Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego z siedzibą w Białymstoku uprzejmie informuje kluby zarejestrowane w województwie podlaskim, iż w niedzielę, 27 stycznia 2019 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego. Początek obrad Zgromadzenia o godzinie 11:00 (I termin) lub godzinie 11:15 (II termin) w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

1. z głosem stanowiącym:

Delegaci członków zwyczajnych Związku, tj. klubów posiadających osobowość prawną, z uwzględnieniem art. 25 pkt. 2 i 3 Statutu Podlaskiego Związku Szachowego:

1) ASU Sokółka – 1 delegat,

2) Fundacja KS Elbrus Łomża – 1 delegat

3) KSz Jagiellonia Białystok – 2 delegatów,

4) KSz Hańcza Suwałki – 3 delegatów,

5) KSz Maraton Łomża – 2 delegatów,

6) LUKSz Orient Sokółka – 1 delegat,

7) MUKS Stoczek 45 Białystok – 3 delegatów,

8) UKS Żak przy ZSO Łomża – 1 delegat,

9) UMKSz Jaćwież Suwałki – 2 delegatów;

2. z głosem doradczym:

1) delegaci członków wspierających, tzn. klubów nie posiadających osobowości prawnej,

2) członkowie władz Podl. Zw. Szach., jeśli nie są Delegatami członków zwyczajnych,

3) zaproszeni goście.

Proszę prezesów Klubów o zgłoszenie Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na załączonym druku nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2019 roku.

Załączniki:

1. Porządek Obrad – projekt

2. Regulamin Obrad – projekt

3. Regulamin Wyborów – projekt

4. Zgłoszenie Delegata

Z pozdrowieniem

Prezes Leszek Zega

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego

SP 45 Białystok, 27.01.2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

Projekt

1. Przywitanie Delegatów przez Prezesa

2. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

3. Zatwierdzenie Porządku obrad

4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a) Mandatowej,

b) Skrutacyjnej,

c) Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za lata 2015-2018

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu

11. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatów ustępujących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

12. Przyjęcie Regulaminu Wyborów

13. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu

14. Wybory Prezesa Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego

15. Dyskusja

16. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego

17. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Związku przez uczestników obrad

18. Wybory do Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego

19. Dyskusja – ciąg dalszy

20. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego

21. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej przez uczestników obrad

22. Wybory do Komisji Rewizyjnej Podlaskiego Związku Szachowego

23. Dyskusja ogólna, wolne głosy i wnioski

24. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Związku

25. Podjęcie uchwały o powołaniu nowowybranych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

26. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

27. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego

SP 45 Białystok, 27.01.2019 r.

REGULAMIN OBRAD

projekt

§ 1

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) obraduje w oparciu o Statut Podlaskiego Związku Szachowego zatwierdzony przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Białymstoku w dniu 16.03.1999 r. oraz niniejszy Regulamin, zgodnie z przyjętym przez delegatów Porządkiem obrad.

§ 2

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

1. z głosem stanowiącym:

- delegaci członków zwyczajnych Związku, tj. klubów będących stowarzyszeniami kultury fizycznej, posiadającymi osobowość prawną;

2. z głosem doradczym:

- delegaci członków wspierających, tzn. klubów nie posiadających osobowości prawnej,

- członkowie władz Podl. Zw. Szach., jeżeli nie są delegatami członków zwyczajnych,

- zaproszeni goście.

§ 3

Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność:

- w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych delegatów,

- w drugim terminie – dowolnej liczby obecnych delegatów.

§ 4

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący obrad powołuje protokolanta za zgodą większości delegatów.

§ 5

Przewodniczący, kierując obradami Walnego Zgromadzenia:

- czuwa nad przestrzeganiem Statutu Podlaskiego Związku Szachowego oraz Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów,

- przestrzega zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Porządku obrad i Regulaminu wyborów,

- dba o sprawny przebieg obrad,

- reguluje kolejność wystąpień,

- podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłaszanych wniosków,

- zarządza głosowania.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, komisje robocze:

a) Mandatową w składzie 3 osób;

b) Skrutacyjną w składzie 3 osób;

c) Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób;

2. Wybór członka komisji może być dokonany po wyrażeniu przez kandydata zgody na udział w pracach komisji.

3. Komisje wybierają spośród siebie przewodniczących, którzy kierują ich pracami oraz przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania.

4. Zadania komisji:

a) Mandatowa – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia;

b) Skrutacyjna – po zamknięciu wstępnej listy kandydatów ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów; przeprowadza głosowanie; oblicza wyniki głosowania i podaje do wiadomości;

c) Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na podstawie pisemnych bądź ustnych zgłoszeń, kierowanych do przewodniczącego obrad.

2. Prawo do zabierania głosu mają wszystkie osoby wymienione w § 2 niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% delegatów przybyłych na obrady.

2. Zwykła większość oznacza, że głosy delegatów wstrzymujących się są zaliczane tylko do liczby oddanych głosów; o rezultacie głosowania decyduje liczba głosów oddanych za wnioskiem lub przeciw niemu.

3. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwstawnych lub kilku wniosków w tej samej sprawie przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący.

§ 9

Sprawy nie ujęte w Regulaminie obrad rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po ewentualnej konsultacji z jego uczestnikami.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego

SP 45 Białystok, 27.01.2019 r.

REGULAMIN WYBORÓW

projekt

§ 1

1. Wybory do władz Podlaskiego Związku Szachowego odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zgodnie ze Statutem Podlaskiego Związku Szachowego władze Związku liczą:

a) Zarząd – od 5 do 9 osób, w tym Prezes Związku,

b) Komisja Rewizyjna – od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczący Komisji.

3. Walne Zgromadzenie wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Podlaskiego Związku Szachowego, a następnie członków Zarządu i Komisję Rewizyjną.

§ 2

1. Kandydaci na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są Komisji Skrutacyjnej i wpisani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody.

2. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

3. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Skrutacyjna ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.

§ 3

1. W głosowaniu do władz Związku mogą brać udział wyłącznie delegaci.

2. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos.

3. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba nie skreślonych kandydatów jest większa niż ustalona liczba członków władz względnie, jeśli karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.

4. Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska, oznacza głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.

5. Nazwiska dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie są brane pod uwagę.

§ 4

1. Prezesem Związku wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę plus jeden oddanych głosów ważnych.

2. Jeżeli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza drugą turę, do której przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów.

3. Za wybranych do władz Związku uważa się kandydatów, w liczbie nieprzekraczającej górnego limitu podanego w § 1 pkt. 2, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę plus jeden oddanych głosów ważnych.

4. W przypadku nie wybrania władz w pierwszej turze lub wybrania liczby członków władz mniejszej od dolnego limitu określonego w § 1 pkt.2, przewodniczący obrad zarządza wybory uzupełniające. Na listę wyborczą wpisani zostają kandydaci, którzy nie przeszli w pierwszej turze wyborów oraz inni zgłoszeni dodatkowo z sali.

5. Ukonstytuowanie się władz Podlaskiego Związku Szachowego musi nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni po Walnym Zgromadzeniu, a o jego wynikach Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego powiadamia niezwłocznie Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, Polski Związek Szachowy oraz całe środowisko szachowe za pośrednictwem klubów w województwie podlaskim oraz internetu.

§ 5

Sprawy nie ujęte w Regulaminie wyborów rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po ewentualnej konsultacji z jego uczestnikami.

……………………………………

/pieczęć klubu/

……………………………………………

/miejscowość, data/

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów

Podlaskiego Związku Szachowego

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku, ul. Łagodna 10

27 stycznia 2019 roku

ZGŁOSZENIE DELEGATA

z ……………………………….…………………………….………………

/nazwa klubu/

Zgłaszam Kol. ………………………………………………………………………………. do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego, które odbędzie się w Białymstoku w dniu 27 stycznia 2019 roku. Wyżej wymieniony wybrany został delegatem:

1. podczas Zebrania Wyborczego Członków Klubu, które odbyło się w naszym Klubie w dniu …………………………. roku.

2. na podstawie uchwały Zarządu Klubu nr …….. z dnia …………………… *

…………………………………………………………..……………………….

/imię i nazwisko oraz podpis prezesa Klubu/

* - niepotrzebne skreślić

 

 

Opublikował Leszek Zega [12.12.2018 r.]