. Kiołbasa Oliwia MUKS Stoczek 45 Białystok D18 15

3. Kosakowski Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok C14 6

4. Marcińczyk Monika KSz. Maraton Łomża D12 4

4. Szóstko Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok C16 8

4. Murawko Katarzyna KSz. Javena Hańcza Suwałki D18 9

5. Pałejko Maria KSz. Javena Hańcza Suwałki D08 -

6. Popławski Maciej KSz. Javena Hańcza Suwałki C14 4

8. Filewicz Przemysław MUKS Stoczek 45 Białystok C18 5

9. Pałejko Gabriela KSz. Javena Hańcza Suwałki D08 -

9. Garbowska Maja MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

9. Moćkun Dawid KSz. Javena Hańcza Suwałki C16 4

10. Murawko Julia KSz. Javena Hańcza Suwałki D16 4

11. Dallemura Anna MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

12. Rudzińska Michalina KSz. Javena Hańcza Suwałki D14 3

13. Kalinowska Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok D14 3

13. Jaśkiewicz Kamila KSz. Javena Hańcza Suwałki D18 3

14. Kozaczyńska Aleksandra MUKS Stoczek 45 Białystok D18 3

15. Rudnik Anna MUKS Stoczek 45 Białystok D18 2

16. Czarniecka Anna KSz. Javena Hańcza Suwałki D08 -

16. Burakowska Gabriela MUKS Stoczek 45 Białystok D18 2

19. Kopeć Norbert LUKSz. Orient Sokółka C12 2

19. Pytel Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok C14 2

20. Pytel Przemysław MUKS Stoczek 45 Białystok C16 2

21. Dallemura Julia MUKS Stoczek 45 Białystok D08 -

21. Ziziuk Martyna LUKSz. Orient Sokółka D16 2

22. Czarniecki Paweł KSz. Javena Hańcza Suwałki C10 -

23. Koruch Maria MUKS Stoczek 45 Białystok D14 2

23. Filewicz Radosław MUKS Stoczek 45 Białystok C14 2

24. Rynkiewicz Natalia UMKSz. Jaćwież Suwałki D18 1

28. Charkiewicz Maria MUKS Stoczek 45 Białystok D08 -

29. Paszkowski Krystian MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

29. Szewczyk Malwina MUKS ŁASz. Leonardo Łomża D12 1

30. Wołagiewicz Kinga KSz. Javena Hańcza Suwałki D12 1

30. Wierzbicki Michał KSz. Javena Hańcza Suwałki C14 1

31. Jaszczuk Miłosz MUKS Stoczek 45 Białystok C10 -

32. Malinowska Natalia MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

32. Choińska Debora KSz. Javena Hańcza Suwałki D14 1

32. Popiel Natalia UMKSz. Jaćwież Suwałki D16 1

32. Śmieszek Wojciech MUKS Stoczek 45 Białystok C18 0

34. Buraczewski Rafał KSz. Javena Hańcza Suwałki C18 0

35. Szczotka Klara MUKS Stoczek 45 Białystok D08 -

37. Arciszewska Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

37. Bancarewicz Aleks Podlaski Związek Szachowy C10 -

38. Rojek Paulina UMKSz. Jaćwież Suwałki D08 -

38. Karolczuk Iwo MUKS Stoczek 45 Białystok C10 -

41. Jaszczuk Hubert MUKS Stoczek 45 Białystok C12 0

43. Kamiński Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok C14 0

44. Jarocki Gabriel MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

46. Walendykiewicz Martyna KSz. Javena Hańcza Suwałki D10 -

47. Szymczyk Gabriela KSz. Javena Hańcza Suwałki D12 0

48. Bednarska Julita KSz. Javena Hańcza Suwałki D12 0

50. Lebiedzińska Hanna MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

51. Chmielewska Julia KSz. Javena Hańcza Suwałki D12 0

52. Sawicki Jan UMKSz. Jaćwież Suwałki C08 -

52. Ciszewski Krzysztof MUKS Stoczek 45 Białystok C10 -

53. Fronczyk Wiktor MUKS Stoczek 45 Białystok C10 -

54. Sapiński Sebastian KSz. Javena Hańcza Suwałki C12 0

55. Tylenda Krzysztof KSz. Javena Hańcza Suwałki C16 0

56. Sawicki Wojciech UMKSz. Jaćwież Suwałki C10 -

57. Schyllo Wiktoria KSz. Javena Hańcza Suwałki D10 -

57. Podstolski Igor KSz. Maraton Łomża C10 -

59. Wysocka Edyta KSz. Javena Hańcza Suwałki D12 0

60. Widelski Kacper MUKS Stoczek 45 Białystok C18 0

61. Grądzka Aleksandra MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

67. Więch Wiktor KSz. Javena Hańcza Suwałki C08 -

67. Szczotka Matylda MUKS Stoczek 45 Białystok D10 -

68. Moroz Adrian MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

68. Zianowicz Dominik KSz. Javena Hańcza Suwałki C18 0

71. Sadowski Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

72. Kutyło Konrad UMKSz. Jaćwież Suwałki C12 0

73. Zajkowski Piotr LUKSz. Orient Sokółka C10 -

73. Zajkowski Szymon LUKSz. Orient Sokółka C12 0

76. Semeniec Szymon MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

77. Podlewski Michał KSz. Javena Hańcza Suwałki C14 0

78. Malinowski Aleksander Podlaski Związek Szachowy C14 0

81. Grądzki Bartosz MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

85. Sańko-Sawczenko Igor MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

86. Walendykiewicz Jakub KSz. Javena Hańcza Suwałki C12 0

92. Borowik Jan MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

96. Gałaszewski Karol KSz. Javena Hańcza Suwałki C12 0

102. Koroniecki Rafał MUKS Stoczek 45 Białystok C08 -

102. Bednarski Paweł KSz. Javena Hańcza Suwałki C10 -

107. Rytwiński Karol KSz. Javena Hańcza Suwałki C12 0

123. Pojawa Jakub UMKSz. Jaćwież Suwałki C10 -

126. Galej Kacper MUKS Stoczek 45 Białystok C10 -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 40 52

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 29 30

3. KSz. Maraton Łomża 2 4

4. LUKSz. Orient Sokółka 4 4

5. UMKSz. Jaćwież Suwałki 7 2

6. MUKS ŁASz. Leonardo Łomża 1 1

7. Podlaski Związek Szachowy 2 0

Podlaskie 85, w tym 37 dziewcząt 93

Polska 931, w tym 317 dziewcząt 828

22. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Szybkich

Koszalin, 4-6.08.2016

1. Kosakowski Jakub C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 9

1. Szóstko Jakub C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 15

2. Rudzińska Michalina D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 7

3. Czarniecka Anna D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

4. Szczotka Klara D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

4. Marcińczyk Monika D12 KSz. Maraton Łomża 4

4. Burakowska Gabriela D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 9

6. Ziziuk Martyna D16 ASU Sokółka 6

7. Pałejko Gabriela D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

8. Murawko Julia D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5

10. Dallemura Julia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

10. Arciszewska Zuzanna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

11. Gładyszewska Kinga D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

12. Bancarewicz Aleks C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

14. Kozaczyńska Aleksandra D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

15. Dallemura Anna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

15. Kalinowska Zuzanna D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

15. Buraczewski Rafał C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2

16. Wołagiewicz Kinga D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

16. Śmieszek Wojciech C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

17. Ptaszyński Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

19. Koruch Maria D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

20. Karolczuk Iwo C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

21. Popławska Dominika D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

21. Szczotka Matylda D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

24. Ciszewski Krzysztof C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

24. Pytel Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

28. Walendykiewicz Martyna D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

28. Choińska Debora D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

29. Brzozowska Marta D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

29. Garbowska Maja D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

29. Jarocki Gabriel C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

29. Paszkowski Krystian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

29. Szewczyk Malwina D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

30. Popławski Maciej C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

31. Wierzbicki Michał C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

32. Kicińska Zofia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

35. Jaszczuk Hubert C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

36. Chomicki Kornel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

38. Makarec Anna D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

38. Panasiuk Paweł C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

39. Wysocka Edyta D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

39. Bednarska Julita D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1

40. Milewska Nikola D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

40. Chomicka Kinga D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

40. Pytel Przemysław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

41. Grądzka Aleksandra D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

42. Rojek Paulina D10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

42. Szymczyk Gabriela D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

43. Jasiulewicz Dawid C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

44. Hofman Damian C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

44. Zianowicz Dominik C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

49. Filewicz Radosław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

50. Wojtacha Krzysztof C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Chmielewska Julia D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

51. Kopeć Norbert C14 LUKSz. Orient Sokółka 0

54. Schyllo Wiktoria D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

54. Kamiński Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

57. Wasilewski Stanisław C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

57. Pałejko Maria D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

58. Brzozowska Magdalena D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

63. Anuszkiewicz Konrad C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

63. Gładyszewska Natalia D10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

66. Tylenda Krzysztof C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

67. Jasiulewicz Kamil C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

69. Szydło Michał C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

70. Dunda Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

73. Czarniecki Paweł C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

73. Jaszczuk Miłosz C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

75. Sawicki Wojciech C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

75. Sapiński Sebastian C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

78. Bednarski Paweł C10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

79. Kutyło Konrad C14 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

80. Milewski Mateusz C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

82. Sadowski Jakub C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

92. Moroz Adrian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

96. Gajewski Krzysztof C10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

101. Stankiewicz Mateusz C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

102. Walendykiewicz Jakub C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

103. Rytwiński Karol C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

105. Gałaszewski Karol C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

113. Sawicki Jan C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

114. Koroniecki Rafał C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

116. Semeniec Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

121. Poskrobko Krzysztof C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

123. Grądzki Bartosz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 43 48

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 32 22

3. ASU Sokółka 1 6

4. KSz. Maraton Łomża 1 4

5. UMKSz. Jaćwież Suwałki 8 0

6. LUKSz. Orient Sokółka 1 0

Podlaskie 86, w tym 37 dziewcząt 80

Polska 828, w tym 302 dziewczęta 828

23. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Szybkich

Wrocław, 06-08.08.2017

1. Wojtacha Krzysztof C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

1. Rudzińska Michalina D16 KSz. Hańcza Suwałki 12

1. Kosakowski Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 12

3. Szczotka Klara D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

3. Kiołbasa Oliwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 10

4. Pałejko Gabriela D08 KSz. Hańcza Suwałki -

5. Marcińczyk Monika D14 KSz. Maraton Łomża 5

6. Staniewicz Adrianna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

7. Szóstko Jakub C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 6

9. Kozłowski Paweł C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

10. Jarocki Gabriel C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

11. Chiszko Wiktoria D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

12. Jasiulewicz Dawid C08 KSz. Hańcza Suwałki -

12. Dallemura Anna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

13. Rojek Paulina D10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

13. Wołagiewicz Kinga D14 KSz. Hańcza Suwałki 3

13. Murawko Julia D18 KSz. Hańcza Suwałki 3

15. Chomicki Kornel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

15. Zubrycka Marta D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

16. Pałejko Maria D10 KSz. Hańcza Suwałki -

18. Brzozowska Marta D08 KSz. Hańcza Suwałki -

19. Koruch Maria D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

21. Milewska Nikola D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

21. Jaszczuk Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

22. Paszkowski Krystian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

22. Chomicka Kinga D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

23. Tomczak Oliwia D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

24. Czarniecka Anna D10 KSz. Hańcza Suwałki -

24. Szewczyk Malwina D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

24. Moćkun Dawid C18 KSz. Hańcza Suwałki 1

26. Choińska Debora D16 KSz. Hańcza Suwałki 1

28. Stupak Aleksandra D08 LUKSz. Orient Sokółka -

28. Kamiński Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

29. Moniuszko Aleksandra D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

31. Arciszewska Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

31. Kopeć Norbert C14 LUKSz. Orient Sokółka 1

31. Ziziuk Martyna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

32. Tylenda Krzysztof C18 KSz. Hańcza Suwałki 0

33. Walendykiewicz Martyna D12 KSz. Hańcza Suwałki 1

33. Wysocka Edyta D14 KSz. Hańcza Suwałki 1

35. Pytel Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

36. Karolczuk Iwo C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

37. Filewicz Radosław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

37. Pytel Przemysław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

39. Pęksa Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

40. Kurnicka Agnieszka D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

42. Sadowski Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

42. Garbowska Maja D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

43. Wiszniewska Gabriela D12 KSz. Hańcza Suwałki 0

43. Ciszewski Krzysztof C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

46. Bancarewicz Aleks C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

47. Moniuszko Paulina D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

47. Szczotka Matylda D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

47. Szydło Michał C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

47. Wierzbicki Michał C16 KSz. Hańcza Suwałki 0

48. Popławski Maciej C16 KSz. Hańcza Suwałki 0

49. Jasiulewicz Kamil C08 KSz. Hańcza Suwałki -

50. Makarec Anna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Krahel Karol C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

51. Brzozowska Magdalena D10 KSz. Hańcza Suwałki -

52. Szymczyk Gabriela D14 KSz. Hańcza Suwałki 0

53. Gładyszewska Kinga D10 KSz. Hańcza Suwałki -

54. Kutyło Konrad C14 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

55. Pęksa Zuzanna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

55. Kurnicki Mateusz C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

57. Ptaszyński Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

57. Chmielewska Julia D14 KSz. Hańcza Suwałki 0

59. Dallemura Julia D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

60. Czarniecki Paweł C12 KSz. Hańcza Suwałki 0

61. Dunda Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

62. Anuszkiewicz Konrad C08 KSz. Hańcza Suwałki -

62. Gerasimiuk Michał C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

63. Dąbrowski Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

65. Moroz Adrian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

65. Schyllo Wiktoria D12 KSz. Hańcza Suwałki 0

66. Gładyszewska Natalia D12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

67. Omilian Magdalena D10 -

69. Pieczulis Błażej C12 KSz. Hańcza Suwałki 0

70. Sawicki Wojciech C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

71. Pieczulis Hubert C10 KSz. Hańcza Suwałki -

72. Lisowska Weronika D12 LUKSz. Orient Sokółka 0

72. Podlewski Michał C16 KSz. Hańcza Suwałki 0

73. Popławska Dominika D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

73. Panasiuk Paweł C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

74. Sawicki Jan C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

79. Sadowski Jakub C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

86. Chiszko Oskar C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

88. Szczotka Bruno C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

89. Stelmachowski Stanisław C08 KSz. Hańcza Suwałki -

92. Rosołowski Julian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

105. Choiński Bartosz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

105. Sapiński Sebastian C14 KSz. Hańcza Suwałki 0

112. Gajewski Krzysztof C12 KSz. Hańcza Suwałki 0

115. Rytwiński Karol C14 KSz. Hańcza Suwałki 0

116. Tylenda Łukasz C10 KSz. Hańcza Suwałki -

118. Milewski Mateusz C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

119. Koroniecki Rafał C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

119. Gałaszewski Karol C14 KSz. Hańcza Suwałki 0

122. Kisielewski Adam C10 -

124. Omilian Paweł C12 0

127. Jaszczuk Marek C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

128. Kisielewski Jan C12 0

133. Semeniec Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

133. Stupak Bartosz C12 LUKSz. Orient Sokółka 0

138. Wawrukiewicz Szymon C10 KSz. Hańcza Suwałki -

140. Borowik Jan C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 55 47

2. KSz. Hańcza Suwałki 34 22

3. KSz. Maraton Łomża 1 5

4. LUKSz. Orient Sokółka 4 1

5. UMKSz. Jaćwież Suwałki 8 0

6. niezrzeszeni 4 0

Podlaskie 106, w tym 44 dziewczęta 75

Polska 1012, w tym 358 dziewcząt 828

24. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Szybkich

Wrocław, 10-11.08.2018

1. Kiołbasa Oliwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 15

1. Kosakowski Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 12

1. Szczotka Klara D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

2. Rudzińska Michalina D16 KSz Hańcza Suwałki 10

3. Karolczuk Iwo C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5

3. Wojtacha Krzysztof C08 KSz Jagiellonia Białystok -

4. Kudraszow Filip C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

6. Ptaszyński Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

6. Dallemura Anna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

7. Gładyszewska Kinga D10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

8. Chiszko Wiktoria D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

9. Stupak Aleksandra D08 LUKSz Orient Sokółka -

9. Czarniecka Anna D10 KSz Hańcza Suwałki -

10. Dallemura Julia D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

12. Moniuszko Aleksandra D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

13. Chomicki Kornel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

13. Pałejsko Gabriela D10 KSz Hańcza Suwałki -

14. Arciszewska Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

15. Pawelski Tomasz C08 KSz Jagiellonia Białystok -

17. Bancarewicz Aleks C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

17. Pytel Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

17. Makarec Anna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

17. Garbowska Maja D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

18. Choińska Debora D16 KSz Hańcza Suwałki 2

19. Moniuszko Paulina D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

19. Wołągiewicz Kinga D16 KSz Hańcza Suwałki 2

20. Król Jan C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

20. Walendykiewicz Martyna D12 KSz Hańcza Suwałki 2

22. Dunda Szymon C08 KSz Jagiellonia Białystok -

22. Pałejko Maria D12 KSz Hańcza Suwałki 2

23. Jarocka Zofia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

25. Pęksa Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

25. Popławski Maciej C18 KSz Hańcza Suwałki 0

26. Chiszko Oskar C08 KSz Jagiellonia Białystok -

27. Kulesza Bartosz C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

28. Ziziuk Martyna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

29. Paszkowski Krystian C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

29. Pieczulis Błażej C14 KSz Hańcza Suwałki 1

29. Kopeć Norbert C16 LUKSz Orient Sokółka 1

29. Chomicka Kinga D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

30. Jasiulewicz Kamil C08 KSz Hańcza Suwałki -

30. Walewska Zofia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

30. Szczotka Matylda D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

31. Brzozowska Aleksandra D08 KSz Hańcza Suwałki -

31. Rojek Paulina D12 UMKSz Jaćwież Suwałki 1

32. Jaszczuk Piotr C10 KSz Jagiellonia Białystok -

32. Ciszewski Krzysztof C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

33. Szydło Michał C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

33. Wysocka Edyta D14 KSz Hańcza Suwałki 1

34. Wasilewska Natalia D08 KSz Hańcza Suwałki -

34. Szewczyk Malwina D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

35. Kozłowski Paweł C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

36. Wierzbicki Michał C16 KSz Hańcza Suwałki 0

37. Panasiuk Martyna D08 KSz Jagiellonia Białystok -

38. Stefanek Michał C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

38. Jasiulewicz Dawid C10 KSz Hańcza Suwałki -

39. Spisak Jakub C08 KSz Jagiellonia Białystok -

39. Tylenda Krzysztof C18 KSz Hańcza Suwałki 0

39. Brzozowska Magdalena D10 KSz Hańcza Suwałki -

39. Szulc Zofia D16 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

40. Filewicz Radosław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

40. Bednarska Julita D16 KSz Hańcza Suwałki 0

41. Zubrycka Marta D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

45. Kamiński Maciej C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

49. Piktel Marcel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Sienicki Oliwier C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Staniewicz Adrianna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

51. Sawicki Jan C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

52. Panasiuk Paweł C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

53. Bartnik Michał C10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

56. Brzozowska Magdalena D12 KSz Hańcza Suwałki 0

58. Budzisz Adrian C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

58. Wiszniewska Gabriela D12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

60. Busiński Jan C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

61. Korbut Sebastian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

61. Milewski Mateusz C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

61. Racis Dominika D10 KSz Hańcza Suwałki -

62. Jarocki Gabriel C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

67. Dąbrowski Piotr C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

67. Pęksa Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

68. Gardocki Michał C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

68. Sawicki Jakub C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

68. Pojawa Jakub C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

70. Kutyło Konrad C16 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

70. Szkiruć Julia D10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

70. Gładyszewska Natalia D12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

71. Bednarski Paweł C12 KSz Hańcza Suwałki 0

72. Malczyk Ryszard C08 KSz Jagiellonia Białystok -

75. Sapiński Sebastian C16 KSz Hańcza Suwałki 0

78. Czarniecki Paweł C14 KSz Hańcza Suwałki 0

81. Dziejma Kacper C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

81. Pieczulis Hubert C12 KSz Hańcza Suwałki 0

89. Wasilewski Stanisław C10 KSz Hańcza Suwałki -

92. Rosołowski Julian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

94. Sawicki Wojciech C14 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

95. Wawrukiewicz Szymon C10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

95. Racis Michał C12 KSz Hańcza Suwałki 0

106. Stupak Bartosz C12 LUKSz Orient Sokółka 0

108. Jaszczuk Marek C10 KSz Jagiellonia Białystok -

111. Moroz Adrian C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

115. Bienio Maciej C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

118. Gałaszewski Karol C14 KSz Hańcza Suwałki 0

123. Gajewski Krzysztof C12 KSz Hańcza Suwałki 0

125. Leszczyński Wiktor C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

129. Zubrycki Bartosz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 55 51

2. KSz Hańcza Suwałki 28 20

3. UMKSz Jaćwież Suwałki 14 1

3. LUKSz Orient Sokółka 3 1

KSz Jagiellonia Białystok 9 0

Podlaskie 109, w tym 51 dziewcząt 73

Polska 950, w tym 321 dziewcząt 828

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów

w Szachach Błyskawicznych

18. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Błyskawicznych

Katowice, 8-9.08.2015

2. Szóstko Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 10

2. Kiołbasa Oliwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 12

3. Burakowska Gabriela D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 10

4. Murawko Katarzyna D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 9

5. Kosakowski Jakub C14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

6. Pałejko Maria D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

7. Rudzińska Michalina D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

7. Filewicz Radosław C14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

7. Jaśkiewicz Kamila D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6

9. Dallemura Anna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

9. Kalinowska Zuzanna D14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

9. Rudnik Anna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

10. Moćkun Dawid C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4

12. Ziziuk Martyna D16 LUKSz. Orient Sokółka 4

13. Murawko Julia D16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

13. Rynkiewicz Natalia D18 UMKSz. Jaćwież Suwałki 3

14. Arciszewska Zuzanna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

14. Wołągiewicz Kinga D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

15. Szczotka Klara D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

15. Koruch Maria D14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

15. Kozaczyńska Aleksandra D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

16. Popławski Maciej C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

16. Filewicz Przemysław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

17. Czarniecka Anna D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

18. Marcińczyk Monika D12 KSz. Maraton Łomża -

20. Paszkowski Krystian C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

20. Bancarewicz Aleks C10 Podlaski Związek Szachowy -

21. Dallemura Julia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

21. Szewczyk Malwina D12 MUKS ŁASz. Leonardo Łomża -

22. Rojek Paulina D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

24. Kamiński Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

25. Pałejko Gabriela D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

25. Walendykiewicz Martyna D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

26. Choińska Debora D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

27. Grądzka Aleksandra D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

27. Jaszczuk Hubert C12 MUKS Stoczek 45 Białystok -

27. Wierzbicki Michał C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

28. Jaszczuk Miłosz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

29. Malinowska Natalia D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

31. Szymczyk Gabriela D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

31. Kopeć Norbert C12 LUKSz. Orient Sokółka -

32. Charkiewicz Maria D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

33. Popiel Natalia D16 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

33. Śmieszek Wojciech C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

34. Pytel Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

35. Garbowska Maja D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

36. Sawicki Jan C08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

37. Czarniecki Paweł C10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

37. Wysocka Edyta D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

39. Fronczyk Wiktor C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

39. Buraczewski Rafał C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

40. Tylenda Krzysztof C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

41. Chmielewska Julia D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

49. Schyllo Wiktoria D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

49. Podstolski Igor C10 KSz. Maraton Łomża -

50. Jarocki Gabriel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Lebiedzińska Hanna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Bednarska Julita D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

51. Pytel Przemysław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

55. Sadowski Jakub C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

57. Widelski Kacper C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

60. Koroniecki Rafał C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

61. Szczotka Matylda D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

62. Sawicki Wojciech C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

62. Zianowicz Dominik C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

69. Zajkowski Piotr C10 LUKSz. Orient Sokółka -

71. Moroz Adrian C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

71. Karolczuk Iwo C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

73. Grądzki Bartosz C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

73. Sapiński Sebastian C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

73. Podlewski Michał C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

75. Semeniec Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

77. Borowik Jan C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

81. Malinowski Aleksander C14 Podlaski Związek Szachowy -

82. Więch Wiktor C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

83. Sańko-Sawczenko Igor C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

83. Ciszewski Krzysztof C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

83. Zajkowski Szymon C12 LUKSz. Orient Sokółka -

95. Rytwiński Karol C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

96. Bednarski Paweł C10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

102. Kutyło Konrad C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

104. Galej Kacper C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

108. Gałaszewski Karol C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

109. Pojawa Jakub C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

110. Walendykiewicz Jakub C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 40 40

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 29 22

3. LUKSz. Orient Sokółka 4 4

4. UMKSz. Jaćwież Suwałki 7 3

KSz. Maraton Łomża 2 0

MUKS ŁASz. Leonardo Łomża 1 0

Podlaski Związek Szachowy 2 0

Podlaskie 85, w tym 37 dziewcząt 69

Polska 855, w tym 288 dziewcząt 440

19. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Błyskawicznych

Koszalin, 6-7.08.2016

1. Pałejko Gabriela D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

1. Rudzińska Michalina D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

1. Kosakowski Jakub C14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

2. Szczotka Klara D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

2. Burakowska Gabriela D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 12

4. Arciszewska Zuzanna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

5. Kalinowska Zuzanna D14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

5. Szóstko Jakub C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 8

6. Marcińczyk Monika D12 KSz. Maraton Łomża -

6. Śmieszek Wojciech C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 7

8. Kozaczyńska Aleksandra D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 5

8. Buraczewski Rafał C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5

9. Gładyszewska Kinga D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

11. Filewicz Radosław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

12. Dallemura Julia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

14. Pytel Maciej C14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

15. Bancarewicz Aleks C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

15. Popławski Maciej C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3

17. Czarniecka Anna D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

17. Murawko Julia D18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2

19. Garbowska Maja D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

20. Wołagiewicz Kinga D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

21. Grądzka Aleksandra D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

21. Kopeć Norbert C14 LUKSz. Orient Sokółka -

22. Makarec Anna D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

22. Ptaszyński Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

22. Rojek Paulina D10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

22. Choińska Debora D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

23. Popławska Dominika D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

23. Panasiuk Paweł C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

23. Dallemura Anna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

23. Karolczuk Iwo C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

24. Walendykiewicz Martyna D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

25. Ziziuk Martyna D16 ASU Sokółka 1

26. Wojtacha Krzysztof C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

26. Zianowicz Dominik C18 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

27. Kicińska Zofia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

28. Brzozowska Marta D08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

28. Ciszewski Krzysztof C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

31. Wasilewski Stanisław C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

32. Jaszczuk Hubert C12 MUKS Stoczek 45 Białystok -

32. Koruch Maria D14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

33. Szczotka Matylda D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

33. Szewczyk Malwina D12 MUKS Stoczek 45 Białystok -

33. Pytel Przemysław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

34. Chomicki Kornel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

34. Pałejko Maria D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

35. Kamiński Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

36. Wierzbicki Michał C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

38. Milewska Nikola D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

38. Chomicka Kinga D14 MUKS Stoczek 45 Białystok -

42. Hofman Damian C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

43. Szymczyk Gabriela D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

43. Tylenda Krzysztof C16 KSz. Javena Hańcza Suwałki 0

44. Wysocka Edyta D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

45. Schyllo Wiktoria D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

46. Bednarska Julita D14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

52. Brzozowska Magdalena D10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

52. Chmielewska Julia D12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

54. Jasiulewicz Dawid C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

54. Szydło Michał C12 MUKS Stoczek 45 Białystok -

55. Paszkowski Krystian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

59. Milewski Mateusz C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

62. Dunda Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

62. Jarocki Gabriel C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

63. Gładyszewska Natalia D10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

65. Anuszkiewicz Konrad C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

66. Bednarski Paweł C10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

68. Sapiński Sebastian C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

69. Jasiulewicz Kamil C08 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

70. Kutyło Konrad C14 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

77. Sadowski Jakub C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

81. Czarniecki Paweł C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

84. Sawicki Wojciech C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

85. Stankiewicz Mateusz C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

86. Koroniecki Rafał C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

90. Moroz Adrian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

91. Jaszczuk Miłosz C12 MUKS Stoczek 45 Białystok -

94. Walendykiewicz Jakub C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

97. Rytwiński Karol C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

100. Gałaszewski Karol C12 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

104. Sawicki Jan C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

105. Gajewski Krzysztof C10 KSz. Javena Hańcza Suwałki -

111. Grądzki Bartosz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

112. Semeniec Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 42 36

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 32 10

3. ASU Sokółka 1 1

KSz. Maraton Łomża 1 0

LUKSz. Orient Sokółka 1 0

UMKSz. Jaćwież Suwałki 8 0

Podlaskie 85, w tym 37 dziewcząt 47

Polska 785, w tym 290 dziewcząt 440

20. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Błyskawicznych

Wrocław, 8-9.08.2017

2. Rudzińska Michalina D16 KSz. Hańcza Suwałki 10

2. Kosakowski Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 10

3. Kiołbasa Oliwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 10

4. Pałejko Gabriela D08 KSz. Hańcza Suwałki -

4. Szóstko Jakub C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 9

6. Dallemura Julia D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

7. Szczotka Klara D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

8. Jasiulewicz Dawid C08 KSz. Hańcza Suwałki -

10. Chomicki Kornel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

12. Jaszczuk Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

12. Pałejko Maria D10 KSz. Hańcza Suwałki -

14. Tomczak Oliwia D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

14. Wołagiewicz Kinga D14 KSz. Hańcza Suwałki 3

15. Paszkowski Krystian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

16. Gładyszewska Kinga D10 KSz. Hańcza Suwałki -

16. Kamiński Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

17. Chiszko Wiktoria D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

17. Jarocki Gabriel C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

17. Arciszewska Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

17. Marcińczyk Monika D14 KSz. Maraton Łomża 2

19. Dallemura Anna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

20. Garbowska Maja D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

21. Wojtacha Krzysztof C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

22. Brzozowska Marta D08 KSz. Hańcza Suwałki -

22. Murawko Julia D18 KSz. Hańcza Suwałki 1

23. Bancarewicz Aleks C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

23. Popławski Maciej C16 KSz. Hańcza Suwałki 2

25. Milewska Nikola D08 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

25. Czarniecka Anna D10 KSz. Hańcza Suwałki -

25. Karolczuk Iwo C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

25. Filewicz Radosław C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

25. Moćkun Dawid C18 KSz. Hańcza Suwałki 0

26. Szewczyk Malwina D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

26. Kozłowski Paweł C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

27. Szydło Michał C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

27. Kurnicki Mateusz C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

29. Rojek Paulina D10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

29. Szczotka Matylda D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

29. Pytel Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

29. Ziziuk Martyna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

30. Wierzbicki Michał C16 KSz. Hańcza Suwałki 1

31. Ciszewski Krzysztof C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

31. Wysocka Edyta D14 KSz. Hańcza Suwałki 1

32. Koruch Maria D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

33. Sadowski Jakub C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

34. Stupak Aleksandra D08 LUKSz. Orient Sokółka -

34. Dunda Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

35. Tylenda Krzysztof C18 KSz. Hańcza Suwałki 0

36. Jasiulewicz Kamil C08 KSz. Hańcza Suwałki -

36. Pytel Przemysław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

38. Pęksa Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

38. Choińska Debora D16 KSz. Hańcza Suwałki 0

39. Chomicka Kinga D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

40. Pęksa Zuzanna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

40. Zubrycka Marta D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

42. Brzozowska Magdalena D10 KSz. Hańcza Suwałki -

44. Moroz Adrian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

44. Szymczyk Gabriela D14 KSz. Hańcza Suwałki 0

46. Anuszkiewicz Konrad C08 KSz. Hańcza Suwałki -

47. Walendykiewicz Martyna D12 KSz. Hańcza Suwałki 0

48. Czarniecki Paweł C12 KSz. Hańcza Suwałki 0

50. Chmielewska Julia D14 KSz. Hańcza Suwałki 0

51. Popławska Dominika D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

51. Schyllo Wiktoria D12 KSz. Hańcza Suwałki 0

51. Gerasimiuk Michał C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

55. Pieczulis Błażej C12 KSz. Hańcza Suwałki 0

56. Lisowska Weronika D12 LUKSz. Orient Sokółka 0

57. Dąbrowski Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

58. Kopeć Norbert C14 LUKSz. Orient Sokółka 0

59. Omilian Magdalena D10 -

59. Wiszniewska Gabriela D12 KSz. Hańcza Suwałki 0

60. Sadowski Szymon C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

62. Ptaszyński Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

65. Stelmachowski Stanisław C08 KSz. Hańcza Suwałki -

65. Makarec Anna D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

65. Gładyszewska Natalia D12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

66. Szczotka Bruno C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

68. Pieczulis Hubert C10 KSz. Hańcza Suwałki -

70. Chiszko Oskar C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

70. Podlewski Michał C16 KSz. Hańcza Suwałki 0

73. Sawicki Wojciech C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

74. Sawicki Jan C10 UMKSz. Jaćwież Suwałki -

76. Krahel Karol C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

79. Semeniec Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

86. Koroniecki Rafał C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

88. Gałaszewski Karol C14 KSz. Hańcza Suwałki 0

89. Tylenda Łukasz C10 KSz. Hańcza Suwałki -

91. Milewski Mateusz C12 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

94. Panasiuk Paweł C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

94. Kutyło Konrad C14 UMKSz. Jaćwież Suwałki 0

98. Sapiński Sebastian C14 KSz. Hańcza Suwałki 0

99. Wawrukiewicz Szymon C10 KSz. Hańcza Suwałki -

112. Jaszczuk Marek C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

112. Gajewski Krzysztof C12 KSz. Hańcza Suwałki 0

112. Rytwiński Karol C14 KSz. Hańcza Suwałki 0

114. Stupak Bartosz C12 LUKSz. Orient Sokółka 0

117. Borowik Jan C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

123. Kisielewski Adam C10 -

125. Omilian Paweł C12 0

129. Kisielewski Jan C12 0

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 49 51

2. KSz. Hańcza Suwałki 34 18

3. KSz. Maraton Łomża 1 2

LUKSz. Orient Sokółka 4 0

UMKSz. Jaćwież Suwałki 8 0

niezrzeszeni 4 0

Podlaskie 100, w tym 40 dziewcząt 71

Polska 920, w tym 323 dziewczęta 828

21. Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Szachach Błyskawicznych

Wrocław, 12.08.2018

1. Kiołbasa Oliwia D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 15

1. Arciszewska Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 6

1. Szczotka Klara D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

2. Karolczuk Iwo C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5

2. Wojtacha Krzysztof C08 KSz Jagiellonia Białystok -

3. Król Jan C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

4. Chomicki Kornel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

5. Kosakowski Jakub C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 7

6. Bancarewicz Aleks C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

8. Stupak Aleksandra D08 LUKSz Orient Sokółka -

9. Pałejsko Gabriela D10 KSz Hańcza Suwałki -

10. Dallemura Julia D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

10. Szewczyk Malwina D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

11. Pytel Maciej C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 4

11. Chiszko Wiktoria D10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

11. Dallemura Anna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

11. Rudzińska Michalina D16 KSz Hańcza Suwałki 4

12. Kamiński Maciej C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

12. Garbowska Maja D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

14. Gładyszewska Kinga D10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

16. Ciszewski Krzysztof C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3

16. Choińska Debora D16 KSz Hańcza Suwałki 3

17. Ziziuk Martyna D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

18. Szczotka Matylda D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

18. Dunda Szymon C08 KSz Jagiellonia Białystok -

19. Kozłowski Paweł C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

19. Jarocka Zofia D08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

19. Jasiulewicz Kamil C08 KSz Hańcza Suwałki -

19. Popławski Maciej C18 KSz Hańcza Suwałki 1

21. Chiszko Oskar C08 KSz Jagiellonia Białystok -

21. Czarniecka Anna D10 KSz Hańcza Suwałki -

21. Pałejsko Maria D12 KSz Hańcza Suwałki 2

22. Wołągiewicz Kinga D16 KSz Hańcza Suwałki 2

24. Ptaszyński Szymon C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

24. Paszkowski Krystian C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2

24. Brzozowska Aleksandra D08 KSz Hańcza Suwałki -

25. Wasilewska Natalia D08 KSz Hańcza Suwałki -

26. Szydło Michał C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 1

27. Tylenda Krzysztof C18 KSz Hańcza Suwałki 0

30. Rojek Paulina D12 UMKSz Jaćwież Suwałki 1

31. Wysocka Edyta D14 KSz Hańcza Suwałki 1

32. Jasiulewicz Dawid C10 KSz Hańcza Suwałki -

34. Kulesza Bartosz C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

35. Szulc Zofia D16 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

35. Gardocki Michał C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

35. Korbut Sebastian C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

36. Filewicz Radosław C18 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

41. Pawelski Tomasz C08 KSz Jagiellonia Białystok -

41. Wierzbicki Michał C16 KSz Hańcza Suwałki 0

43. Chomicka Kinga D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

44. Piktel Marcel C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

45. Brzozowska Magdalena D10 KSz Hańcza Suwałki -

46. Spisak Jakub C08 KSz Jagiellonia Białystok -

46. Bednarska Julita D16 KSz Hańcza Suwałki 0

47. Jaszczuk Piotr C10 KSz Jagiellonia Białystok -

49. Wiszniewska Gabriela D12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

49. Jarocki Gabriel C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

49. Racis Dominika D10 KSz Hańcza Suwałki -

50. Busiński Jan C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

50. Walendykiewicz Martyna D12 KSz Hańcza Suwałki 0

51. Sawicki Wojciech C14 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

51. Zubrycka Marta D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

53. Pojawa Jakub C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

54. Wasilewski Stanisław C10 KSz Hańcza Suwałki -

58. Pęksa Piotr C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

59. Pęksa Zuzanna D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

60. Brzozowska Magdalena D12 KSz Hańcza Suwałki 0

61. Szkiruć Julia D10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

61. Pieczulis Hubert C12 KSz Hańcza Suwałki 0

62. Kopeć Norbert C16 LUKSz Orient Sokółka 0

64. Gładyszewska Natalia D12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

66. Budzisz Adrian C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

67. Kutyło Konrad C16 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

69. Panasiuk Paweł C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

69. Pieczulis Błażej C14 KSz Hańcza Suwałki 0

71. Bartnik Michał C10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

71. Moroz Adrian C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 0

71. Malczyk Ryszard C08 KSz Jagiellonia Białystok -

72. Sapiński Sebastian C16 KSz Hańcza Suwałki 0

78. Bednarski Paweł C12 KSz Hańcza Suwałki 0

80. Dąbrowski Piotr C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

81. Sienicki Oliwier C08 MUKS Stoczek 45 Białystok -

82. Milewski Mateusz C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

84. Jaszczuk Marek C10 KSz Jagiellonia Białystok -

85. Sawicki Jakub C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

86. Czarniecki Paweł C14 KSz Hańcza Suwałki 0

90. Stupak Bartosz C12 LUKSz Orient Sokółka 0

91. Sawicki Jan C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

102. Bienio Maciej C12 UMKSz Jaćwież Suwałki 0

106. Gałaszewski Karol C14 KSz Hańcza Suwałki 0

108. Wawrukiewicz Szymon C10 UMKSz Jaćwież Suwałki -

110. Gajewski Krzysztof C12 KSz Hańcza Suwałki 0

114. Dziejma Kacper C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

116. Racis Michał C12 KSz Hańcza Suwałki 0

119. Zubrycki Bartosz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok -

Lokata Klub Liczba zawodników Liczba punktów

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 43 66

2. KSz Hańcza Suwałki 28 13

3. UMKSz Jaćwież Suwałki 14 1

KSz Jagiellonia Białystok 8 0

LUKSz Orient Sokółka 3 0

Podlaskie 98, w tym 36 dziewcząt 80

Polska 880, w tym 291 dziewcząt 828

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 6

Mistrzostwa Polski do lat 6 w szachach szybkich

Suchedniów, 5-7.05.2015

1. Gabriela Pałejko DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

9. Jakub Sawicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok

10. Oliwier Sikora CH MUKS Stoczek 45 Białystok

Mistrzostwa Polski do lat 6 w szachach szybkich

Suchedniów, 27-29.05.2016

2. Zofia Kicińska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

7. Krzysztof Wojtacha CH MUKS Stoczek 45 Białystok

7. Agnieszka Kurnicka DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

8. Julian Dziczkowski CH UMKSz. Jaćwież Suwałki

9. Kornel Chomicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok

9. Malwina Szekowska DZ MDK Białystok

12. Szymon Dunda CH MUKS Stoczek 45 Białystok

31. Kamil Jasiulewicz CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

Mistrzostwa Polski do lat 6 w szachach szybkich

Poronin, 16-18.06.2017

2. Tomasz Pawelski CH MUKS Stoczek 45 Białystok 7,5

2. Aleksandra Moniuszko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 8

3. Julia Nikołajuk DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 8

6. Jakub Spisak CH MUKS Stoczek 45 Białystok 6

6. Anna Kaczan DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 5

8. Kamil Jasiulewicz CH KSz. Hańcza Suwałki 5,5

9. Zofia Krysiewicz DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 4

10. Lena Piekutowska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 3

17. Michał Małaszkiewicz CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5

21. Michał Stefanek CH MUKS Stoczek 45 Białystok 4

22. Oskar Chiszko CH MUKS Stoczek 45 Białystok 4

23. Jerzy Chełstowski CH KSz. Maraton Łomża 4

Indywidualny Puchar Polski do lat 6 w szachach szybkich

Poronin, 28.04-01.05.2018

1. Oskar Chiszko CH KSz. Jagiellonia Białystok 8,0

1. Danuta Zarzycka DZ KSz. Jagiellonia Białystok 8,0

2. Jan Busiński CH MUKS Stoczek 45 Białystok 7,5

9. Hanna Walewska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 3,0

11. Martyna Panasiuk DZ KSz. Jagiellonia Białystok 1,0

12. Klaudia Ostrowiecka DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 1,0

14. Antoni Chwieduk CH KSz. Jagiellonia Białystok 4,0

18. Aleksander Kozłowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

20. Jan Kudraszow CH MUKS Stoczek 45 Białystok 3,0

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 18

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 7

Mistrzostwa Polski do lat 7 w szachach szybkich

Suchedniów, 27-29.05.2016

9 rund, 29 dziewcząt i 65 chłopców

1. Gabriela Pałejko DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

27. Cyryl Pac CH ASU Sokółka

35. Piotr Jaszczuk CH MUKS Stoczek 45 Białystok

41. Igor Słuchocki CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

43. Dawid Jasiulewicz CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

50. Benito Schiro CH ASU Sokółka

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 7 w szachach szybkich

Poronin, 16-18.06.2017

1. Krzysztof Wojtacha CH MUKS Stoczek 45 Białystok 9

1. Zuzanna Maciejczuk DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 7

6. Agnieszka Kurnicka DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 6

9. Kornel Chomicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok 6

9. Ilona Gryko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 5

10. Zofia Kicińska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 5

13. Filip Kudraszow CH MUKS Stoczek 45 Białystok 6

13. Malwina Szekowska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 4

14. Szymon Dunda CH MUKS Stoczek 45 Białystok 6

25. Piotr Pęksa CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5

29. Julian Dziczkowski CH UMKSz. Jaćwież Suwałki 5

43. Oliwier Sienicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok 4

Indywidualny Puchar Polski do lat 7 w szachach szybkich

Poronin, 28.04-01.05.2018

2. Aleksandra Moniuszko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 7,5

4. Tomasz Pawelski CH KSz. Jagiellonia Białystok 6,5

5. Adam Sokołowski CH KSz. Jagiellonia Białystok 6,5

6. Kamil Jasiulewicz CH KSz. Hańcza Suwałki 6,5

7. Zofia Krysiewicz DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

8. Jakub Spisak CH KSz. Jagiellonia Białystok 6,0

8. Julia Nikołajuk DZ KSz. Jagiellonia Białystok 5,0

9. Maria Samełko DZ KSz. Maraton Łomża 5,0

10. Anna Kaczan DZ KSz. Jagiellonia Białystok 5,0

11. Lena Piekutowska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

13. Zofia Walewska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

15. Kacper Kierzkowski CH KSz. Jagiellonia Białystok 5,5

16. Michał Stefanek CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

18. Marcel Piktel CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

26. Jerzy Chełstowski CH KSz. Maraton Łomża 5,0

41. Seweryn Kozłowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 19

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

INDYWIDUALNY PUCHAR POLSKI MŁODZIKÓW DO LAT 8

Puchar Polski Młodzików do lat 8 w szachach

Poronin, 30.04-03.05.2015

14. Krystian Paszkowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok

14. Maria Pałejko DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

17. Julia Dallemura DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

18. Jakub Nikołajuk CH MUKS Stoczek 45 Białystok

20. Klara Szczotka DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

23. Anna Czarniecka DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

27. Wiktor Więch CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

27. Gabriela Pałejko DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

28. Marcel Maciejek CH MUKS Stoczek 45 Białystok

33. Gabriela Spisak DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

49. Gabriel Jarocki CH MUKS Stoczek 45 Białystok

52. Jan Król CH MUKS Stoczek 45 Białystok

59. Igor Jurewicz CH MUKS Stoczek 45 Białystok

65. Jakub Sadowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok

92. Julian Rosołowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok

Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 8 w szachach

Poronin, 30.04-03.05.2016

3. Klara Szczotka DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

4. Julia Dallemura DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

10. Gabriela Pałejko DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

16. Jan Król CH MUKS Stoczek 45 Białystok

16. Kinga Gładyszewska DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

20. Marcel Maciejek CH MUKS Stoczek 45 Białystok

23. Anna Czarniecka DZ KSz. Javena Hańcza Suwałki

24. Szymon Ptaszyński CH MUKS Stoczek 45 Białystok

30. Dominika Popławska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

39. Mikołaj Słuchocki CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

40. Bartosz Chełstowski CH KSz. Maraton Łomża

41. Julian Rosołowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok

44. Paulina Moniuszko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

47. Anna Makarec DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

48. Aleksandra Moniuszko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

49. Hubert Sokołowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok

50. Julia Nikołajuk DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

53. Jaromir Gałka CH KS Lew Krynki

56. Jakub Nikołajuk CH MUKS Stoczek 45 Białystok

67. Maksymilian Dąbrowski CH KSz. Maraton Łomża

83. Igor Słuchocki CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

85. Stanisław Wasilewski CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

90. Sławomir Gałka CH KS Lew Krynki

Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 8 w szachach

Szczyrk, 29.04-03.05.2017

6. Gabriela Pałejko DZ KSz. Hańcza Suwałki

11. Krzysztof Wojtacha CH MUKS Stoczek 45 Białystok

21. Wiktoria Chiszko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

23. Szymon Mandziuk CH KSz. Maraton Łomża

26. Zofia Kicińska DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

30. Anna Waszkiewicz DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

31. Kornel Chomicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok

33. Aleksandra Moniuszko DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

34. Piotr Jaszczuk CH MUKS Stoczek 45 Białystok

38. Dawid Jasiulewicz CH KSz. Hańcza Suwałki

40. Zuzanna Maciejczuk DZ MUKS Stoczek 45 Białystok

45. Piotr Dąbrowski CH MUKS Stoczek 45 Białystok

47. Kamil Jasiulewicz CH KSz. Hańcza Suwałki

49. Szymon Dunda CH MUKS Stoczek 45 Białystok

50. Jakub Sawicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok

76. Cyryl Pac CH ASU Sokółka

82. Filip Kudraszow CH MUKS Stoczek 45 Białystok

83. Sebastian Supeł CH ASU Sokółka

84. Szymon Kroteń CH MUKS Stoczek 45 Białystok

89. Dawid Śledź CH KSz. Hańcza Suwałki

91. Piotr Pęksa CH MUKS Stoczek 45 Białystok

94. Mikołaj Słuchocki CH KSz. Javena Hańcza Suwałki

Indywidualny Puchar Polski do lat 8 w szachach

Poronin, 01-06.05.2018

5. Kornel Chomicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

6. Zuzanna Maciejczuk DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

8. Krzysztof Wojtacha CH KSz. Jagiellonia Białystok 6

9. Szymon Dunda CH KSz. Jagiellonia Białystok 6

12. Zofia Kicińska DZ KSz. Jagiellonia Białystok 5

14. Agnieszka Kurnicka DZ MUKS Stoczek 45 Białystok 5

23. Aleksandra Stupak DZ LUKSz. Orient Sokółka 4

24. Oliwier Sienicki CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5

25. Filip Kudraszow CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5

26. Bartosz Kulesza CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5

32. Piotr Pęksa CH MUKS Stoczek 45 Białystok 5

34. Weronika Burak DZ LUKSz. Orient Sokółka 1

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 20

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

MISTRZOSTWA EUROPY

Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach (8-18 lat)

Porec, Chorwacja, 21-30.09.2015

7. Oliwia Kiołbasa D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

10. Zuzanna Kalinowska D14 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

13. Jakub Kosakowski C14 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 w szachach

Karpacz, 12-20.07.2015

2. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

10. Jakub Kosakowski MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

Mistrzostwa Europy Juniorów w Szachach Szybkich

Nowy Sad, Serbia, 01-02.08.2015

2. Monika Marcińczyk D12 KSz. Maraton Łomża 6,5

Mistrzostwa Europy Juniorów w Szachach Błyskawicznych

Nowy Sad, Serbia, 05.08.2015

12. Monika Marcińczyk D12 KSz. Maraton Łomża 4,0

Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet w szachach

Mamaja, Rumunia, 27.05-07.06.2016

42. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

Drużynowe Mistrzostwa Europy w Szachach Niedosłyszących

Baku, Azerbejdżan, 27.09-04.10.2015

3. Malwina Szewczyk MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach (8-18 lat)

Praga, Czechy, 17-28.08.2016

10. Klara Szczotka D08 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

21. Michalina Rudzińska C14 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5,5

33. Anna Dallemura D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

34. Julia Dallemura D08 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

44. Monika Marcińczyk D12 KSz. Maraton Łomża 4,5

56. Natalia Malinowska D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

84. Aleks Bancarewicz C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 w szachach Celje, Słowenia, 09-16.07.2016

2. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach szybkich

Nowy Sad, Serbia, 27-28.12.2016

1. Monika Marcińczyk D12 KSz. Maraton Łomża 7,5

Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach błyskawicznych

Nowy Sad (Serbia), 30.12.2016

24. Monika Marcińczyk D12 KSz. Maraton Łomża 3,5

Mistrzostwa Europy Osób Niedosłyszących do lat 19 w szachach

Lund, Szwecja, 07-12.07.2017

3. Malwina Szewczyk MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 w szachach Rymanów Zdrój, 16-24.08.2017

1. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

15. Jakub Kosakowski MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

Mistrzostwa Unii Europejskiej Juniorów w szachach – edycja czeska

Kouty nad Desnou, Czechy, 18-27.08.2017

3. Monika Marcińczyk D14 KSz. Maraton Łomża 5,0

3. Adrianna Staniewicz D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

8. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

15. Matylda Szczotka D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2,0

Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach (8-18 lat)

Mamaja, Rumunia, 04-15.09.2017

17. Jakub Kosakowski C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

38. Zuzanna Kalinowska D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

59. Krystian Paszkowski C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 w szachach Bad Blankenburg, Niemcy, 11-19.07.2018

1. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0 (1. miejsce na drugiej szachownicy)

Mistrzostwa Unii Europejskiej Juniorów w szachach – edycja czeska

Kouty nad Desnou, Czechy, 7-15.08.2018

2. Monika Marcińczyk D14 KSz. Maraton Łomża 5,0

4. Hubert Backiel C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach (8-18 lat)

Ryga, Łotwa 19-29.09.2018

2. Oliwia Kiołbasa D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0

11. Michalina Rudzińska D16 KSz Hańcza Suwałki 5,5

16. Monika Marcińczyk D14 KSz Maraton Łomża 6,0

46. Krzysztof Wojtacha C08 KSz Jagiellonia Białystok 4,0

67. Krystian Paszkowski C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

91. Hubert Backiel C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 21

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

MISTRZOSTWA ŚWIATA

Mistrzostwa Świata Juniorów w szachach (8-18 lat)

Porto Karras, Grecja, 25.10-06.11.1015

5. Oliwia Kiołbasa D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 8,0

Akademickie Mistrzostwa Świata w szachach

Abu Dhabi, ZEA, 09-15.04.2016

17. Grzegorz Nasuta MUKS Stoczek 45 Białystok

Indywidualne Mistrzostwa Świata Osób Niedosłyszących w szachach błyskawicznych

Erewań, Armenia, 16-26.05.2016

3. Malwina Szewczyk MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0

Indywidualne Mistrzostwa Świata Osób Niedosłyszących do lat 19 w szachach

Erewań, Armenia, 16-26.05.2016

5. Malwina Szewczyk MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

Mistrzostwa Świata do lat 20 w szachach

Bhubaneswar, Orissa, Indie 07-22.08.2016

8. Grzegorz Nasuta MUKS Stoczek 45 Białystok 8,5

35. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

Mistrzostwa Świata Juniorów (14-18 lat)

Chanty-Mansyjsk, Rosja, 20.09-04.10.2016

20. Oliwia Kiołbasa D16 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

1. Mistrzostwa Świata Juniorów w szachach szybkich (8-12 lat)

Mińsk, Białoruś, 02-03.06.2017

9. Gabriel Jarocki C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0

16. Anna Dallemura D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

16. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

22. Krzysztof Wojtacha C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

25. Maja Garbowska D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

31. Julia Dallemura D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

37. Matylda Szczotka D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

39. Kornel Chomicki C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

41. Krystian Paszkowski C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

43. Zuzanna Arciszewska D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

67. Iwo Karolczuk C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

77. Michał Szydło C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

1. Mistrzostwa Świata Juniorów do 8, 10 i 12 lat w szachach błyskawicznych

Mińsk (Białoruś), 04.06.2017

17. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

23. Gabriel Jarocki C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

23. Krzysztof Wojtacha C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

27. Anna Dallemura D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

30. Zuzanna Arciszewska D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

34. Kornel Chomicki C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,5

39. Maja Garbowska D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

40. Julia Dallemura D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,0

41. Matylda Szczotka D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,5

44. Iwo Karolczuk C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

49. Krystian Paszkowski C10 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

62. Michał Szydło C12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

Mistrzostwa Świata Juniorów w szachach (14-18 lat)

Montevideo, Urugwaj, 16-26.09.2017

14. Oliwia Kiołbasa D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

Mistrzostwa Świata do lat 20 w szachach

Tarvisio, Włochy, 12-26.11.2017

37. Oliwia Kiołbasa MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

2. Mistrzostwa Świata Juniorów w szachach szybkich (8-12 lat)

Mińsk, Białoruś, 22-23.06.2018

10. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

17. Kornel Chomicki C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

35. Krzysztof Wojtacha C08 KSz Jagiellonia Białystok 6,0

37. Anna Dallemura D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

38. Matylda Szczotka D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

44. Julia Dallemura D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

59. Adrianna Staniewicz D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 2,5

93. Szymon Dunda C08 KSz Jagiellonia Białystok 4,0

115. Piotr Jaszczuk C10 KSz Jagiellonia Białystok 4,5

2. Mistrzostwa Świata Juniorów w szachach błyskawicznych (8-12 lat)

Mińsk, Białoruś, 24.06.2018

13. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0

36. Anna Dallemura D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

38. Krzysztof Wojtacha C08 KSz Jagiellonia Białystok 6,0

44. Szymon Dunda C08 KSz Jagiellonia Białystok 4,0

48. Julia Dallemura D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0

51. Matylda Szczotka D12 MUKS Stoczek 45 Białystok 3,0

68. Kornel Chomicki C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

111. Piotr Jaszczuk C10 KSz Jagiellonia Białystok 4,0

Drużynowe Mistrzostwa Świata Niesłyszących w szachach

Manchester, Wielka Brytania, 07-15.07.2018

4. Malwina Szewczyk MUKS Stoczek 45 Białystok

1. szachownica

Minister Sportu i Turystyki Decyzją Nr 913/74/DSW/2018 przyznał Malwinie za to osiągnięcie stypendium od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Akademickie Mistrzostwa Świata w szachach

Aracuju, Brazylia, 12-18.09.2018

2. Grzegorz Nasuta MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

2. miejsce drużynowo

Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 14, 16 i 18 w szachach

Halkidiki, Kallithea, Grecja, 20-30.10.2018

8. Michalina Rudzińska D16 KSz Hańcza Suwałki 7,5

14. Jakub Kosakowski C16 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0

16. Oliwia Kiołbasa D18 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5

Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 8, 10 i 12 w szachach

Santiago de Compostela, Hiszpania, 4-15.11.2018

17. Klara Szczotka D10 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0

81. Kornel Chomicki C08 MUKS Stoczek 45 Białystok 5,0

Olimpiada do lat 16 w szachach

Konya, Turcja, 25.11-02.11.2018

I szachownica – Jakub Kosakowski MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5

27. Polska – 8 PKT 21 pkt.

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 22

ZESTAWIENIE FINALISTÓW

MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW, JUNIORÓW

I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

Rok 2015:

Lp. Kat. Nazwisko i imię Klub Data ur. Pkt. Grupa Skąd?

1. III Arciszewska, Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok 2006-10-12 5,5 D10 MMJ LU-PL

2. I++ Burakowska, Gabriela MUKS Stoczek 45 Białystok 1998-08-28 1743 D18 Ranking

3. II Choińska, Debora KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002-06-04 7 D14 MMJ LU-PL

4. II Chojnowska, Karolina KSz. Maraton Łomża 2004-01-09 6 D12 MMJ LU-PL

5. III Czarniecki, Paweł KSz. Javena Hańcza Suwałki 2005-08-06 6 C10 MMJ LU-PL

6. II Dallemura, Anna MUKS Stoczek 45 Białystok 2006-04-22 7,5 D10 MMJ LU-PL

7. II Dolata, Marcin MUKS Stoczek 45 Białystok 2004-01-01 7,5 C12 MMJ LU-PL

8. II Garbowska, Maja MUKS Stoczek 45 Białystok 2006-08-17 5,5 D10 Półfinał

9. I++ Jaskiewicz, Kamila KSz. Javena Hańcza Suwałki 1997-10-19 1735 D18 Ranking

10. II Jaszczuk, Hubert MUKS Stoczek 45 Białystok 2004-07-27 6 C12 MMJ LU-PL

11. II Jaszczuk, Miłosz MUKS Stoczek 45 Białystok 2005-10-05 7 C10 MMJ LU-PL

12. I++ Kalinowska, Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok 2002-10-15 6 D14 OOM do 12 lat

13. II+ Kamiński, Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok 2001-04-03 5,5 C14 MMJ LU-PL

14. WFM Kiołbasa, Oliwia MUKS Stoczek 45 Białystok 2000-04-26 8,5 D16 Extraliga - IV sz.

15. II Kopeć, Norbert LUKSz. Orient Sokółka 2003-07-27 6,5 C12 MMJ LU-PL

16. I Koruch, Maria MUKS Stoczek 45 Białystok 2002-09-22 6,5 D14 MMJ LU-PL

17. k Kosakowski, Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok 2002-01-07 7 C14 OOM do 12 lat

18. I Kozaczyńska, Aleksandra MUKS Stoczek 45 Białystok 1998-07-18 6,5 D18 Półfinał

19. II Kozłowski, Paweł Białystok 2003-11-08 5 C12 OOM do 12 lat

20. II Łukaszewska, Magdalena KSz. Maraton Łomża 2002-04-09 5,5 D14 MMJ LU-PL

21. III Maciejek, Maksymilian MUKS Stoczek 45 Białystok 2005-07-16 5,5 C10 MMJ LU-PL

22. II Malinowska, Natalia MUKS Stoczek 45 Białystok 2006-03-18 7,5 D10 MMJ LU-PL

23. I Marcińczyk, Monika KSz. Maraton Łomża 2004-09-10 8 D12 MPMŁ do 10 lat

24. II Misiewicz, Tomasz MUKS Stoczek 45 Białystok 2005-08-14 6,5 C10 MMJ LU-PL

25. I Mockun, Dawid KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999-08-08 1898 C16 Ranking

26. I++ Murawko, Julia KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999-02-09 1716 D16 Ranking

27. k Murawko, Katarzyna KSz. Javena Hańcza Suwałki 1997-01-24 1915 D18 Ranking

28. II Popielarczyk, Maciej KSz. Maraton Łomża 2006-01-06 6,5 C10 MMJ LU-PL

29. II+ Popławski, Maciej KSz. Javena Hańcza Suwałki 2001-04-13 4,5 C14 MMJ LU-PL

30. I Pytel, Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok 2002-04-28 5 C14 MMJ LU-PL

31. I++ Rudnik, Anna MUKS Stoczek 45 Białystok 1997-02-20 1761 D18 Ranking

32. I Rudzińska, Michalina KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002-01-22 7 D14 OOM do 12 lat

33. II Rynkiewicz, Natalia UMKSz. Jaćwież Suwałki 1997-05-14 3 D18 Półfinał

34. I++ Smieszek, Wojciech MUKS Stoczek 45 Białystok 1998-03-11 2109 C18 Ranking

35. II Szewczyk, Malwina MUKS ŁASz. Leonardo Łomża 2004-09-29 5 D12 MMJ LU-PL

36. k Szostko, Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok 1999-03-08 2102 C16 Ranking

37. III Walendykiewicz, Martyna KSz. Javena Hańcza Suwałki 2006-11-06 6 D10 MMJ LU-PL

38. II+ Wierzbicki, Michał KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002-03-07 4,5 C14 MMJ LU-PL

39. I Wołągiewicz, Kinga KSz. Javena Hańcza Suwałki 2003-08-14 6 D12 OOM do 12 lat

40. I Ziziuk, Martyna LUKSz. Orient Sokółka 2000-06-25 5 D16 Półfinał

Zestawienie liczby finalistów wg klubów:

Lp. Klub Liczba

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 20

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 11

3. KSz Maraton Łomża 4

4. LUKSz. Orient Sokółka 2

5. UMKSz. Jaćwież Suwałki 1

6. MUKS ŁASz Leonardo Łomża 1

7. niezrzeszony 1

Razem 40

Zestawienie liczby finalistów wg grup wiekowych:

Dziewczęta Chłopcy

Grupa Liczba Grupa Liczba

D10 5 C10 5

D12 4 C12 4

D14 5 C14 5

D16 3 C16 2

D18 6 C18 1

Razem 23 Razem 17

Ogółem: 40

rok 2016:

Lp. Kat. Nazwisko i imię Klub Rocznik Pkt. Grupa Skąd?

1. II Arciszewska, Zuzanna

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 D10 EMJ PL-LU

2. II Backiel, Hubert

MDK Białystok 2006 8,5 C10 EMJ PL-LU

3. II Bancarewicz, Aleks

MDK Białystok 2006 6,5 C10 EMJ PL-LU

4. I Buraczewski, Rafał

KSz. Javena Hańcza Suwałki 1998 5,5 C18 PMPJ C17

5. I++ Burakowska, Gabriela MUKS Stoczek 45 Białystok 1998 5,5 D18 Ranking; MPJ D18

6. I Choińska, Debora

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002 5 D14 EMJ PL-LU

7. II Chojnowska, Karolina

KSz Maraton Łomża 2004 5 D12 EMJ PL-LU

8. III Ciszewski, Krzysztof

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 C10 EMJ PL-LU

9. II+ Dallemura, Anna

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 D10 EMJ PL-LU

10. II Dolata, Marcin

MUKS Stoczek 45 Białystok 2004 6 C12 EMJ PL-LU

11. II Fronczyk, Wiktor

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 C10 EMJ PL-LU

12. II Garbowska, Maja

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 D10 EMJ PL-LU

13. II Jaszczuk, Hubert

MUKS Stoczek 45 Białystok 2004 7,5 C12 EMJ PL-LU

14. I++ Kalinowska, Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 6,5 D14 OOM D14

15. III Karolczuk, Iwo

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 C10 PMPJ C9

16. WFM Kiołbasa, Oliwia MUKS Stoczek 45 Białystok 2000 8,5 D18 Ranking; MPJ D18

17. II Kopeć, Norbert

LUKSz Orient Sokółka 2003 6 C14 EMJ PL-LU

18. I Koruch, Maria

MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 7 D14 EMJ PL-LU

19. k Kosakowski, Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 7 C14 OOM C14

20. I Kozaczyńska, Aleksandra

MUKS Stoczek 45 Białystok 1998 5,5 D18 PMPJ D17

21. II Krahel, Karol

MDK Białystok 2006 5,5 C10 EMJ PL-LU

22. III Maksimiuk, Maja

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 D10 EMJ PL-LU

23. II Malinowska, Natalia

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 7 D10 EMJ PL-LU

24. I Marcińczyk, Monika KSz Maraton Łomża 2004 5 D12 OOM D12

25. I Mockun, Dawid KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999 5,5 C18 MPJ C16

26. I++ Murawko, Julia KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999 6 D18 Ranking; MPJ D16

27. II Pałejko, Maria

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2007 7 D10 EMJ PL-LU

28. III Paszkowski, Krystian

MUKS Stoczek 45 Białystok 2007 6 C10 PMPJ C9

29. I Popławski, Maciej KSz. Javena Hańcza Suwałki 2001 6 C16 OOM C14

30. I Pytel, Maciej

MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 8,5 C14 EMJ PL-LU

31. I Rudzińska, Michalina KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002 5,5 D14 OOM D14

32. III Szczotka, Klara

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 5 D10 PMPJ D9

33. III Szczotka, Matylda

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 D10 PMPJ D9

34. II Szewczyk, Malwina

MUKS Stoczek 45 Białystok 2004 5 D12 EMJ PL-LU

35. FM Szóstko, Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok 1999 5,5 C18 Ranking; MPJ C16

36. k Śmieszek, Wojciech MUKS Stoczek 45 Białystok 1998 2153 C18 Ranking

37. I Wierzbicki, Michał

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002 7 C14 EMJ PL-LU

38. I Wołągiewicz, Kinga

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2003 5 D14 EMJ PL-LU

Rezerwa

1. III Rojek, Paulina

UMKSz Jaćwież Suwałki 2007 4,5 D10 PMPJ D9

2. I Filewicz, Radosław MUKS Stoczek 45 Białystok 2001 5,5 C16 PMPJ C15

3. II+ Zianowicz, Dominik KSz. Javena Hańcza Suwałki 1998 5 C18 PMPJ C17

Zestawienie liczby finalistów wg klubów:

Lp. Klub Liczba

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 23

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 9

3. MDK Białystok 3

4. KSz Maraton Łomża 2

5. LUKSz. Orient Sokółka 1

Razem 38

Zestawienie liczby finalistów wg grup wiekowych:

Dziewczęta Chłopcy

Grupa Liczba Razem Grupa Liczba

D10 8 15 C10 7

D12 3 5 C12 2

D14 5 9 C14 4

D16 0 1 C16 1

D18 4 8 C18 4

Razem 20 38 Razem 18

Rok 2017:

Lp. Kat. Nazwisko i imię Klub Rocznik Pkt. Grupa Skąd?

1. I Arciszewska, Zuzanna

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5 D12 EMJ PL-LU

2. II Bancarewicz, Aleks MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 7,5 C12 MPJ C10

3. I Choińska, Debora KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002 6 D16 PMPJ D15

4. II Chomicka Kinga MUKS Stoczek 45 Białystok 2003 4 D14 EMJ PL-LU

5. II Ciszewski, Krzysztof MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 7 C12 EMJ PL-LU

6. II Czarniecka, Anna

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2008 5,5 D10 EMJ PL-LU

7. II+ Dallemura, Anna

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 D12 EMJ PL-LU

8. II Dallemura, Julia

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 6,5 D10 MPJ D8

9. I Filewicz, Radosław MUKS Stoczek 45 Białystok 2001 6,5 C16 PMPJ C15

10. II+ Garbowska, Maja

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 3,5 D12 EMJ PL-LU

11. II Jarocki, Gabriel

MUKS Stoczek 45 Białystok 2007 5 C10 EMJ PL-LU

12. II+ Jaszczuk, Hubert

MUKS Stoczek 45 Białystok 2004 5,5 C14 EMJ PL-LU

13. K+ Kalinowska, Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 1988 D16 Ranking 1

14. II Karolczuk, Iwo MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 8 C12 EMJ PL-LU

15. WFM Kiolbasa, Oliwia MUKS "Stoczek 45" Białystok 2000 2196 D18 Ranking1

16. II Kopeć, Norbert

LUKSz Orient Sokółka 2003 6,5 C14 EMJ PL-LU

17. I Koruch, Maria MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 6 D16 PMPJ D15

18. K Kosakowski, Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 2187 C16 Ranking 5

19. III Król, Jan

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 8 C10 EMJ PL-LU

20. II Kutyło, Konrad

UMKSz Jaćwież Suwałki 2003 6 C14 EMJ PL-LU

21. II Maciejek, Marcel

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 6,5 C10 EMJ PL-LU

22. I Marcińczyk, Monika

KSz Maraton Łomża 2004 6 D14 OOM D12

23. I Moćkun, Dawid KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999 C18 MPJ C18

24. I++ Murawko, Julia KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999 1718 D18 Ranking 18

25. III Pałejko, Gabriela

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2009 5 D10 EMJ PL-LU

26. II Pałejko, Maria

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2007 8 D10 EMJ PL-LU

27. II Paszkowski, Krystian

MUKS Stoczek 45 Białystok 2007 7 C10 EMJ PL-LU

28. I Pytel, Maciej

MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 6 C16 OOM C14

29. II Rojek, Paulina

UMKSz Jaćwież Suwałki 2007 5,5 D10 EMJ PL-LU

30. I Rudzińska, Michalina KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002 1965 D16 Ranking 3

31. III Sokołowski, Hubert

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 5 C10 EMJ PL-LU

32. III Staniewicz, Adrianna

MUKS Stoczek 45 Białystok 2007 3,5 D10 EMJ PL-LU

33. III Szczotka, Klara

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 7 D10 MPJ D8

34. II Szczotka, Matylda

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 3 D12 EMJ PL-LU

35. FM Szostko, Jakub MUKS Stoczek 45 Białystok 1999 2234 C18 Ranking 9

36. II+ Szydło, Michał MUKS Stoczek 45 Białystok 2005 6,5 C12 EMJ PL-LU

37. I Wierzbicki, Michał

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2002 C16 IV sz. I liga

38. I Wołągiewicz, Kinga KSz. Javena Hańcza Suwałki 2003 7 D14 EMJ PL-LU

39. I Ziziuk, Martyna MUKS Stoczek 45 Białystok 2000 6 D18 PMPJ D17

Rezerwa:

Lp. Kat. Nazwisko i imię Klub Rocznik Pkt. Grupa

1. I Kamiński, Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok 2001 5,5 C16

2. I Popławski, Maciej KSz. Javena Hańcza Suwałki 2001 5 C16

3. II Bednarska, Julita

KSz. Javena Hańcza Suwałki 2003 4,5 D14

Zestawienie liczby finalistów wg klubów:

Lp. Klub Liczba

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 26

2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 9

3. UMKSz. Jaćwież Suwałki 2

4. KSz Maraton Łomża 1

5. LUKSz. Orient Sokółka 1

Razem 39

Zestawienie liczby finalistów wg grup wiekowych:

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

Grupa Liczba Grupa Liczba

D10 7 C10 5 12

D12 4 C12 4 8

D14 3 C14 3 6

D16 4 C16 4 8

D18 3 C18 2 5

Razem 21 Razem 18 39

Rok 2018:

Lp. Kat. Nazwisko i imię Klub Rocznik Pkt. Grupa Skąd?

1. I Arciszewska, Zuzanna MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 7 D12 EMJ PL-LU

2. II+ Backiel Hubert MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 C12 PMP

3. I Bancarewicz, Aleks MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5 C12 OOM C12

4. II Chiszko Wiktoria MUKS Stoczek 45 Białystok 2009 6,5 D10 PMP

5. I Choińska, Debora KSz. Hańcza Suwałki 2002 1650 D16 Ranking

6. I Chomicka Kinga MUKS Stoczek 45 Białystok 2003 4,5 D16 PMP

7. III Chomicki, Kornel MUKS Stoczek 45 Białystok 2010 5,5 C10 EMJ PL-LU

8. II Ciszewski Krzysztof MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 C12 PMP

9. II Czarniecka, Anna

KSz. Hańcza Suwałki 2008 5 D10 MPJ D10

10. II Czarniecki, Paweł KSz. Hańcza Suwałki 2005 6 C14 EMJ PL-LU

11. I Dallemura, Anna MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6,5 D12 EMJ PL-LU

12. II+ Dallemura, Julia MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 8 D10 EMJ PL-LU

13. I Garbowska, Maja MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 7 D12 EMJ PL-LU

14. II Gładyszewska, Kinga UMKSz Jaćwież Suwałki 2008 8,5 D10 EMJ PL-LU

15. II Jarocki, Gabriel MUKS Stoczek 45 Białystok 2007 6 C12 EMJ PL-LU

16. II Jasiulewicz, Dawid KSz. Hańcza Suwałki 2009 6 C10 EMJ PL-LU

17. k++ Kalinowska, Zuzanna

MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 1948 D16 Ranking

18. I+ Kamiński Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok 2001 5,5 C18 PMP

19. I Karolczuk, Iwo

MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 C12 OOM C12

20. WIM Kiołbasa, Oliwia

MUKS Stoczek 45 Białystok 2000 2202 D18 Ranking

21. I Koruch, Maria MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 1627 D16 Ranking

22. FM Kosakowski, Jakub

MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 2315 C16 Ranking

23. II Krahel, Karol MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 6 C12 EMJ PL-LU

24. II Król, Jan

MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 6,5 C10 MPJ C10

25. II Maciejek, Marcel MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 5,5 C10 EMJ PL-LU

26. III Makarec, Anna MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 6 D10 EMJ PL-LU

27. WCM Marcińczyk, Monika KSz Maraton Łomża 2004 7,5 D14 EMJ PL-LU

28. II Moniuszko Paulina MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 6,5 D10 PMP

29. II Pałejko, Gabriela KSz. Hańcza Suwałki 2009 8,5 D10 EMJ PL-LU

30. I Pałejko, Maria KSz. Hańcza Suwałki 2007 7,5 D12 EMJ PL-LU

31. II+ Paszkowski, Krystian MUKS Stoczek 45 Białystok 2007 6 C12 EMJ PL-LU

32. II Ptaszyński, Szymon MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 8 C10 EMJ PL-LU

33. I Pytel, Maciej MUKS Stoczek 45 Białystok 2002 1980 C16 Ranking

34. k Rudzinska, Michalina KSz. Hańcza Suwałki 2002 2023 D16 Ranking

35. I Szczotka Matylda MUKS Stoczek 45 Białystok 2006 5,5 D12 PMP

36. I Szczotka, Klara MUKS Stoczek 45 Białystok 2008 6,5 D10 MPJ D10

37. I Szewczyk, Malwina MUKS Stoczek 45 Białystok 2004 4 D14 EMJ PL-LU

38. I Szydło, Michał MUKS Stoczek 45 Białystok 2005 7,5 C14 EMJ PL-LU

39. II Walendykiewicz Martyna KSz. Hańcza Suwałki 2006 5 D12 PMP

40. I Wierzbicki Michał KSz. Hańcza Suwałki 2002 5,5 C16 PMP

41. II Wojtacha, Krzysztof MUKS Stoczek 45 Białystok 2010 5,5 C10 EMJ PL-LU

42. I Wołągiewicz, Kinga KSz. Hańcza Suwałki 2003 1672 D16 Ranking

43. I Wysocka, Edyta KSz. Hańcza Suwałki 2004 5 D14 EMJ PL-LU

Zestawienie liczby finalistów wg klubów:

Lp. Klub Liczba

1. MUKS Stoczek 45 Białystok 30

2. KSz Javena Hańcza Suwałki 11

3. KSz Maraton Łomża 1

4. UMKSz Jaćwież Suwałki 1

Razem 43

Zestawienie liczby finalistów wg grup wiekowych:

Dziewczęta Chłopcy Ogółem

Grupa Liczba Grupa Liczba

D10 8 C10 6 14

D12 6 C12 7 13

D14 3 C14 2 5

D16 6 C16 3 9

D18 1 C18 1 2

Razem 24 Razem 19 43

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 23

DOROBEK PUNKTOWY KLUBÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w systemie sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki

za lata 2015-2018

2015

Lokata Klub Juniorzy Juniorzy młodsi Młodzicy Razem

kraj woj. Pkt. % Pkt. % Pkt. % Pkt. %

2. 1. MUKS Stoczek 45 Białystok 112 8,48 34 4,39 16 6,32 162 6,90

3. 2. KSz. Javena Hańcza Suwałki 63 4,77 25 3,22 6 2,37 94 4,00

50. 3. LUKSz. Orient Sokółka 9 0,68 4 0,52 13 0,55

60. 4. KSz. Maraton Łomża 7 0,90 3 1,19 10 0,43

75. 5. UMKSz. Jaćwież Suwałki 5 0,38 1 0,40 6 0,26

100. 6. MUKS ŁASz Leonardo Łomża 2 0,26 1 0,40 3 0,13

115. 7. MKSz-MDK Białystok 2 0,79 2 0,09

Razem: 2. miejsce w Polsce 189 14,32 72 9,28 29 11,46 290 12,35

Sklasyfikowano 151 klubów 1320 100 776 100 253 100 2349 100

2016

Lokata Klub Juniorzy Juniorzy młodsi Młodzicy Razem

kraj woj. Pkt. % Pkt. % Pkt. % Pkt. %

2. 1. MUKS Stoczek 45 Białystok 80 6,06 35 4,51 18 7,29 133 5,68

6. 2. KSz Javena Hańcza Suwałki 27 2,05 23 2,96 3 1,21 53 2,26

62. 3. KSz Maraton Łomża 10 1,29 10 0,43

74. 4. ASU Sokółka 7 0,53 7 0,30

95. 5. UMKSz Jaćwież Suwałki 4 1,62 4 0,17

107. 6. LUKSz Orient Sokółka 1 0,13 1 0,40 2 0,09

Razem: 3. miejsce w Polsce 114 8,64 69 8,89 26 10,53 209 8,92

Sklasyfikowano 147 klubów 1320 100 776 100 247 100 2343 100

2017

Lokata Klub Juniorzy Juniorzy młodsi Młodzicy Razem

kraj woj. Pkt. % Pkt. % Pkt. % Pkt. %

1. 1. MUKS Stoczek 45 Białystok 107 8,10 44 4,56 20 7,97 171 6,74

10. 2. KSz Hańcza Suwałki 39 2,95 12 1,24 7 2,79 58 2,29

63. 3. KSz Maraton Łomża 7 0,73 7 0,20

109. 4. LUKSz Orient Sokółka 3 0,31 3 0,12

137. 5. UMKSz Jaćwież Suwałki 2 0,80 2 0,08

139. 6. ASU Sokółka 1 0,40 1 0,04

147. 7. MDK Białystok 1 0,40 1 0,04

Razem: 4. miejsce w Polsce 146 11,05 66 6,85 31 12,35 243 9,58

Sklasyfikowano 154 kluby 1321 100 964 100 251 100 2537 100

2018

Lokata Klub Juniorzy Juniorzy młodsi Młodzicy Razem

kraj woj. Pkt. % Pkt. % Pkt. % Pkt. %

1. 1. MUKS Stoczek 45 Białystok 106 8,10 61 6,30 10 4,00 177 7,01

7. 2. KSz Hańcza Suwałki 40 3,06 11 1,14 7 2,80 58 2,30

88. 3. KSz Maraton Łomża 5 0,52 5 0,20

89. 4. KSz Jagiellonia Białystok 5 2,00 5 0,20

98. 5. UMKSz Jaćwież Suwałki 2 0,21 2 0,80 4 0,16

146. 6. LUKSz Orient Sokółka 1 0,08 1 0,04

147. 7. ASU Sokółka 1 0,40 1 0,04

Razem: 3. miejsce w Polsce 147 11,24 79 8,16 25 10,00 251 9,94

Sklasyfikowano 156 klubów 1308 100 968 100 250 100 2526 100

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 24

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W LATACH 2015-2018

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach – Ekstraliga

Ustroń, 25.07-02.08.2015

5. MUKS Stoczek 45 Białystok

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach – I Liga

Ustroń, 25.07-02.08.2015

5. KSz. Javena Hańcza Suwałki

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach – Ekstraliga

Suchedniów, 23-31.07.2016

5. MUKS Stoczek 45 Białystok

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach – I Liga

Suchedniów, 23-31.07.2016

1. KSz. Javena Hańcza Suwałki awans do Ekstraligi

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach – Ekstraliga

Szczyrk, 22-30.07.2017

6. MUKS Stoczek 45 Białystok

10. KSz. Javena Hańcza Suwałki spadek do I Ligi

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach – Ekstraliga

Kudowa Zdrój, 21-29.07.2018

7. MUKS Stoczek 45 Białystok – 8 PKT 23 pkt.

--- KSz Hańcza Suwałki nie wystartował

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 25

LISTA STYPENDYSTÓW

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w latach 2015-2016

2015:

1) Gabriela Burakowska – MUKS Stoczek 45 Białystok

2) Kamila Jaśkiewicz – KSz. Javena Hańcza Suwałki

3) Zuzanna Kalinowska – MUKS Stoczek 45 Białystok

4) Oliwia Kiołbasa – MUKS Stoczek 45 Białystok

5) Jakub Kosakowski – MUKS Stoczek 45 Białystok

6) Monika Marcińczyk – KSz. Maraton Łomża

7) Katarzyna Maria Murawko – KSz. Javena Hańcza Suwałki

8) Grzegorz Nasuta – MUKS Stoczek 45 Białystok

9) Michalina Rudzińska – KSz. Javena Hańcza Suwałki

2016:

1) Gabriela Burakowska – MUKS Stoczek 45 Białystok

2) Zuzanna Kalinowska – MUKS Stoczek 45 Białystok

3) Jakub Kosakowski – MUKS Stoczek 45 Białystok

4) Monika Marcińczyk – KSz. Maraton Łomża

5) Malwina Małgorzata Szewczyk – MUKS Stoczek 45 Białystok

6) Jakub Szóstko – MUKS Stoczek 45 Białystok

Opracował Leszek Zega

Załącznik nr 26

ANALIZA EWIDENCYJNA ZAWODNIKÓW

PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach.

wg stanu na dzień 14 stycznia 2017 roku

Lp. Nazwa klubu Tytuły FIDE Tytuły centralne Kategorie centralne Kategorie okręgowe Bez kategorii Razem w tym

z licencjami z FIDE

1. ASU Sokółka 1 35 11 47 32 3

2. KS Elbrus Łomża 11 11 9 4

3. KSz Hańcza Suwałki 6 7 49 235 20 317 102 67

4. KSz Jagiellonia Białystok 1 1 1 34 26 63 27 9

5. KSz Maraton Łomża 2 3 23 92 32 152 38 44

6. LUKSz Orient Sokółka 1 3 105 18 127 47 14

7. MDK Białystok 2 121 57 180 41 10

8. MUKS Stoczek 45 Białystok 5 13 61 267 94 440 201 128

9. UKS Żak Łomża 1 73 82 156 13 7

10. UMKSz Jaćwież Suwałki 2 22 60 3 87 60 30

Razem w klubach 14 27 163 1033 343 1580 570 316

Bez klubów 7 65 1432 2207 3711 171 102

Ogółem 14 34 228 2465 2550 5291 741 418

Opracował Leszek Zega

 

 

Opublikował Leszek Zega [26.01.2019 r.]