Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Dwustopniowy kurs na trenera PZSzach. klasy drugiej

Polski Związek Szachowy organizuje w kwietniu Kurs Trenerski w siedzibie PZSzach.

Termin: 20-22 kwietnia 2018 – część metodyczna.

Miejsce: Biuro Polskiego Związku Szachowego, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa.

Wykładowcy: Jacek Bielczyk Mistrz Międzynarodowy, przewodniczący Kolegium Trenerów PZSzach, Trener klasy I

Marek Matlak Mistrz Międzynarodowy, Trener Kadry Kobiet, FIDE Senior

Trainer

Cel Kursu:

Celem kursu trenerskiego jest podwyższenie wiedzy i umiejętności polskich

szkoleniowców oraz umożliwienie zdobycia tytułu trenera klasy II PZSzach.

Uczestnictwo:

Osoby, które chcą uzyskać tytuł trenera szachowego II klasy, muszą

posiadać tytuł instruktora szachowego przez co najmniej dwa lata oraz

przynajmniej jedną normę na tytuł kandydata na mistrza szachowego.

W kursie uczestniczyć mogą także inne osoby, które chcą udoskonalić swoją

wiedzę trenerską. Osoby te otrzymają certyfikat ukończenia kursu, jednak

bez możliwości ubiegania się o tytuł trenera.

Kurs składa się z dwóch części:

1. Metodycznej (25h) na której przedstawione zostaną zagadnienia z

związane z metodyką planowania szkolenia sportowego, system

współzawodnictwa sportowego, tworzenie programu nauczania,

metody i zasady nauczania oraz praktyka trenerska na poziomie

mistrzowskim.

2. Pedagogicznej na której przedstawione zostaną zagadnienia związane

z przepisami regulującymi działania ośrodków edukacyjnych,

podstawy programowej kształcenia ogólnego, psychologii sportu,

metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zajęć sportowych i

rola menedżerska.

Z części pedagogicznej zwolnieni są uczestnicy, którzy w ramach

poprzednich kursów instruktorskich ukończyli część pedagogiczną.

Dla osób, które nie ukończyły części pedagogicznej, przeprowadzony

zostanie kurs e-learningowy.

Szczegółowy harmonogram oraz precyzyjne tematy wykładów

zostaną podane w najbliższym czasie.

Płatność: 300 zł.

W ramach tej kwoty każdy uczestnik otrzyma materiały wykładowe

oraz będzie mógł korzystać z bufetu (kawa, herbata, woda) w trakcie

trwania kursu.

Nie przewiduje się zwrotu w przypadku rezygnacji z udziału w kursie.

Termin zgłoszeń:

09 kwietnia 2018 r. na adres: biuro@pzszach.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, posiadaną kategorię,

krótką informację o doświadczeniu szkoleniowym, dane kontaktowe

oraz potwierdzenie opłaty za kurs na konto:

Polski Związek Szachowy

34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Alior Bank

Limit miejsc: 20, o zgłoszeniach decyduje termin zgłoszeń i wpłat.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien przedłożyć pracę (objętość

nie mniejsza niż 30 stron) na temat wcześniej uzgodniony z

wyznaczonym przez Kolegium Trenerów promotorem. Zgodnie z pkt.

9. KOF, opłata za recenzję i obronę pracy dla kandydata na trenera

wynosi 700 zł.

Dokładne regulacje znajdują się na stronie PZSzach w strefie PZSzach

– szkolenie.

Inne:

Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem,

ubezpieczeniem ponosi uczestnik lub delegująca go jednostka.

 

 

Opublikował Leszek Zega [22.03.2018 r.]