Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikat Organizacyjno-Finansowy Podlaskiego Związku Szachowego nr 1/2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO W BIAŁYMSTOKU NR 1/2019 przyjęty Uchwałą Zarządu nr 23/2018 w dniu 7 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Komunikat organizacyjno-Finansowy PZSzach. nr 1/2019 przyjęty Uchwałą nr 82/11/2018 w dniu 18 listopada 2018 r.

Roczna składka członkowska

Dla klubów oraz innych stowarzyszeń – 500 PLN

W I półroczu 2019 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w tabeli 1:

Termin

wpłaty składki Członkowie

(bez szachistów niepełnosprawnych) Szachiści niepełnosprawni

01.01–30.04.2019 r. 350 300

01.05–30.06.2019 r. 400 350

01.07–31.12.2019 r. 500 500

Wysokość składki dla nowych klubów zarejestrowanych w 2019 r. wynosi:

- w pierwszym roku działalności – 100 PLN

- w drugim roku działalności – 150 PLN

- w trzecim roku działalności – 250 PLN

Opłata licencyjna

Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.

Opłata rankingowa

Opłata rankingowa w turniejach z możliwością uzyskania wyłącznie kategorii okręgowych wynosi 5 PLN za zawodnika i jest płatna do Podlaskiego Związku Szachowego.

Opłatę rankingową zawodnik przekazuje do Podl. Zw. Szach. za pośrednictwem organizatora turnieju i jest obowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.

Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat rankingowych na konto Podl. Zw. Szach. Nieprzekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nieprzekazanie jej w całości skutkuje nieuwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno-rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.

Roczna opłata uprawniająca do sędziowania zawodów

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)

sędzia klasy okręgowej (II, III) 50

Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2019 r.

Roczna opłata uprawniająca do prowadzenia działalności szkoleniowej

Klasa trenerska Wysokość opłaty (w PLN)

instruktor, instruktor FIDE (FI) 30

Opłata za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)

sędzia klasy drugiej i trzeciej 150

Opłata za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu lokalnym

Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię okręgową wynosi:

• turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 40 PLN

• turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2 PLN x liczba uczestników

Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Opłata rejestracyjna za zmianę przynależności klubowej

Opłata za zmianę przynależności klubowej dla zawodnika z kategorią okręgową wynosi 20 PLN.

Klub przejmujący zawodnika dokonuje opłaty na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Opłata za nadanie kategorii szachowej

Kategorie lokalne Wysokość opłaty (PLN)

II, III 20

Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto Podlaskiego Związku Szachowego.

Nadanie kategorii okręgowej jest uwarunkowane przekazaniem przez organizatora turnieju do Podlaskiego Związku Szachowego opłaty za rejestrację turnieju.

Uwagi i informacje dodatkowe

Wszelkich wyżej wymienionych wpłat należy dokonywać na konto Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku NRB: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891.

Dokonujący wpłaty na konto Podlaskiego Związku Szachowego ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata. Przekazanie kwoty bez określenia składników powoduje niemożność jej prawidłowej identyfikacji w Podl. Zw. Szach., a tym samym zaliczenie do innych dochodów.

Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2019 obowiązuje w okresie 01.01-31.12.2019 r.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego.

 

 

Opublikował Leszek Zega [12.12.2018 r.]