Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH do MPM i OOM w 2019 r.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 11-18.10.2018 r. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Miód Lawenda" Biardy, gmina Łuków

11.10.2018, godz. 20.00 Odprawa techniczna obowiązkowa dla wszystkich zawodników.

12.10.2018 r., godz.9.00 Otwarcie zawodów

12 - 18.10.2018 r. Rundy I - IX

18.10.2018r. Godz. 14.30 Zakończenie zawodów.

1/ CEL:

•Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,

•Podnoszenie poziomu sportowego,

•Wyłonienie finalistów MPJ do 9, 11 i 13 lat w szachach na rok 2019

2/ ORGANIZATOR:

Lubelski Związek Szachowy /organizator główny/

Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie /organizator pomocniczy/

Dyrektor Turnieju: Piotr Piwowarczyk.

Zastępca Dyrektora: dr Bronisław Samujło.

Sędzia Główny: Piotr Piwowarczyk -sędzia klasy FIDE

Z-ca Sędziego Głównego: Mikołaj Bura - sędzia klasy państwowej.

3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Prawo gry mają zawodnicy z krajów UE, spełniający kryteria wiekowe, reprezentujący kluby/sekcje szachowe z województw: Lubelskiego i Podlaskiego, posiadający licencje PZSzach. Licencje obowiązują zawodników oraz kluby i sekcje, które reprezentują.

2.Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:

- potwierdzenie startu w macierzystym Wojewódzkim Związku Szachowym i zgłoszenie do organizatora także osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 roku.

-obecność na odprawie technicznej w dniu 11.10.2018 i okazanie ważnej licencji zawodniczej oraz klubowej- jeżeli nie jest ujawnione w CR PZSzach.(wg CR na dzień 11.10.2018 r.).

-opłacenie wpisowego: 60 zł, oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 20zł.

- złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw (druki do wypełnienia przy rejestracji).

- okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu.

Wpłaty wpisowego, opłaty klasyfikacyjno-rankingowej można dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie, nr konta:40 1750 0012 0000 0000 3354 7803

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką w miejscu gry.

Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Zawodnicy będą mieli do dyspozycji nieodpłatną możliwość wypicia kawy, herbaty.

Osoby dojeżdżające na rundy mogą korzystać z obiadów w Ośrodku w cenie 25 zł.

Należy je zamawiać w dniu spożycia do godz. 9-ej.

4/ ZGŁOSZENIA:

Szczegółowe informacje i zgłoszenia –telefonicznie 257983364, e-mailem na adres: biuro@luzszach.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię szachową, numer licencji.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 4.10.2018 roku.

Potwierdzenia udziału zawodnika należy dokonać na odprawie technicznej w dniu 11.10.2018 r. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy startowej.

Wzór zgłoszenia:

Lp Nazwisko i imię Nazwa Klubu Nr licencji Data ur. Kat. Ranking Gr.

5/ GRUPY TURNIEJOWE:

grupa Uczestnictwo

A Dziewczęta roczniki: 2009 i młodsi

B Chłopcy roczniki: 2009 i młodsi

C Dziewczęta roczniki: 2007-2008

D Chłopcy roczniki: 2007-2008

E Dziewczęta roczniki: 2005-2006

F Chłopcy roczniki: 2005-2006

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:

System rozgrywek szwajcarski (powyżej 10 zawodników) na dystansie 9 rund, w przypadku mniejszej ilości zawodników w grupie obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Każda grupa wiekowa dziewcząt i chłopców gra oddzielnie.

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu danego zawodnika decydują kryteria z regulaminu PZSzach.

Tempo gry: 90 minut + 30 sekund za ruch dla zawodnika.

7/ TERMINARZ:

Data Dzień Godz. Działanie

11.10.2018 Cz od godz. 15.00 Przyjazd zawodników. Kwaterowanie.

11.10.2018 Cz 20.00 Odprawa techniczna. Obowiązkowe potwierdzenie uczestnictwa.

12.10.2018 Pt 9.00 Ceremonia otwarcia.

12.10.2018 Pt 9.30 runda: I,

13.10.2018 Sb 9.30 runda: II,

14.10.2018 Nd 9.00 runda: III,

15.10.2018 Pn 9.00 oraz 15.00 rundy: IV, V,

16.10.2018 Wt 9.00 runda: VI,

17.10.2018 Śr 9.00 oraz15.00 rundy: VII,VIII

18.10.2018 Cz 9.00 runda: IX,

18.10.2018 Cz 14.30 zakończenie

8/ NAGRODY i wyróżnienia

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają, puchary, medale i dyplomy,

Awansujący do finałów statuetki i dyplomy,

- Zdobywcy miejsc 4 – 6 dyplomy .

- Awans w grupach do 9 lat uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.

- Awans w grupach 11 i 13 uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

- Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

9/ ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Zawodnicy i osoby towarzyszące będą zakwaterowani m.in. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Miód Lawenda" w Biardach w pokojach 2, 3 i 4, 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, od kolacji 11.10.2018 r. do obiadu 18.10. 2018 r.

Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia należy dokonać nie później niż do 30.09.2018 roku. Po tym terminie organizator nie gwarantuje zakwaterowania. Ilość miejsc ograniczona.

Koszty pobytu /nocleg plus całodzienne wyżywienie od kolacji w dniu 11.10.2018 do obiadu w dniu 18.10.2018/ 1 osoby w Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym "Miód Lawenda" w Biardach :

- w pokoju 2 osobowym : 130 złotych/osobodzień

- w pokoju 3/4 osobowym: 115 zł /osobodzień

- w pokoju 5/5 + osobowym 105 zł/osobodzień

Uczestnicy mają możliwość zakwaterowania również m.in. w:

1/ Hotelu Korona w Łukowie, pokoje 2 osobowe

2/ w apartamentach prywatnych w Łukowie

3/w pozostałej bazie noclegowej zlokalizowanej m.in. w Łukowie

Opłaty można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie

nr konta:40 1750 0012 0000 0000 3354 7803

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką na miejscu.

10/ INNE:

1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem oświadczenia organizatorom zawodów podczas odprawy technicznej.

2.Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego komunikatu i oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, Sędziego głównego, zainteresowane WZSzach-y i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

11/ Informacja dotycząca RODO

1.Informujemy, że dane osobowe (tj. imię, nazwisko, e-mail,) są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego turnieju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Lubelski Związek Szachowy w Lublinie. Dane są przechowywane na terytorium Polski.

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia , sporządzenia list startowych oraz ogłoszenia wyników.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą odpowiednio:

– Lubelski Związek Szachowy w Lublinie i Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie/ m.in. dla celów rejestracji, pobytu, sędziowskich, informacyjnych, sprawozdawczych

– służby księgowe w celu przygotowania, przechowywania i udostępniania odpowiednim organom faktur imiennych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji turnieju tj, do końcowego rozliczenia imprezy pod względem rachunkowym, finansowym, sprawozdawczym /w tym przygotowanie i przesłanie sprawozdania z imprezy do mediów/

6. Posiada uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada uczestnik prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych uczestnika dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

9. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

10. Podane przez uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.

 Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play.

 Uczestnictwo w zawodach i opłata startowa jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Piotr Piwowarczyk

 

 

Opublikował Leszek Zega [15.09.2018 r.]