Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW

Lubelskie–Podlaskie, roczniki 2008, 2009 i 2010; Łuków, 7-9.09.2018 r.

1/ CEL:

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży

Podnoszenie poziomu sportowego w szachach

Wyłonienie Mistrzów Makroregionu Województwa Lubelskie – Podlaskie na rok 2018

Walka o punkty w ramach ministerialnego współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

2/ ORGANIZATOR GŁÓWNY:

Lubelski Związek Szachowy

4/ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRAWIDŁOWY PRZEBIEG MISTRZOSTW:

Dyrektor Mistrzostw: dr inż. Bronisław Samujło

Zastępca Dyrektora Mistrzostw: Piotr Piwowarczyk

Sędzia Główny : Piotr Piwowarczyk – sędzia klasy FIDE,

Zastępca Sędziego Głównego : Mikołaj Bura sędzia klasy państwowej,

Sędziowie Asystenci/rundowi/ - skład zostanie przedstawiony na odprawie technicznej

5/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

Turniej odbędzie się w dniach 7-9.09.2018 roku w Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie,

ul. Kryńskiego 10. Przyjazd w dniu 7 września do godz. 16.00 (pierwszym posiłkiem będzie kolacja), wyjazd w dniu 9 września (ostatnim posiłkiem będzie obiad).

6/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo gry w Mistrzostwach Młodzików posiadają zawodnicy reprezentujący kluby/sekcje szachowe z województw Lubelskiego i Podlaskiego, urodzeni w latach 2008,2009,2010, posiadający aktualną licencję.

Osoby dojeżdżające na rundy mogą korzystać z obiadów w internacie w cenie 22 zł.

7/ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników są przyjmowane poprzez serwis internetowy znajdujący się na stronie www.chessarbiter.com, lub tel. 25 798 33 64, e-mailem na adres biuro@luzszach.pl do dnia 2.09.2018r. Rezerwacja noclegów do dnia 31.08.2018 roku (po tym terminie organizator nie gwarantuje zakwaterowania).

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodnika, reprezentowany klub, numer licencji, datę urodzenia (dzień – miesiąc - rok), posiadaną kategorię / ranking szachowy oraz grupę turniejową.

Potwierdzenia udziału zawodnika należy dokonać na odprawie technicznej w dniu 7.09.2018 r. o godz. 16.00. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy startowej.

9/ SYSTEM ROZGRYWEK:

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików LU-PL przeprowadzone będą w oddzielnych grupach dla dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry 1 godzina na partię dla każdego zawodnika.

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu zadecydują kolejno:- suma zdobytych punktów, wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, liczba zwycięstw, wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, ranking średni przeciwników.

Obowiązuje zapis szachowy.

10/ TERMINARZ

7 września (piątek)

15.00-16.00 - przyjazdy zawodników

16.00 - odprawa techniczna

16.30 – I runda

8 września (sobota)

9.00 – II runda

ok. 11.00 – III runda

13.30-15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – IV runda

ok. 17.00 – V runda

9 września (niedziela)

9.00 – VI runda

ok. 11.00 – VII runda

13.00-13.30 – przerwa obiadowa

14.00 – zakończenie

11/ NAGRODY:

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają, puchary, medale, dyplomy. Zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży szczególnie uzdolnionej prowadzona jest klasyfikacja centralna dla województw i klubów. Dla dyscypliny SZACHY w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików ustalono na rok 2018 następujące siatki punktowe:

MŁODZICY: K/M – 8, 9 i 10 lat

Lokata 1 2-3 4-12 Suma

Punkty 3 2 1 16

12/ ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE i WPISOWE

Zawodnicy i osoby towarzyszące będą zakwaterowani w Internacie Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. Kryńskiego 10 w pokojach 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, od kolacji w dniu 7.09.2018 roku do obiadu 9.09.2018 roku.

Istnieje również możliwość zakwaterowania w Hotelu „Zacisze” w Ulanie Majoracie (Ulan Majorat 30A) w pokojach 2, 4 osobowych, bądź w Sali Weselnej „Arkadia” w Łukowie, ul. Warszawska 81B, w pokojach 4 osobowych.

Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Biuro Turnieju, e-mail: biuro@luzszach.pl do 31.08.2016 r. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Internacie Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie wynosi: - pokój 3 osobowy: 95 zł x 2 dni = 190 zł

W turnieju obowiązuje wpisowe w kwocie 60 zł od zawodnika

Opłaty można dokonać przelewem na konto Lubelskiego Związku szachowego nr konta: ........................

nazwa banku: Raiffeisen Bank SA lub gotówką na miejscu.

IX. Sprawy wychowawcze:

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem.

Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

13/ INNE:

Turniej będą zgłoszone FIDE.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

W mistrzostwach obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na remis przed wykonaniem 30-tego posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30-tym posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem 15 minut

w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się

do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach.

14/ Informacja dotycząca RODO

Informujemy, że dane osobowe (tj. imię, nazwisko, e-mail,) są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego turnieju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Lubelski Związek Szachowy w Lublinie. Dane są przechowywane na terytorium Polski.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, sporządzenia list startowych oraz ogłoszenia wyników.

3. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą odpowiednio:

– Lubelski Związek Szachowy w Lublinie / m.in. dla celów rejestracji, pobytu, sędziowskich, informacyjnych, sprawozdawczych

– służby księgowe w celu przygotowania, przechowywania i udostępniania odpowiednim organom faktur imiennych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji turnieju tj, do końcowego rozliczenia imprezy pod względem rachunkowym, finansowym, sprawozdawczym /w tym przygotowanie i przesłanie sprawozdania z imprezy do mediów/

5. Posiada uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Posiada uczestnik prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych uczestnika dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

9. Podane przez uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

Opublikował Leszek Zega [20.08.2018 r.]